Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

4.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau am eu cyfrifoldeb dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r materion i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

5.

Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae pdf icon PDF 437 KB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol (Pobl - Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth Dlodi) adroddiad (COEEI/17/19) oedd yn cynnwys gwybodaeth am gynnydd y gwaith sy’n gysylltiedig â Dyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol yr Awdurdod Lleol, yn benodol; ystyried Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2019 Wrecsam, a chymeradwyo Cynllun Gweithredu Cyfleoedd Chwarae Digonol 2019/20. Roedd yr adroddiad yn cynnwys diweddariad ar gynnydd yr Addewid Chwarae a ‘gwerthoedd cyffredin y gweithlu chwarae’ a’r modeli/dewisiadau gwahanol i ddiogelu Cyfleoedd Chwarae Digonol.

 

PENDERFYNWYD – Bod yr Aelod Arweiniol wedi ystyried casgliadau

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a chymeradwyo Cynllun

Gweithredu Cyfleoedd Chwarae Digonol 19/20.  

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

 (i)        Sicrhau bod yr Awdurdod Lleol yn cydymffurfio â gofynion statudol Llywodraeth Cymru o dan rannau un a dau y Dyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol.

 

 (ii)       Sicrhau bod Asesiad Cyfleoedd Chwarae Digonol 2019 a Chynllun Gweithredu 19/20 yn cael cefnogaeth lawn y Bwrdd Gweithredol cyn cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

 (iii)      Cefnogi meysydd gwasanaeth yn yr Awdurdod i adnabod pwysigrwydd chwarae plant a bod gan adrannau ddealltwriaeth gadarnhaol gytunedig o blentyndod.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.