Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd

22/05/2019 - Ethol Arweinydd / Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol ref: 812    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/05/2019 - Cyngor

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 12/07/2019

Yn effeithiol o: 22/05/2019

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD : Penodi’r Cynghorydd Mark Pritchard yn Arweinydd y Cyngor/Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Penodi Arweinydd y Cyngor/Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.


22/05/2019 - Penodi Dirprwy Arweinydd / Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ref: 813    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/05/2019 - Cyngor

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 12/07/2019

Yn effeithiol o: 22/05/2019

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Penodi’r Cynghorydd Hugh Jones yn Ddirprwy Arweinydd/Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Penodi Dirprwy Arweinydd y Cyngor/Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.


22/05/2019 - Adolygu’r Cyfansoddiad ref: 816    For Determination

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/05/2019 - Cyngor

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 12/07/2019

Yn effeithiol o: 22/05/2019

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Mabwysiadu’r Cyfansoddiad diwygiedig ynghyd â’r diwygiadau pellach a amlinellir yn Atodiad 1 adroddiad COGC/14/19, a’r diwygiadau i’r cynllun dirprwyo a amlinellir yn Atodiad 2 adroddiad COGC/14/19.  

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

Galluogi’r Cyngor i fabwysiadu Cyfansoddiad ar ffurf fwy syml, wedi’i seilio ar y model cenedlaethol diwygiedig.  


22/05/2019 - Calendar of Meetings 2019/2020 ref: 817    For Determination

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/05/2019 - Cyngor

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 12/07/2019

Yn effeithiol o: 22/05/2019

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Cytuno ar y calendr blynyddol arfaethedig o gyfarfodydd ar gyfer y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgorau Craffu a’r Pwyllgorau Sefydlog yn 2019/20, gan gynnwys lle i Weithdai i’r Holl Aelodau a Datblygiad Aelodau, fel y nodir yn yr amserlen a atodwyd wrth adroddiad COGC/17/19.

 

(ii)          Y bydd y Pwyllgorau’n ystyried adolygu ac addasu eu hamseroedd cychwyn eu hunain, gan roi ystyriaeth ddyledus i sicrhau presenoldeb cymaint o Aelodau ag sy’n bosib yn y Pwyllgorau unigol, a’r adnoddau sydd ar gael ar gyfer gweddarlledu.

 

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

Cymeradwyo dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd 2019/20.


22/05/2019 - The Council Plan 2019-22 ref: 815    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/05/2019 - Cyngor

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 12/07/2019

Yn effeithiol o: 22/05/2019

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Y bydd y Cyngor yn cymeradwyo Cynllun arfaethedig y Cyngor 2019-22 (Atodiad C adroddiad CE/03/19) a’r blaenoriaethau o fewn y flwyddyn y mae’n eu nodi.

(ii)           Datblygu cynllun eglur o fewn y 12 mis nesaf ar ddatgarboneiddio, sy’n cefnogi gwaith y Cyngor ac ymrwymiad Llywodraeth Cymru i newid hinsawdd.

(iii)         Gwaith y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus ac eraill fydd yn cefnogi Bargen Dwf Gogledd Cymru i ddarparu prosiectau carbon ar draws rhanbarth Gogledd Cymru.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

Adolygu blaenoriaethau'r Cyngor a nodi amcanion lles y Cyngor fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.


22/05/2019 - Penodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol ref: 814    For Determination

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/05/2019 - Cyngor

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 12/07/2019

Yn effeithiol o: 22/05/2019

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Penodi Aelodau i’r Bwrdd Gweithredol fel y nodir yn y ddogfen a gyflwynwyd, sef:

 

Y Cynghorwyr Andrew Atkinson, William Baldwin, David A Bithell, Terry Evans, David Griffiths, David Kelly, Joan Lowe, Phil Wynn.

 

(ii)          Cytuno mewn egwyddor ar feintiau a chydbwysedd gwleidyddol y pwyllgorau sefydlog a’r pwyllgorau craffu fel y nodir yn Atodiad 1 yr adroddiad (COGC/18/19).

 

(iii)         Y bydd Cadeiryddion, Is-gadeiryddion ac Aelodau presennol y pwyllgorau, paneli a grwpiau yn parhau tra byddwn yn aros i roi ystyriaeth bellach i’r penodiadau mewn cyfarfod arbennig o’r Cyngor a gynhelir ddydd Mercher 5 Mehefin 2019 am 4.00pm.

 

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Penodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau Sefydlog, Pwyllgorau Craffu a’r amrywiol Baneli a sefydlwyd gan y Cyngor fel rhan o'i Gyfansoddiad, a phenodi Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion perthnasol.


22/05/2019 - Cadarnhau Cofnodion ref: 811    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/05/2019 - Cyngor

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 12/07/2019

Yn effeithiol o: 22/05/2019

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD : Cadarnhau Cofnodion cyfarfod y Cyngor Bwrdeistref Sirol a gynhaliwyd ar 27 Mawrth 2019 fel cofnod cywir.

           


22/05/2019 - Gwerthusiad Safle: Cyfleuster Gwaredu Daearegol ref: 818    For Determination

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/05/2019 - Cyngor

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 12/07/2019

Yn effeithiol o: 22/05/2019

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod yr Aelodau’n cytuno na fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cefnogi cynnal cyfleuster gwaredu daearegol yn y Fwrdeistref Sirol.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

Nodi safbwynt y Cyngor yn glir cyn i unrhyw gymuned feddwl am gysylltu â'r Cyngor i geisio ei gefnogaeth wrth ystyried y posibilrwydd o gynnal cyfleuster gwaredu daearegol o fewn y fwrdeistref sirol.


09/07/2019 - WCBC Financing of Schools Scheme: Licensed Deficit Update ref: 839    Recommendations Approved (subject to call-in)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Gwnaed yn y cyfarfod: 09/07/2019 - Bwrdd Gweithredol

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 11/07/2019

Yn effeithiol o: 19/07/2019


09/07/2019 - WCBC Financing of Schools Scheme: Licensed Deficit Application ref: 838    Recommendations Approved (subject to call-in)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Gwnaed yn y cyfarfod: 09/07/2019 - Bwrdd Gweithredol

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 11/07/2019

Yn effeithiol o: 19/07/2019


09/07/2019 - Proposal to consult on the increase in pupil capacity at Barker's Lane CP - Objection Report ref: 837    Recommendations Approved (subject to call-in)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Gwnaed yn y cyfarfod: 09/07/2019 - Bwrdd Gweithredol

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 11/07/2019

Yn effeithiol o: 19/07/2019

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)       Nodi’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn ystod cyfnod yr Hysbysiad Statudol, a gyflwynwyd yn yr Adroddiad ar y Gwrthwynebiad yn Atodiad 1 i’r adroddiad (COEEI/14/19).

 

 (ii)      Y dylid awdurdodi’r Swyddogion i fynd ymlaen â’r cynnig fel y'i cyhoeddwyd:  

 

            Creu estyniad i’r adeilad presennol er mwyn gallu derbyn 105 o ddisgyblion ychwanegol (15 disgybl ym mhob grŵp blwyddyn).  Byddai cynnydd y flwyddyn gyntaf ym mis Medi 2020 ar gyfer dosbarthiadau Meithrin (15 lle) a Derbyn (15 lle) yn unig.

 

            Bydd y nifer derbyniadau blynyddol yn cynyddu 15 lle (o 30 i 45) ar gyfer lleoedd meithrin a derbyn o 2020 ymlaen, a bydd y dosbarthiadau hyn yn bwydo i weddill yr ysgol nes y cyrhaeddir yr uchafswm o ran lleoedd o 315 (a 45 lle meithrin).

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)           Mae galw parhaus am leoedd yng nghanol tref Wrecsam.

Er ein bod yn bodloni’r galw ar hyn o bryd, rhagwelir twf pellach.

 

(ii)          Ar gyfer y cylch derbyn presennol yn 2018-2019 methodd yr Adran Addysg, yr Awdurdod Derbyn, â bodloni’r galw yn lleol ar gyfer lleoedd yng nghanol y dref, a bu’n rhaid gwrthod disgyblion oedd wedi dewis Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas.

 

(iii)         Er mwyn cyflawni dyheadau Llywodraeth Cymru i leihau meintiau dosbarthiadau cynradd eto, mae’n rhaid darparu mwy o leoedd yn ffisegol, yn enwedig felly yng nghanol y dref.

 

 (iii)      Mae cyfle wedi codi inni fodloni’r galw ychwanegol drwy ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru nad yw’n rhan o Raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain.  Llywodraeth Cymru fyddai’n ariannu'r prosiect hwn 100%.

 

 


09/07/2019 - Welsh Football Museum ref: 836    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Gwnaed yn y cyfarfod: 09/07/2019 - Bwrdd Gweithredol

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 11/07/2019

Yn effeithiol o: 09/07/2019

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)     Awdurdodi’r Swyddogion i ddechrau trafodaethau ynghylch sefydlu Amgueddfa Bêl-droed i’w lleoli yn Amgueddfa Wrecsam gyda Llywodraeth Cymru, a bwrw ymlaen â chynllun dylunio i safon RIBA Cam 3.

 

 (ii)    Dylid awdurdodi Swyddogion i geisio i Lywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri am gefnogaeth ar gyfer RIBA Cam 3.

 

 (iii)  Dylid ymdrin â'r mater dan sylw fel eitem frys yn unol ag Adran 5 (Rheol 5.8.10(e)) o Gyfansoddiad y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Byddai datblygu Amgueddfa Bêl-droed Cymru yn Amgueddfa Wrecsam yn golygu y byddai gan dreftadaeth bêl-droed Cymru gartref parhaol am y tro cyntaf mewn tref sy’n iawn i ystyried ei hun yn gartref ysbrydol i bêl-droed yng Nghymru.

 

 (ii)       Byddai’r datblygiad yn denu nifer sylweddol yn fwy o ymwelwyr i ochr orllewinol canol y dref a byddai, felly, yn gwneud cyfraniad sylweddol at yr economi leol.

 

 (iii)      Byddai’r datblygiad yn diogelu dyfodol Amgueddfa Wrecsam a byddai’n golygu ardaloedd newydd a mwy o faint i ddehongli treftadaeth Wrecsam a byddai’n darparu gwasanaeth gyda siop newydd a hygyrch yr amgueddfa ar gyfer ei gasgliadau milwrol, pêl-droed a chyffredinol.

 

 (iv)      Caniatáu swyddogion i fwrw ymlaen â’r datblygiad heb oedi diangen.

 

 


09/07/2019 - Addressing Long Term Empty Properties Across Wrexham County Borough through use of Assistance and Enforcement ref: 834    Recommendations Approved (subject to call-in)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Gwnaed yn y cyfarfod: 09/07/2019 - Bwrdd Gweithredol

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 11/07/2019

Yn effeithiol o: 19/07/2019

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Cytuno ar y meini prawf a’r matrics sgorio ar gyfer blaenoriaethu eiddo ar draws y Fwrdeistref Sirol ar gyfer ymyrraeth, fel y nodwyd yn Atodiad 2 adroddiad COHE/30/19, ac ym mhob achos bod Aelodau Arweiniol Cyllid a Thai yn cael eu hysbysu am ganlyniad defnyddio’r meini prawf. 

 

 (ii)       Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Tai a’r Economi i sefydlu Grŵp Gorfodi Eiddo Gwag dan arweiniad swyddogion i ystyried a chytuno ar y dull gweithredu priodol yn unol â’r Matrics Sgorio (Atodiad 2) a deddfwriaeth briodol.

 

 (iii)      Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Tai a’r Economi i fwrw ymlaen ag ymyriadau fel y nodwyd drwy weithredu meini prawf sgorio a’i gytuno gan y Grŵp Gorfodaeth Eiddo.

  

Rheswm dros y penderfyniadau

 

I alluogi defnydd i gael ei wneud unwaith eto o eiddo a thir gwag hirdymor problemus fel rhan o adfywiad hirdymor y Fwrdeistref Sirol lle mae pob opsiwn arall wedi cael eu harfer.

 

 


09/07/2019 - Update on the Mold Road Corridor Masterplan ref: 833    Recommendations Approved (subject to call-in)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Gwnaed yn y cyfarfod: 09/07/2019 - Bwrdd Gweithredol

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 11/07/2019

Yn effeithiol o: 19/07/2019

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Dylid nodi dyhead yr Astudiaeth Prif Gynllun fel y caiff ei ddisgrifio.

 

 (ii)       Dylai’r Cyngor barhau i weithio gyda’r Bartneriaeth a budd-ddeiliaid allweddol eraill (gan gynnwys Trafnidiaeth Cymru ac Chlwb Pêl-droed Wrecsam) i fwrw ymlaen i ddatblygu’r prif gynllun.

 

 (iii)      Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Tai a’r Economi mewn ymgynghoriad ag Arweinydd y Cyngor, Aelod Arweiniol yr Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio a’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh i sicrhau adnoddau pellach, lle bo angen, i gynorthwyo a gwella canlyniadau’r prif gynllun.

 

 (iv)      Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Tai a’r Economi i ymgysylltu â budd-ddeiliaid ar y prif gynllun sy’n cael ei ddatblygu.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cydnabod a chefnogi rhan y Cyngor gyda Phartneriaeth Porth Wrecsam a chefnogaeth y Cyngor i barhau i weithio gyda budd-ddeiliaid allweddol i fwrw ymlaen â'r weledigaeth ar gyfer Porth Wrecsam.

 


09/07/2019 - Social Services Annual Director's Report 2018/19 ref: 835    Recommendations Approved (subject to call-in)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Gwnaed yn y cyfarfod: 09/07/2019 - Bwrdd Gweithredol

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 11/07/2019

Yn effeithiol o: 19/07/2019

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Adroddiad y Cyfarwyddwr ar gyfer 2018/19 a chymeradwyo’r blaenoriaethau gwella ar gyfer 2019/20 i gael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf 2019.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Bwriad Adroddiad blynyddol y Cyfarwyddwr yw darparu darlun clir o berfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam.  Bydd ei gyhoeddi yn sicrhau bod Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyflawni ei ddyletswyddau o dan reoliadau Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).  Bydd hefyd yn galluogi’r Rheoleiddwyr i ddefnyddio’r adroddiad i’w cynorthwyo wrth bennu’r rhaglen archwilio ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam.