Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda item

Lefelau o Waharddiadau Cyfnod Penodol/ Parhaol ac Ymgysylltiad Addysg Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Cofnodion:

(Mae datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 35 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (HEd/04/19s) i ddarparu adroddiad monitro i’r Pwyllgor Craffu ar lefelau’r gwaharddiadau cyfnod penodol a pharhaol yn Wrecsam a sut mae hyn yn cymharu â data cymharol Cymru gyfan a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru.  Roedd yr adroddiad hefyd yn darparu data ar y dangosydd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth ar gyfer y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.  Cyflwynwyd Ffigur 3 diwygiedig – Nifer y Gwaharddiadau dros 5 diwrnod 2012/13 – 2017/18.

 

Nododd yr aelodau bod y lefel o waharddiadau cyfnod penodol wedi cynyddu a thynnwyd sylw ato fel maes o flaenoriaeth yng Nghynllun Busnes 2019-20 yr adran.  Fe nodwyd hefyd bod gan gyfran o’r disgyblion oedd wedi’u gwahardd anghenion dysgu ychwanegol a bod rhagor o waith yn mynd rhagddo mewn cysylltiad â hyn. Byddai'r Pwyllgor yn cael clywed mwy am hyn mewn cyfarfod yn y dyfodol.  Fe gydnabuwyd bod dylanwadau y tu allan i’r ysgol yn aml yn gysylltiedig ag ymddygiad sy'n tarfu ar eraill yn yr ysgol.

 

Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a chyfeiriwyd at y materion canlynol yn y drafodaeth:

 

·         Rhoddwyd sicrwydd bod y system i adrodd gwaharddiadau’n gadarn.

·         Pwysigrwydd arweinyddiaeth mewn ysgolion. Dywedodd y Pennaeth Addysg bod yna dystiolaeth i awgrymu cynnydd tymor byr mewn gwaharddiadau ar ôl penodi Pennaeth newydd o ganlyniad i ddyheadau cynyddol a systemau a gweithdrefnau newydd.

·         Gofynnwyd a oedd yr amseroedd aros cynyddol am atgyfeiriadau i CAMHS yn effeithio ar ymddygiad mewn ysgolion.  

Roedd y Pennaeth Addysg yn cydnabod bod y rhestrau aros ar gyfer CAMHS yn uchel, ond pwysleisiodd bod gan yr awdurdod lleol berthynas weithredol wych gyda’r Bwrdd Iechyd a CAMHS.  Roedd yn bwysig sicrhau bod gwasanaethau cwnsela ac ymyriadau a ddarparwyd gan yr awdurdod lleol yn cael eu cynnal.  Roedd cynllun peilot gan CAMHS i gynnal hyfforddiant yn yr ysgol er mwyn helpu athrawon i adnabod materion posibl a’u cyfeirio at wasanaethau priodol yn cael ei gyflwyno.

·         Rôl y rhieni wrth sicrhau bod ffiniau ymddygiad disgyblion, fel y gosodwyd gan ysgolion, yn cael eu parchu.

·         Pwysigrwydd ymagwedd gyson mewn dosbarthiadau tuag at lefelau o ymddygiad derbyniol.

·         Fe nodwyd nad oedd hi’n bosibl cymharu lefelau gwaharddiad cyfnod penodol ysgolion oherwydd eu demograffeg a pholisïau ymddygiad gwahanol.

·         Doedd dim tystiolaeth y byddai gan ysgol oedd yn tangyflawni gyfraddau uchel o waharddiad.

·         Darparwyd rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r canllawiau a ddarparwyd i ysgolion gan yr awdurdod lleol ynghylch seiberfwlio. 

Fe nodwyd bod digwyddiadau o seiberfwlio yn aml yn digwydd y tu allan i oriau’r ysgol. Fe soniodd y Pennaeth Addysg wrth y Pwyllgor am brosiect ar y gweill gan Senedd yr Ifanc mewn perthynas â bwlio a dywedodd y byddai’n dosbarthu’r wybodaeth i aelodau'r Pwyllgor. 

·         Dywedodd yr Aelod Arweiniol bod angen rhagor o waith i adnabod a oedd yna gysylltiad rhwng ysgolion oedd â lefelau staffio is yn sgil gorfod rheoli’r gyllideb ac achosion o wahardd.

·         Fe nodwyd bod yr adran Addysg yn darparu cymorth a chyngor i ysgolion i geisio cadw cyfraddau gwahardd mor isel â phosibl.

·         Pwysigrwydd hyfforddi Llywodraethwyr ysgolion i sicrhau bod y polisïau ymddygiad yn cael eu defnyddio mewn modd clir a chyson.

·         Fe nodwyd bod cyfalaf wedi cael ei roi i ddwy ysgol uwchradd i agor canolfannau ymddygiad ac i un ysgol gynradd i agor canolfan feithrin

·         Rhoddwyd polisïau diwygiedig i ysgolion gyda’r nod o leihau’r lefel o symud o ysgol i ysgol

·         Croesawyd ymagwedd amlasiantaeth y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

·         Fe nodwyd bod y lefel o bobl ifanc nad ydynt mewn gwaith, addysg neu hyfforddiant yn Wrecsam ymysg yr isaf yng Nghymru.

·         Pwysigrwydd sicrhau fod pobl ifanc oedran ysgol statudol yn cael cynnig 25 awr o addysg.

 

CYTUNWYD -

 

 (i)        Diolch i’r Aelod Arweiniol a’r Swyddogion am yr adroddiad a’r cyflwyniad.

 

 (ii)       Cefnogi’r gweithredoedd yn yr adroddiad i fynd i’r afael â’r materion cysylltiedig.

 

 (iii)      Bod yr adroddiad diweddariad nesaf ar y mater hwn yn cynnwys gwybodaeth ynghylch:

 

a)         Manylion cynllun peilot CAMHS ar gyfer darparu hyfforddiant yn yr ysgol, a’i effaith.

b)         Darparu gwybodaeth i gysylltu, os yn bosibl, cyfraddau’r cyllid a lefelau o waharddiadau.

 

Supporting documents: