Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 17eg Hydref, 2018 4.00 pm - Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn

5. Cyfarfod gyda chynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC)

  • Y Cynghorydd Trevor Bates - Personol - mae aelod agos o’i deulu’n gweithio yn Ysbyty Bwthyn y Waun. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Mawrth, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

6. Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Wrecsam

  • Y Cynghorydd Trevor Bates - Personol - Tirfeddiannwr. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Iau, 2ail Mai, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

6. Adolygiad Polisi Trosglwyddo Asedau – Ffioedd a Thaliadau