Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

31.

Croeso

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd John Phillips i’r cyfarfod a mynegodd ddymuniadau gorau’r pwyllgor iddo am wellhad buan i’w fab.  Diolchodd y Cynghorydd John Phillips i’r Pwyllgor a staff y Cyngor am eu cefnogaeth.

 

Croesawodd y Cadeirydd Colin Jones, Swyddog Trwyddedu i’w gyfarfod cyntaf o’r Pwyllgor.

 

32.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr David Maddocks a Robert Walsh.

 

33.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 75 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Medi 2018 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

Cywiriad – Cofnod 29

 

Bod brawddeg olaf amod 16c yn cael ei addasu fel a ganlyn:

 

Caniatáu’r geiriau “Tap the App”, i gael eu harddangos yn ddwyieithog.

 

PENDERFYNWYD – Yn unol â’r newidiadau a nodwyd, bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Medi 2018 yn cael eu llofnodi fel cofnod cywir.

 

 

 

34.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitemau 6 – 7:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai paragraff 12 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn. Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.   Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus llethol o blaid datgelu gwybodaeth bersonol, roedd hi o'r farn bod lles y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Eitemau 6 i 7 ar y Rhaglen: Penderfynodd yr Aelodau wrth ystyried yr adroddiadau hyn y dylid gweithredu paragraff 12. Eu barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data. Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus ysgubol o blaid datgelu data personol, roeddent yn teimlo bod lles y cyhoedd o ran cadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra’r oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y’i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 4 Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

35.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/87/18) i ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad ac i sylwadau’r Ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat fel yr amlinellwyd yn adroddiad HEP/87/18.

 

36.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/82/18) i ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad ac i sylwadau’r Ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat fel yr amlinellwyd yn adroddiad HEP/82/18.

 

37.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Rhoddodd yr Arweinydd Safonau Masnach a Thrwyddedu y wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau am y materion canlynol:

 

 (i) Safonau Gyrru a Gyrwyr

Fe nodwyd bod swyddogion yn edrych ar y posibilrwydd o gyflwyno prawf safonau gyrru yn rhan o’r broses ymgeisio ar gyfer gyrwyr Hurio Preifat a Cherbydau Hacni.  Dywedodd y swyddog bod rhai awdurdodau lleol wedi cyflwyno gofyniad bod gyrwyr yn cael cymhwyster proffesiynol cenedlaethol yn rhan o’r broses ymgeisio oedd yn darparu ystod o sgiliau gan gynnwys gwasanaeth cwsmer proffesiynol, iechyd a diogelwch a gosod cadair olwyn yn ddiogel mewn cerbyd.  Bod rhagor o waith yn cael ei wneud i benderfynu a fyddai’r opsiynau hyn yn fanteisiol i gael eu cyflwyno yn Wrecsam.

 

Roedd aelodau’n cefnogi’r cynnig i edrych ymhellach ar opsiynau ar gyfer safonau gyrru a gyrwyr, ond mynegwyd rhywfaint o bryderon ynghylch goblygiadau’r gost ymgeisio ar gyfer ymgeiswyr.  Cadarnhaodd y swyddog y byddai hyn yn un o’r materion a fyddai’n cael eu cynnwys mewn adroddiad yn y dyfodol.

 

 (ii) Meini Prawf Addasrwydd

Dywedodd y swyddog bod y Sefydliad Trwyddedu wedi cyhoeddi canllawiau cenedlaethol yn ddiweddar er mwyn penderfynu ar addasrwydd ymgeiswyr a thrwyddedwyr – masnach hacni a hurio preifat i gynorthwyo Awdurdodau Lleol wrth benderfynu.  Byddai adroddiad i’r Pwyllgor yn y dyfodol yn edrych ar yr opsiwn o fabwysiadu’r meini prawf yma yn lle model y Cyngor a fabwysiadwyd ar hyn o bryd.

 

 (iii) Hyfforddiant Trwyddedu ar gyfer Aelodau

Fe nodwyd bod swyddogion am geisio cysylltu â Jim Button, cyfreithiwr Trwyddedu i ddarparu hyfforddiant i aelodau o’r Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol. 

 

 

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.