Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

 

Cofnodion:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad personol ei ddatgan.

2.

Ymateb i'r Ymgynghoriad ar Newidiadau Arfaethedig i Nodyn Cyngor Technegol (TAN 1) pdf icon PDF 86 KB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/61/18) yn amlygu newidiadau arfaethedig i Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 1 ac yn ceisio cymeradwyaeth i’r ymateb arfaethedig i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y newidiadau arfaethedig.

 

PENDERFYNWYD

 

 (i)       Y dylid cytuno ar yr ymateb arfaethedig i’r newidiadau i Nodyn Cyngor Technegol 1 fel y nodir yn Atodiad 1 adroddiad HEP/61/18, a'i anfon ymlaen at Lywodraeth Cymru fel ymateb ffurfiol i’w hymgynghoriad.

 

 (ii)      Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

 (i)       Sicrhau bod barn Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael ei hystyried gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â’r newidiadau arfaethedig i Nodyn Cyngor Technegol 1.

 

 (ii)      Sicrhau bod ein hymateb yn cael ei adrodd yn ôl i Lywodraeth Cymru o fewn y cyfnod ymgynghori angenrheidiol.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.