Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda item

Adroddiad Blynyddol GwE (Gwasanaeth Gwella Ysgolion Rhanbarthol Gogledd Cymru) 2017/18

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/33/18s) i ystyried Adroddiad Blynyddol GwE (Gwasanaeth Gwella Ysgolion Rhanbarthol Gogledd Cymru) a oedd ynghlwm wrth yr adroddiad yn Atodiad 1.

 

Croesawodd y Cadeirydd Arwyn Thomas, Rheolwr-gyfarwyddwr GwE, ac Alwyn Jones, Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE, i’r cyfarfod.  Cyflwynodd Arwyn Thomas yr adroddiad gan gyfeirio at y llwyddiannau allweddol yn y 12 mis diwethaf, gan gynnwys datblygu perthynas waith gref â’r Awdurdod Lleol, newid dulliau gwaith o fod llai heriol ac yn fwy cefnogol o ran addysgu a dysgu, a rhoi’r gorau i’r dull gweithredu canolog gan olygu y gellid symud adnoddau o amgylch y rhanbarth yn fwy effeithiol.  Dywedodd hefyd mai GwE a berfformiodd orau o blith y pedwar consortiwm yn ôl y dangosyddion allweddol pennaf ar gyfer canlyniadau Cyfnodau Allweddol 2 a 3, ond fod gwaith eto i’w wneud wrth wella’r Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 4.

 

Dywedodd Arwyn Thomas fod gwella safonau yng Nghyfnod Allweddol 4 yn Wrecsam yn un o flaenoriaethau allweddol GwE, gan sôn fod ysgolion uwchradd yn Wrecsam wedi cael oddeutu 500 o ddiwrnodau o gymorth gan GwE y llynedd, o gymharu â'r hyn oedd yn safonol, sef 225 o ddiwrnodau.  Byddai newidiadau yn arweinyddiaeth tair o ysgolion uwchradd yn Wrecsam yn y flwyddyn academaidd oedd i ddod yn cyfrannu at y gwelliant, ynghyd â chryfhau gwaith partneriaeth, rhannu arfer orau rhwng ysgolion, a chynnig mwy yn broffesiynol i athrawon a darpar arweinwyr.

 

Atgoffwyd yr aelodau o’r newidiadau mawr yn genedlaethol a fyddai’n effeithio ar y daith tuag at welliant, gan gynnwys y cwricwlwm newydd, diwygiadau o ran Anghenion Dysgu Ychwanegol, safonau newydd ar gyfer arweinyddiaeth, a safonau addysgu newydd.

 

Yna gofynnodd y Cadeirydd i’r Pwyllgor holi’r swyddogion a’r Aelod Arweiniol oedd yn bresennol, a chyfeiriwyd at y materion canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Croesawyd y sôn fod y diwylliant o ran rhannu arferion da yn newid mewn rhai ysgolion uwchradd yn Wrecsam 

Roedd swyddogion GwE yn ffyddiog fod yr ysgolion yn deall yn iawn eu swyddogaeth o ran gwella, ynghyd â swyddogaeth yr awdurdod lleol a GwE.  Dywedodd Rheolwr-gyfarwyddwr GwE ei fod yn rhagweld y byddai safonau addysg yn Wrecsam wedi gwella ymhen blwyddyn.

·         Pwysigrwydd arweinyddiaeth effeithiol wrth hybu safonau ysgolion. 

Nodwyd y byddai gan Benaethiaid gynlluniau gwella eu hunain i hybu ei ddatblygiad eu hunain a’u hysgolion.

·         Gofynnwyd am wella’r ffurf y cyflwynwyd y data yn yr adroddiad. 

Dywedodd swyddogion GwE na fyddai adroddiadau yn y dyfodol ond yn darparu’r weledigaeth, crynodeb gweithredol a blaenoriaethau’r cynllun busnes.

·         Mynegwyd pryder ynglŷn â’r perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 4 yn Wrecsam, a gofynnwyd am eglurder ynglŷn â bwriad GwE i gyrraedd y safonau oedd i’w disgwyl yn Wrecsam. 

Cadarnhaodd swyddogion GwE fod perfformiad Wrecsam yn dal yn flaenoriaeth, ond dywedont hefyd y byddai’n rhaid bod yn realistig o ran y disgwyliadau.  Roedd swyddogion GwE yn bwriadu cynnal yr un lefel o gymorth ar gyfer ysgolion Wrecsam.

·         Roedd angen sicrhau bod y targedau perfformiad yn rhai y gellid eu cyflawni, a’u bod yn briodol, ac ynghyd â monitro effeithiol ac asesu cyson byddai’n golygu fod modd darparu cymorth priodol i’r ysgolion.

·         Gallai diwygio’r Cwricwlwm Cenedlaethol arwain at ddull mwy lleol a fyddai’n ystyried yr anghenion lleol o ran sgiliau.

·         Roedd angen sicrhau cysondeb wrth ddarparu cymorth â llesiant ac arfarnu hynny.

·         Trefniadau craffu yn y dyfodol – byddai’r Pwyllgor yn codi materion penodol i GwE roi sylw iddynt wrth gyflwyno’r adroddiad blynyddol nesaf.

 

CYTUNWYD – Argymell y dylai gwelliant yng Nghyfnod Allweddol 4 yn Wrecsam aros yn un o flaenoriaethau GwE a bod yr Aelodau’n nodi meysydd penodol i GwE ymateb iddynt wrth gyflwyno'r Adroddiad Blynyddol nesaf, yn sgil ystyried Cynlluniau Busnes GwE/Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam fis Rhagfyr 2018.

 

Supporting documents: