Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda item

Diweddariad Diwygiad Lles

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Lle – Tai, adroddiad (HHE/44/18) a oedd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau am ddatblygiadau gyda Rhaglen Diwygio Lles y Llywodraeth ac a oedd yn amlinellu’r gwaith a oedd wedi’i wneud gan y Cyngor ers yr adroddiad diwethaf dyddiedig 19 Mai 2018 (HHE/24/18) i liniaru effaith Diwygio Lles ar denantiaid tai Cyngor.   

 

Wrth gyflwyno ei adroddiad, cyfeiriodd yr Aelod Arweiniol yn benodol at y newidiadau a fyddai’n cael yr effaith fwyaf ar denantiaid tai gan gynnwys lleihau’r Uchafswm Budd-Daliadau ymhellach, a chyflwyno gwasanaeth llawn Credyd Cynhwysol i’r holl denantiaid oedran gweithio yn Wrecsam.

 

Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, codwyd nifer o bwyntiau gan gynnwys:-

 

·           Pryder o ran nifer y tenantiaid sy’n dioddef o ganlyniad i’r Rhaglen Diwygio Lles.  

Cadarnhaodd Swyddogion fod yr Awdurdod Lleol yn gwneud ei orau i leihau’r effaith negyddol ar breswylwyr Wrecsam. 

 

·           Cynigiwyd cefnogaeth a chyngor i’r holl breswylwyr a oedd yn ei chael yn anodd ac a oedd angen cymorth.  

Fodd bynnag, pwysleisiodd swyddogion fod parodrwydd i ymgysylltu yn bwysig iawn i lwyddiant yr ymyrraeth hon.

 

·           Roedd tua 90% o hawlwyr Credyd Cynhwysol a oedd yn denantiaid wedi gofyn am daliadau uniongyrchol ar gyfer rhenti, i’w helpu gyda’u cyllidebu. 

 

·           Cydnabuwyd bod gan bob cwsmer ei set ei hun o amgylchiadau a byddai’r gefnogaeth a gynigiwyd yn cael ei deilwra, gymaint â phosibl, i ddiwallu eu hanghenion unigol.

 

·           Byddai Cyngor ar Bopeth yn cymryd cyfrifoldeb am gyllidebu digidol gyda chymorth o 1 Ebrill 2019. 

Roedd pryderon y gallai amhariad a oedd yn codi o unrhyw newid o ran lleoliad neu ddarpariaeth arwain at ragor o oedi o ran taliadau gydag effeithiau dilynol pellach.

 

·           Gwnaed cais am drafodaeth rhwng yr Awdurdod Lleol a Cyngor ar Bopeth i sicrhau nad oedd arbenigedd hanfodol yn cael ei golli.

 

·           Roedd nifer o strategaethau i annog ymgysylltiad yn cael eu dilyn cyn troi rhywun allan o eiddo, a dim ond fel dewis olaf fyddai hyn yn digwydd.  

Nid oedd achos o droi allan wedi bod o ran hawlwyr Credyd Cynhwysol oherwydd ôl-ddyledion. 

 

·           Roedd Statws Partner Dibynadwy wedi’i roi i Wrecsam a oedd yn caniatáu mynediad i’r porthol landlordiaid ac yn y pen draw roedd yn galluogi’r Awdurdod Lleol i fod yn fwy rhagweithiol o ran y camau gweithredu mae’n eu cymryd.

 

·           Roedd pob Swyddfa Ystâd yn rhoi cyfle i breswylwyr gael mynediad i offer TG a darparwyd cymorth lle roedd angen.

 

CYTUNWYD -

 

(i)        Bod y Pwyllgor yn cyfleu eu diolch i’r holl staff a oedd yn rhan o weithio’n galed i sicrhau bod effaith Diwygio Lles ar breswylwyr yn Wrecsam yn cael ei chadw i’r lefel isaf bosibl.

 

(ii)       Bod sylwadau yn cael eu hanfon i Lywodraeth Genedlaethol i amlinellu pryderon y Pwyllgor y bydd y flwyddyn 53 wythnos yn 2019 a digwyddiadau dilynol, yn cael effaith andwyol ar rai sy’n cael Credyd Cynhwysol a dylai mesurau gael eu cymryd i fynd i’r afael â hyn.

 

(iii)      Bod y Pwyllgor yn cael diweddariad pellach ymhen 6 mis am Ddiwygio Lles.

 

(iv)     Bod cynrychiolwyr yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cael eu gwahodd i fynychu cyfarfod y Pwyllgor y tro nesaf y caiff y mater hwn ei drafod.

 

Supporting documents: