Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pori cyfarfodydd

Bwrdd Gweithredol

O’r 1 Ebrill 2016 bydd y Rhaglen a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Bwrdd Gweithredol.

Gallwch ddarllen dogfennau pwyllgorau cyhoeddus sydd ar fin cael eu cynnal ar eich iPad neu ddyfais Android neu Windows gyda’r ap modern.gov sydd ar gael am ddim yn eich siop apiau ddewisedig.

Chwilio am gofnodion, rhaglenni ac adroddiadau Pwyllgorau’r Cyngor cyn y 1 Hydref 2014

Cyfleuster Chwilio Busnes Pwyllgorau

Gellwch ddarllen yr agenda a’r cofnodion ar gyfer cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2014 isod.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth am Bwrdd Gweithredol

Bydd y Bwrdd Gweithredol yn cynnwys 10 o aelodau, sef Arweinydd y Cyngor a 9 cynghorydd arall sy’n cael eu penodi’n flynyddol gan y Cyngor ar sail wleidyddol gytbwys, i adlewyrchu’r darpariaethau yn y Ddeddf Llywodraeth Lleol a Thai 1989.

Mae cylch gorchwyl y Bwrdd Gweithredol wedi ei nodi yng Nghyfansoddiad y Cyngor. Yn ei Gyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2006, adolygodd y Cyngor ei drefniadau cyfansoddiadol i ganiatáu i Arweinydd y Cyngor benodi Aelodau o'r Bwrdd Gweithredol i rolau arweiniol.

 

Mae cyfle ym mhob cyfarfod arferol o’r Bwrdd Gweithredol i aelodau’r cyhoedd ofyn cwestiynau a gwneud datganiadau sy'n berthnasol i feysydd y mae ganddo gyfrifoldebau gweithredol amdanynt.