Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda item

Diweddariad Hanner Blwyddyn Perfformiad a Gweithgaredd Gwasanaeth Adrannol (Chwarter 1-2) ar gyfer 2018/2019

To consider the report of the Lead Member People – Children’s Services. 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl - Gwasanaethau Plant adroddiad (HCSC/05/18) a oedd yn hysbysu’r Aelodau o wybodaeth rheoli perfformiad allweddol o fewn Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Blant am y cyfnod 1 Ebrill 2018 - 30 Medi 20128. Lle y bo'n briodol, mae data cymhariaeth fel cyfartaleddau Cymru hefyd wedi ei gynnwys.  Roedd yr adroddiad yn rhoi â chyfle i Aelodau i fonitro perfformiad a thrafod unrhyw faterion a oedd yn ymwneud â'r wybodaeth a ddarparwyd.   

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ynghyd â Phennaeth Dros Dro’r Gwasanaethau Plant yr adroddiad oedd yn cynnwys cymysgedd o fesurau/gwybodaeth genedlaethol a lleol gan dynnu sylw at y prif bwyntiau o fewn yr adroddiad.  Roedd copi o Adroddiad Perfformiad Gofal Cymdeithasol i Blant 2018-19 (1 Ebrill 2018 – 30 Medi 2018) ynghlwm yn Atodiad A yr adroddiad.

 

Yn ystod arolygiad mwyaf diweddar o’r Gwasanaethau Plant yn Wrecsam, (Ionawr 2018), roedd Arolygiaeth Gofal Cymru wedi mynegi pryderon am brosesau staffio, sicrhau ansawdd a phrosesau adrannol.  Er mwyn mynd i’r afael â’r pryderon hyn, gwnaed gwelliannau i drefniadau gweithio’r adran er mwyn gwneud y defnydd gorau o amser swyddfa a thechnoleg.  Cymerwyd camau i wella perfformiad mewn meysydd allweddol a chynhelir cyfarfodydd i drafod materion perfformiad bob wythnos bellach gyda Phennaeth yr Adran.

Mae gwaith yn cael ei wneud mewn partneriaeth gydag Adnoddau Dynol i fynd i’r afael â swyddi gwag yn yr Adran.   Gyda’i asiantaethau partner, mae’r Adran wedi sefydlu ‘Panel Trothwy Gofal' sydd yn gosod dull aml asiantaeth i ddarparu gwasanaethau cydlynol a phecynnau o gefnogaeth i blant a phobl ifanc oedd ar fin bod yn blant sy’n derbyn gofal.  Mae’r mesurau hyn wedi arwain at berfformiad gwell a fydd yn cael ei adlewyrchu ym mesurau Chwarter 3 a 4.

 

Ystyriodd yr Aelodau yr adroddiad a chyfeiriwyd at y materion canlynol yn benodol:

 

·         Roedd y galw am Wasanaethau Plant wedi parhau i gynyddu gyda 2.3% o gynnydd ar ffigur y flwyddyn flaenorol ac mae’r Adran yn parhau i wynebu pwysau sylweddol.

·         Roedd yr Aelodau’n croesawu’r mentrau newydd a gafodd eu gweithredu gan Bennaeth Dros Dro Gofal Cymdeithasol i Blant ac fe nodwyd y dylai’r rhain wella perfformiad y gwasanaeth wrth symud ymlaen.

·         Nodwyd bod 44% o’r holl atgyfeiriadau a dderbyniwyd gan yr Adran wedi dod gan Heddlu Gogledd Cymru, roedd y ohonynt yn ymwneud â phryderon am blant a oedd wedi cael eu lleoli yn Wrecsam gan awdurdodau eraill, unai mewn tai preswyl preifat neu lefydd gofal maeth.  Roedd yr Aelodau’n parhau i bryderu am y cynnydd o ran gwaith a'r effaith ariannol ar gyllideb y Gwasanaethau Plant a fydd yn codi oherwydd nifer uchel atgyfeiriadau o’r fath.

·         Gofynnwyd am wybodaeth bellach am y mesurau a ddefnyddir i recriwtio ac i gadw gweithwyr cymdeithasol.  Bu’r Pennaeth Adran Dros Dro yn sôn am lwyddiant diweddar wrth benodi staff i’r holl swyddi gwag yn y Tîm Asesu ac Ymyrryd ac fe fydd rhaglen recriwtio newydd yn cael ei lansio yn fuan yn 2019 er mwyn symud ymlaen â’r broses o lenwi’r swyddi eraill. Cytunwyd hefyd ar swyddi newydd Swyddog Recriwtio a Swyddogion Lleoliadau ar gyfer y Tîm Maethu.

·         Wrth ymateb i ymholiad gan Aelod cadarnhaodd Pennaeth Dros Dro yr Adran bod cyfweliadau ymadael yn cael eu cynnal.  Dywedodd hefyd bod grwpiau ffocws staff yn cael eu cynnal ac yn cael eu defnyddio i lywio cynllunio gwelliannau.

·         Cafwyd eglurhad nad oedd ‘tu allan i’r sir’ o anghenraid yn golygu 'y tu allan i ffiniau’r sir’, ond fe allai olygu ‘gofalwr nad yw’n cael ei ch/gyflogi gan y cyngor'.

·         Gan gyfeirio at nifer y dyddiau cyfartaledd ar gyfer pob asesiad oedd yn hirach na 42 diwrnod gwaith, roedd yna ymgyrch yn Chwarter 1 i leihau'r nifer o asesiadau parhaus yn y Tîm Asesu ac Ymyrryd, ac roedd llawer ohonynt y tu hwnt i’r amserlen.  Bu gwelliant yn Chwarter 2 yng nghyfartaledd y dyddiau fel y disgwyl, a rhagwelir y bydd hyn yn parhau i ostwng trwy gydol y flwyddyn.  Dywedodd Pennaeth Dro Gwasanaethau Plant bod yr wybodaeth ddiweddaraf yn dangos gwelliant ar safle Chwarter 2 ac mai 159 oedd y nifer o asesiadau parhaol yn y Tîm Asesu ac Ymyrryd a 22 oedd y nifer o asesiadau oedd ar agor a dros 42 diwrnod (17 Rhagfyr 2018) (86% o fewn yr amserlen o gymharu â 70.8% yn Chwarter 2).

 

CYTUNWYD – Bod y Pwyllgor yn diolch i’r Aelod Arweiniol a Phennaeth Dros Dro yr Adran am eu hadroddiad a’r wybodaeth am welliant mewn perfformiad.  Gobeithir y bydd yr ymgyrch recriwtio yn y dyfodol ac ailstrwythuro yn helpu gyda phroses recriwtio’r adran a chadw staff.

Supporting documents: