Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Nodyn Canllawiau Cynllunio Ategol ar y Cyd - Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy pdf icon PDF 81 KB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/89/17) a oedd yn rhoi gwybod i’r Aelodau am y drafft o Nodyn Canllaw Cynllunio Atodol ar y Cyd: Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a’r bwriad o gyflwyno'r ddogfen ddrafft i ymgynghoriad cyhoeddus cyn dod â'r ddogfen yn ei hôl ger bron Aelodau pob Cyngor i'w chymeradwyo a'i mabwysiadu fel Canllaw Cynllunio Atodol.

 

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo i’r drafft o Nodyn Canllaw Cynllunio Atodol ar y Cyd yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol fod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 20 Tachwedd 2017 a 26 Ionawr 2017 a bod canfyddiadau'r ymgynghoriad yn cael eu hadrodd yn ôl wrth y Pwyllgor Cynllunio maes o law cyn mabwysiadu'r Nodyn fel ystyriaeth gynllunio o bwys. 

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod yr Aelodau’n ymwybodol o’r bwriad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y drafft o’r Nodyn Canllaw Cynllunio Atodol ar y Cyd a chaniatáu mwy o gyfle i drafod y cynnwys a chyflwyno newidiadau cyn mabwysiadu’r canllaw yn ffurfiol yn ddiweddarach.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.