Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cofrestr datgan cysylltiadau

Y Cynghorydd Michael Dixon

Yr wyf i, Y Cynghorydd Michael Dixon ,sy'n Aelod o Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn datgan y diddordebau personol canlynol i'w rhoddi ar Gofrestr gyhoeddus o ddiddordebau'r Aelodau

Rhan 1: Diddordebau Ariannol

1. Rhowch fanylion am unrhyw waith neu fusnes yr ydych yn ei gynnal
Enw a disgrifiad y cyflogwr neu gorff Disgrifiad o'ch gweithgareddau yn y gweithle
Amherthnasol/N/A -
2. Nodwch enw unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, ac enw unrhyw ffyrm yr ydych yn bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am hynny.
Enw’r unigolyn neu’r corff sy’n gwneud taliadau
Amherthnasol/N/A
3. Nodwch enw unrhyw berson, ac eithrio enw eich awdurdod, sydd wedi cyflwyno tâl i chi unai mewn cysylltiad â'ch ethol neu yng nghyswllt unrhyw gostaui eraill yr aethoch iddynt wrth gyflawni eich dyletswyddau fel Aelod.
Enw’r unigolyn neu’r corff sy’n gwneud taliadau
Amherthnasol/N/A
4. Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac mae gennych chi ddiddordeb buddiannol mewn dosbarth o warannau y corff hwwnw ac sy'n werth mwy na gwerth enwol o £25,000 neu un canfed ran o gyfanswm cyfalaf cyfrannau cyhoeddedig y corff hwnnw.
Enw’r corff corfforaethol
Amherthnasol/N/A
5. Disgrifiwch unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhyngoch chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi , neu rhwng cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am hynny, neu rhwng corff o'r math a ddisgrifir ym mharagraff 4 uchod.
Disgrifiad o’r contract
Amherthnasol/N/A
6. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigion i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo ac sydd yn ardal y Cyngor hwn. * Mae hyn yn golygu os bod yn berchennog , landlord neu'n denant ar dir neu eiddo (gan gynnwys eich cartref), ac eithrio pan fo hynny'n digwydd o dan ymddiriedolaeth.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
Adwy Grange, Tanllan Lane, Coedpoeth, Heart of the Clywedog, Wrexham, LL11 3ED Cartref/Home
7. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigon i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo pan fo'r Cyngor yn landlord a'r tenant yn ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am ynny, neu gorff o'r math a ddisgrifir ym mharagraff 4 uchod.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
Amherthnasol/N/A -
8. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigon i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded yn ei gylch (unai ar ben eich hun meu ar y cyd gyda rhai eraill) i'w ddal am 28 diwrnod neu ragor.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
Amherthnasol/N/A -

Rhan 2 : Diddordebau Eraill - Nodwch a ydych yn aelod neu'n dal swydd rheoli cyffredinol i:

9. gorff yr etholwyd, y penodwyd neu yr enwebwyd chwi gan y Cyngor i fod arno fel cynrychiolydd y Cyngor
Enw’r corff Sefyllfa
Amherthnasol/N/A -
10. awdurdod cyhoeddus neu gorff sy'n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus.
Enw’r corff Sefyllfa
Cyngor Cymuned Coedpoeth Cadeirydd
11. cwmni, cymdeithas gofrestredig, elusen, neu gorff a chanddo ddibenion elusennol
Enw’r corff Sefyllfa
Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir Y Fflint/Flintshire Local Voluntary Council Cyfarwyddwr/Ymddiriedolwr/Director/Trustee
Cymdeithas Farchogaeth ar gyfer Pobl Anabl Mynydd yr Hob/Hope Mountain Riding for the Disabled Association Ymddiriedolwr/Trysorydd/Trustee/Treasurer
Cymdeithas Farchogaeth ar gyfer Pobl Anabl Gogledd Cymru/Riding for the Disabled Association North Wales Trysorydd Rhanbarthol/Regional Treasurer
12. corff y mae dylanwadu ar farn neu ar bolisi cyhoeddus ymhlith ei brif ddibenion.
Enw’r corff Sefyllfa
Cymdeithas Defnyddwyr Rheilffordd Bidston Wrecsam/Wrexham Bidston Rail Users' Association Is-Gadeirydd/Vice Chair
13. Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol
Enw’r corff Sefyllfa
Cymdeithas Rheoli Cyfathrebu/Communications Management Association Cymrawd er Anrhydedd/Honorary Fellow
14. clwb, cymdeithas neu gorff preifat sy'n gweithredu yn ardal y Cyngor.
Enw’r corff Sefyllfa
Amherthnasol/N/A -
transparent