Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

22.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Krista Childs, Geoff Lowe, David Maddocks a Robert Walsh.

 

23.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r eitemau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem Rhif 7 – Y Cynghorydd John Phillips – Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu – roedd yr Aelod yn adnabod yr ymgeisydd. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais.

 

24.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitemau 5 – 7:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai paragraff 12 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn. Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.   Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus llethol o blaid datgelu gwybodaeth bersonol, roedd hi o'r farn bod lles y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Eitemau 5 i 7 ar y Rhaglen: Penderfynodd yr Aelodau, wrth ystyried yr adroddiadau hyn, y dylid gweithredu paragraff 12. Eu barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac y byddai’n groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data. Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus aruthrol o blaid datgelu data personol, teimlant fod lles y cyhoedd o ran cadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra roedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

25.

Cais Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/41/19) i ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i’r adroddiad, sylwadau’r ymgeisydd a llythyr cefnogaeth.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat fel yr amlinellwyd yn adroddiad COPR/41/19.

 

26.

Amrywio trefn y Rhaglen

Cofnodion:

Dywedwyd wrth Aelodau nad oedd y Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat y cyfeiriwyd ato yn Eitem rhif 6 ar y Rhaglen wedi cyrraedd eto.

 

CYTUNWYD – Bod Eitem 7 ar y Rhaglen yn cael ei dwyn ymlaen a'i thrafod yn y fan hon.

 

27.

Cais Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau mewn perthynas â’r eitem hon yng Nghofnod 23 uchod)

 

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/40/19) i ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad ac i sylwadau’r ymgeisydd a’i gynrychiolydd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat fel yr amlinellwyd yn adroddiad COPR/40/19.

 

28.

Cais Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/39/19) i ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat.  Dywedwyd wrth yr Aelodau nad oedd yr ymgeisydd wedi mynychu nac wedi rhoi unrhyw eglurhad dros beidio â gwneud hynny. Ystyriodd yr Aelodau yr adroddiad yn ei absenoldeb.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat fel yr amlinellir yn adroddiad COPR/39/19 a bod y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio yn ysgrifennu at yr ymgeisydd i fynegi pryder y Pwyllgor o ran ei euogfarn a’i fethiant i ddatgelu hynny’n llawn, i roi rhybudd llym ynglŷn â’i ymddygiad yn y dyfodol ac i gyfleu siom y Pwyllgor am iddo fethu mynychu’r gwrandawiad.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.