Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelod o’i gyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.   Gwnaethpwyd y datganiad canlynol:

Cynghorydd Mark Pritchard – Personol a Rhagfarnllyd – buddiolwr posibl.

Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau.

 

 

 

2.

Cydnabyddiaeth Aelodau - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol pdf icon PDF 110 KB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid adroddiad (HCCS/67/18) i ystyried ymateb arfaethedig i'r ymgynghoriad ar Adroddiad Blynyddol drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Annibynnol er mwyn cyflwyno ymateb i’r ymgynghoriad erbyn 7 Rhagfyr 2018 fan bellaf.  

 

PENDERFYNWYD -

 

 

(i)         Cytuno ar yr ymateb arfaethedig, ynghlwm fel Atodiad 1 i adroddiad HCCS/67/18 i’w gyflwyno i’r Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol ar ran yr awdurdod lleol.

 

(ii)        Rhoi awdurdod i Swyddogion ddelio â'r mater fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I gymryd rhan yn y broses ymgynghori trwy ddarparu ymateb i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol erbyn 7 Rhagfyr 2018.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.