Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

93.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Mike Davies, David Maddocks a Paul Pemberton.

 

94.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiadau mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Cynghorwyr Beverley Parry-Jones a Robert Walsh

Eitem Rhif 8 ar y Rhaglen

Personol a Rhagfarn – Roedd y gyrrwr yn hysbys

 

Gadawodd y Cynghorwyr y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, heb gymryd rhan yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

 

95.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 67 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Ebrill 2019 fel cofnod cywir (copi i ddilyn)

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD y dylid cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Ebrill 2019 fel cofnod cywir.

 

96.

Cais am Leoliad Adloniant Rhywiol pdf icon PDF 77 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/20/19) i ystyried cais gan David Thomas ar gyfer cymeradwyo Trwydded am Leoliad Adloniant Rhywiol yn y lleoliad sy’n masnachu fel XS, Stryt yr Abad, Wrecsam.

 

Gan gyflwyno adroddiad, cyfeiriodd yr Arweinydd y Tîm Trwyddedu at ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 fel y'i diwygiwyd, oedd yn gofyn am gais safle yn berthnasol i’r adloniant i gael trwydded SEV er mwyn gweithredu yn y fwrdeistref sirol. Tynnwyd sylw’r Aelodau at fanylion y cais, sylwadau a dderbyniwyd a’r broses i’w dilyn i bennu’r cais.

 

Croesawodd y Cadeirydd yr ymgeisydd, David Thomas a’i gynrychiolydd Paul Douglas i’r cyfarfod a’u gwahodd i annerch y pwyllgor.  Siaradodd cynrychiolydd yr ymgeisydd o blaid y cais gan gyfeirio at:

·    Pwysigrwydd ystyried pob cais yn unigol

·    Nifer cyfyngedig y gwrthwynebiadau – dim gan yr Eglwys

·    Hanes y safle sydd wedi gweithredu am 4 blynedd heb achosion o niwsans

·    Cytunwyd ar y gwrthwynebiadau a godwyd gan Heddlu Gogledd Cymru

·    Mae Mr Thomas yn aelod o Gynllun Gwarchod Tafarndai Wrecsam ac wedi cael perthynas gwaith da gyda’r Heddlu

·    Mae ei farn ar y ffaith na fyddai nodweddion yr ardal yn cael eu heffeithio yn golygu dylid cymeradwyo’r cais. 

Ni fyddai ymddangosiad yr adeilad yn newid, ac ni fyddai hysbysebu allanol

·    Gofynnwyd i’r Pwyllgor gymeradwyo’r drwydded am 12 mis

 

Diolchodd y Cadeirydd i Mr Thomas a Mr Douglas am yr adroddiad a gwahoddodd yr Aelodau i ofyn cwestiynau. Wrth ystyried yr adroddiad, codwyd y materion canlynol yn benodol:

 

·         Eglurhad pellach mewn perthynas ag amodau gwaith i’r dawnswyr a’r cod ymarfer i ddawnswyr a’i orfodaeth

·         Lleoliad a nodweddion yr ardal

·         Lleoliad llety myfyrwyr Neuadd Snowdon sydd yn y cyffiniau

·         Materion cydraddoldeb rhywiol ac ecsploetiaeth posib o ferched

·         Pryderon y byddai’r lleoliad yn cyfrannu at y peryglon i ferched yng nghanol y dref. 

Roedd yr ardal yn ffordd drwodd i fusnesau eraill.

·         Gofynnwyd am eglurhad pellach ar lefel y diogelwch sydd ar gael ar y safle

 

Gofynnodd aelod nad yw ar y Pwyllgor i gael annerch y Pwyllgor am y cais.  Gofynnodd y Cadeirydd am eglurhad a oedd gan yr aelod nad yw ar y pwyllgor hawl i annerch. Cadarnhaodd y Swyddog Cyfreithiol bod hyn yn cael ei ganiatáu yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor.   Rhoddodd yr aelod nad yw ar y Pwyllgor sylwadau ar yr effaith negyddol y byddai hyn yn ei gael ar nodweddion yr ardal, materion cydraddoldeb a chyfeiriodd at awdurdodau lleol eraill sydd wedi datblygu polisi yn ymwneud â thrwyddedau SEV. Gofynnodd cynrychiolydd yr ymgeisydd bod y sylwadau hyn yn cael eu diystyru oherwydd nad oeddent wedi cael eu cyflwyno o fewn terfynau amser i wneud sylwadau.

 

Gorffennodd y Pwyllgor i ystyried y cais ac ailgynnull i ddatgan eu penderfyniad fel y ganlyn:

 

PENDERFYNWYD – Daeth Aelodau’r Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol, ar ôl clywed sylwadau’r partïon ac ystyried y dystiolaeth, i’r casgliad:

 

Mai’r ardal, sy’n cynnwys cymunedau Parc Caia, Offa a Rhosddu yw’r awdurdod perthnasol ar gyfer pwrpas y cais wrth ystyried nodweddion yr ardal leol  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 96.

97.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitemau 7 – 10:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai paragraff 12 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn. Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.   Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus llethol o blaid datgelu gwybodaeth bersonol, roedd hi o'r farn bod lles y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Eitemau 7 i 10 ar y Rhaglen: Penderfynodd Aelodau wrth ystyried yr adroddiadau hyn y dylid gweithredu paragraff 12. Eu barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data. Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus ysgubol o blaid datgelu data personol, roeddent yn teimlo bod lles y cyhoedd o ran cadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra roedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 4 Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

98.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat / Ymddygiad Gyrrwr Hacni

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/18/19) i ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Hysbyswyd yr aelodau nad oedd y Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat yn bresennol.

 

PENDERFYNWYD - Gohirio ystyried adroddiad COPR/18/19 tan y cyfarfod nesaf er mwyn i'r Gyrrwr Hurio Preifat gael cyfle arall i fod yn bresennol.

 

99.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 94 uchod)

 

Cyflwynodd Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/19/19) i ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad, a sylwadau’r gyrrwr.

 

PENDERFYNWYD – Gwahardd y Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat y cyfeirir ato yn yr adroddiad HEP/20/18 am gyfnod o wythnos dan Adran 61(1)(b) Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 oherwydd ei heuogfarnau diweddar.

 

100.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/21/19) i ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad a sylwadau’r Ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Hurio Preifat fel yr amlinellir yn adroddiad COPR/21/19 a bod Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio yn ysgrifennu at yr ymgeisydd i ddatgan pryder y Pwyllgor o ran ei heuogfarnau diweddar ac i roi rhybudd iddi ynghylch ei hymddygiad yn y dyfodol.

 

101.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/15/19) i ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Hysbyswyd yr aelodau nad oedd y Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat yn bresennol.

 

PENDERFYNWYD - Gohirio ystyried adroddiad COPR/15/19 tan y cyfarfod nesaf er mwyn i'r Gyrrwr gael cyfle arall i fod yn bresennol.

 

102.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Hyfforddiant Aelodau

 

Darparodd Prif Reolwr Safonau Masnach a Thrwyddedu wybodaeth am hyfforddiant y Pwyllgor Trwyddedu, a hwyluswyd gan James Button, BA, Cyfreithiwr CIoL, mewn perthynas â gwneud penderfyniadau, prosesau a sut gweithredir y Pwyllgor.  Nodwyd y byddai hyn yn sesiwn hyfforddi am ddiwrnod cyfan a byddai'r swyddog yn trafod gydag Aelodau o ran eu hargaeledd.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.