Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Presenoldeb yng ngarddwestau brenhinol pdf icon PDF 81 KB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Gwasanaeth i Gwsmeriaid adroddiad (HCCS/06/18)) i gytuno bod gwesteion enwebedig y Cyngor yn mynd i Arddwest Frenhinol yn 2018.

 

Yn dilyn rhannu’r adroddiad HCCS/06/18, derbyniwyd y canllaw canlynol gan Dîm y Garddwest Frenhinol yn y CLlL

 

O dan amgylchiadau cyffredinol os yw unigolyn eisoes wedi bod i Arddwest Frenhinol mewn unrhyw fodd, yna nid yw’n bosib iddynt fynychu eto. Fodd bynnag, mae’r rheolau yn fwy hyblyg i’r Meiri sydd newydd ei ethol/ymadawol i allu mynd am yr ail dro.

Mae’r CLlL wedi nodi y byddai enwebiad ar gyfer y Maer sy’n dod i mewn, y Cynghorydd Andy Williams, a’r Faeres Mrs Beverley Williams, i fynychu Garddwest yn 2018 yn cael ei gymeradwyo.

 

Nodwyd  bod enwebiad pellach wedi cael ei dderbyn gan y Cynghorydd Nigel Williams.

 

PENDERFYNWYD -

 

Y byddai’r Maer sy’n dod i mewn, y Cynghorydd Andy Williams, a'r Faeres, Mrs Beverley Williams, ynghyd â'r Cynghorydd Nigel Williams, a'i wraig Mrs Caroline Williams, yn cynrychioli’r Cyngor yn un o’r Garddwesti Brenhinol yn 2018.

 

Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod cynrychiolaeth o’r Cyngor yn un o’r Garddwesti yn 2018 a bod enwebiadau yn cael eu cyflwyno cyn y dyddiad cau.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.