Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol.

 

2.

Ymateb i'r Ymgynghoriad i Newidiadau Arfaethedig i Bolisi Cynllunio Cenedlaethol Cymru, Rhifyn 10 pdf icon PDF 34 KB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/50/18) i dynnu sylw at y newidiadau arfaethedig i Bolisi Cynllunio Cenedlaethol Cymru ac i nodi ymateb y Cyngor i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru sydd wedi’i gynnwys yn Atodiad 1 yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        PENDERFYNWYD – Y dylid cytuno ar yr ymateb arfaethedig i holiadur yr ymgynghoriad Polisi Cynllunio Cenedlaethol Cymru, fel y nodir yn Atodiad 1 adroddiad HEP/50/18, a'i anfon ymlaen at Lywodraeth Cymru fel ymateb ffurfiol i’w hymgynghoriad.

 

 (ii)       Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        I sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn ystyried barn Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wrth iddynt lunio Polisi Cynllunio Cenedlaethol Cymru diwygiedig. 

 

 (ii)       I sicrhau bod ein hymateb yn cael ei adrodd yn ôl i Lywodraeth Cymru o fewn y cyfnod ymgynghori angenrheidiol.

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.