Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd

10/09/2019 - Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019 ref: 850    Argymhellion a Gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/09/2019 - Bwrdd Gweithredol

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 11/09/2019

Yn effeithiol o: 19/09/2019

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio i orfodi darpariaethau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019 a bod cyfansoddiad y Cyngor yn cael ei ddiweddaru fel y bo’n briodol.

 

 (ii)       Bod Cyngor Dinas Caerdydd, fel yr Awdurdod Trwyddedu Sengl dros Gymru (Rhentu Doeth Cymru), yn cael yr awdurdod i weithredu unrhyw swyddogaeth o awdurdod gorfodi o ran ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, at bwrpas Deddf Rhentu Cartrefu (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019, gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) orfodi gweithgarwch a dwyn achosion troseddol yn unol ag adran 19 y Ddeddf honno.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Galluogi gweithredu'r ddeddfwriaeth newydd yn gyflym ac yn effeithiol. Mae gan y gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd, sydd wedi ei leoli o fewn yr adran Cynllunio a Rheoleiddio, gyfrifoldeb dros orfodi deddfwriaeth Tai a Safonau Masnach.

 

(ii)       Sicrhau bod pwerau gorfodi hefyd yn cael eu dirprwyo i Rhentu Doeth Cymru, y mae’r adran yn gweithio mewn partneriaeth â nhw, i orfodi’r  ddeddfwriaeth hon.


10/09/2019 - Polisi Iechyd a Diogelwch ref: 849    Argymhellion a Gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/09/2019 - Bwrdd Gweithredol

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 11/09/2019

Yn effeithiol o: 19/09/2019

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Polisi Iechyd a Diogelwch a ddiweddarwyd.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I fodloni gofynion y ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch.