Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda item

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam (BGC)

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad (COGC/35/19s) i dderbyn ac ystyried Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam oedd wedi cael ei anfon i’r pwyllgor craffu yn unol â deddfwriaeth a phrotocol cytunedig ‘Atebolrwydd a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam’.  Roedd yr adroddiad hefyd yn galluogi’r pwyllgor i ystyried ar y cyd â’r BGC, rôl y pwyllgor craffu mewn cysylltiad â’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a chytuno ar y ffocws ar gyfer craffu yn y dyfodol.

 

Croesawodd y Cadeirydd Lyndsey Rawlinson (Cadeirydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC)), Michael Cantwell (CBSW) a Rob Smith (BIPBC) i’r cyfarfod.  Rhoddodd yr Hwylusydd Craffu drosolwg i’r Aelodau o gefndir deddfwriaethol i waith craffu’r BGC.  Wedyn rhoddodd Gadeirydd y BGC gyflwyniad i’r Pwyllgor yn tynnu sylw’n benodol at:

- weledigaeth hir dymor y BGC a’r gwaith y mae partneriaid yn ei wneud

- y 15 blaenoriaeth sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun Lles 5 mlynedd, a’r meysydd o ffocws cychwynnol

- pwysigrwydd cynaliadwyedd, ymrwymo i weithio mewn partneriaeth a sefydlu’r 5 ffordd o weithio ar draws sefydliadau partner

- gwerth rhannu profiadau ar draws yr 19 Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus yng Nghymru

- materion ariannol

 

Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelodau i ofyn cwestiynau i'r swyddogion oedd yn bresennol.  Codwyd y materion canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Cydnabod bod gwaith y Bwrdd yn eu dyddiau cynnar.

·         Y rhwystrau yn sgil prosesau caffael gwahanol ar draws sefydliadau partner. Mae hyn yn fater y mae’r BGC wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag o.

 

·         Nodwyd fod cyllid grant Llywodraeth Cymru ar gael ar gyfer prosiectau rhanbarthol penodol.

·         Pwysleisiwyd yr angen i weithio gyda Llywodraeth Cymru ac ar draws sefydliadau i sicrhau fod ffrydiau ariannu yn cael eu cael eu defnyddio’n llawn ac yn effeithlon.

·         Nodwyd mai rhan o rôl BGC Wrecsam oedd creu amodau ar gyfer cydweithio effeithiol i gyrraedd nodau'r Cynllun Lles.

·         Wrth i flaenoriaethau’r BGC newid, mae angen i gynrychiolwyr partneriaid gwahanol fod yn bresennol ar amseroedd gwahanol. Fe nodwyd bod egwyddor o gydraddoldeb aelodaeth yn parhau ar draws sefydliadau partner BGC. Rhoddodd Cadeirydd y BGC sicrwydd fod y rheini oedd yn bresennol yng nghyfarfodydd y BGC yn ymroddedig.

 

·         Gofynnwyd am sicrwydd fod dulliau priodol ar waith er mwyn i bartneriaid adrodd yn ôl i'w sefydliadau ar waith y BGC.  Roedd Cadeirydd y BGC yn cydnabod fod hyn angen digwydd yn fwy effeithiol.

 

·         Yr angen i adnabod meysydd sydd yn debyg yn rhanbarthol ar draws Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn ceisio lleihau dyblygu a rhoi cyfleoedd i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ddysgu gan ei gilydd. Dywedodd Cadeirydd y BGC wrth y Pwyllgor ei bod hi a sawl aelod arall yn aelodau o fwy nag un BGC.

 

·         Pwysigrwydd sefydlu ffyrdd newydd o weithio mewn i sefydliadau partner i sicrhau cynaliadwyedd hir dymor. Cadarnhaodd Cadeirydd y BGC fod y mater yma’n parhau i gael ei drafod gyda'r Comisiynydd.

 

·         Yr angen i werthuso mewn termau ariannol y gost i bob sefydliad i gefnogi’r BGC.

·         Gofynnwyd bod mwy o drafod yn digwydd gyda Chynghorau Cymuned i’w galluogi i gyfrannu at waith y BGC mewn ffordd ystyrlon.

·         Yr angen am fesurau llwyddiant clir i alluogi’r Pwyllgor Craffu i gyflawni ei rôl monitro.

Diolchodd cadeirydd y pwyllgor craffu i Gadeirydd y BGC, Swyddog Cefnogi y BGC a chynrychiolydd o Ardal Dwyrain BIPBC am eu presenoldeb ac am eu cyflwyniad.

 

CYTUNWYD -

 

 (i)        Bod y Pwyllgor yn croesawu adroddiad blwyddyn gyntaf y BGC ond yn cydnabod ei fod yn y dyddiau cynnar.

 

 (ii)       Fod Adroddiadau Blynyddol y BGC yn y dyfodol yn cynnwys cyfeiriad at waith a wnaed o fewn y flwyddyn, diweddariad am unrhyw bryderon a materion y soniwyd amdanynt yn y flwyddyn flaenorol a syniad o gostau fel cyfraniad mesuradwy i’r BGC. 

 

 (iii)      Bod y BGC yn llunio canlyniadau mesuradwy er mwyn monitro llwyddiant a bod y mesuriadau llwyddiant ac effaith hyn yn erbyn y Cynllun Cyflawni yn cael ei gynnwys yn Adroddiadau Blynyddol BGC yn y dyfodol.   

 

 (iv)      Bod y BGC yn gwella cysylltiadau gyda Chynghorau Cymuned i’w cefnogi i gyflwyno blaenoriaethau’r BGC.

 

 (v)       Bod y BGC yn adolygu ei aelodaeth i sicrhau fod Aelodau Arweiniol priodol Cyngor Wrecsam yn cael eu gwahodd.

 

 (vi)      Bod y BGC yn adolygu ei ddull cyfathrebu a sut mae gwaith y BGC yn cael ei fwydo nôl i’w sefydliadau partner.

 

 (vii)     Bod y BGC yn trafod yr anawsterau a achoswyd gan amodau cyllid grant Llywodraeth Cymru gyda chynrychiolydd Llywodraeth Cymru ar y BGC.

 

 (viii)    Bod Adroddiad Blynyddol 2019/20 yn cael ei gynnwys yn rhaglen waith y pwyllgor.

 

 (ix)      Bod Cynllun Gweithredu’r Bartneriaeth yn cael ei rannu gydag aelodau’r pwyllgor er mwyn i aelodau’r pwyllgor ystyried unrhyw eitemau eraill ar gyfer y rhaglen waith yn y cyfamser.

 

 (x)       Yn unol â’r protocol, bod y Cadeirydd yn cyflwyno barn ac argymhellion y pwyllgor i'r BGC trwy lythyr gan y Cadeirydd i'w ystyried yng nghyfarfod arferol nesaf y BGC.

 

Supporting documents: