Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus pdf icon PDF 93 KB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/31/19) i ddarparu manylion yr ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ar gynlluniau i wella cludiant cyhoeddus yng Nghymru.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod ymateb i’r ymgynghoriad ar Wella Cludiant Cyhoeddus fel yr amlinellir yn Atodiad A yn adroddiad HEP/31/19 i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

(ii)        Y dylid delio â'r mater hwn fel mater brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) yn Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         I ymateb i’r cais Llywodraeth Cymru i gael ymatebion i’r ymarfer ymgynghori cyfredol sydd yn dod i ben ar 27 Mawrth 2019.

 

(ii)        Sicrhau bod ymateb y Cyngor yn cael ei gyflwyno erbyn y terfyn amser gofynnol.

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.