Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Members are reminded of their responsibility, under Paragraph 11 of the Members’ Code of Conduct, to declare the existence and nature of any personal interest in respect of any of the business to be transacted at this meeting

 

Cofnodion:

Yn unol â Chod Ymddygiad y Cyngor ar gyfer Aelodau, datganodd y Cynghorydd Pritchard gysylltiad personol ac sy’n rhagfarnu yn y mater hwn (fel buddiolwr posibl) ond honnodd yr esemptiad yn erbyn iddo gael ei ystyried yn gysylltiad sy’n rhagfarnu ym mharagraff 12(2)(b)(iv) o God Ymddygiad yr Aelodau.

 

2.

Cydnabyddiaeth Aelodau - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol pdf icon PDF 39 KB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid adroddiad (HCCS/75/17) i ystyried ymateb arfaethedig i'r ymgynghoriad ar Adroddiad Blynyddol drafft y Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol er mwyn cyflwyno ymateb i’r ymgynghoriad erbyn 29 Tachwedd 2017 fan bellaf.

 

Cafodd sylwadau gan Aelodau eu hystyried a chafodd yr ymateb arfaethedig i'r ymgynghoriad ei ddiwygio yn unol â hynny.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cytuno ar yr ymateb i'r ymgynghoriad yn Atodiad 1 yr adroddiad HCCS/75/17, gan ystyried sylwadau’r Aelodau.

 

 (ii)       Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

RHESWM DROS WNEUD YR ARGYMHELLION

 

I gymryd rhan yn y broses ymgynghori trwy ddarparu ymateb i’r Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol erbyn 29 Tachwedd 2017.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.