Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

29.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cynghorwyr T Alan Edwards, David Maddocks a John Phillips.

 

30.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 190 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Gorffennaf 2019 a 9 Medi 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Llofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 22 Gorffennaf 2019 a 9 Medi 2019 fel cofnod cywir.

 

31.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r eitemau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Y Cynghorydd Derek Wright – Eitem 7 ar y Rhaglen – Cysylltiad Personol a Rhagfarnllyd (roedd y Cynghorydd yn adnabod y Gyrrwr Hurio Preifat).  

Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais.

 

Y Cynghorwyr I David Bithell MBE, Brian Cameron, Gwenfair Jones, Tina Mannering, M G Morris a Paul Pemberton – Eitem 9 ar y Rhaglen – Cysylltiad Personol a Rhagfarnllyd (y Cynghorydd Bithell – roedd y Cynghorydd yn adnabod mab yr ymgeisydd).  Y Cynghorwyr Cameron a Morris – Cysylltiad blaenorol gyda’r ymgeisydd.  Y Cynghorwyr Jones, Mannering a Pemberton – roedd y Cynghorwyr yn adnabod yr ymgeisydd).  Aeth y Cynghorwyr Bithell, Cameron, Morris a Pemberton allan o’r cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, heb gymryd rhan yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.  Aeth y Cynghorwyr Jones a Mannering allan o’r cyfarfod yn ystod yr eitem cyn gynted ag y daeth y cysylltiad yn amlwg, cyn i’r Pwyllgor ddechrau ei drafodaethau.  Ni wnaethant gymryd unrhyw ran yn y pleidleisio.

 

32.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitemau 6 – 9:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai paragraff 12 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn. Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.   Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus llethol o blaid datgelu gwybodaeth bersonol, roedd hi o'r farn bod lles y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Eitemau 6 i 11 ar y Rhaglen: Penderfynodd yr Aelodau, wrth ystyried yr adroddiadau hyn, y dylid gweithredu paragraff 12. Eu barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data. Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus ysgubol o blaid datgelu data personol, teimlant fod lles y cyhoedd o ran cadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra roedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

 

 

33.

Cais Trwydded Gyrrwr Hacni

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/44/19) i ystyried cais ar gyfer Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad a sylwadau’r Ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Caniatáu’r cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni fel yr amlinellwyd yn adroddiad COPR/44/19.

 

34.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 31 uchod)

 

Cyflwynodd Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/46/19) i ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad, a sylwadau’r gyrrwr.

 

PENDERFYNWYD - Bod y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio yn ysgrifennu at y Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat a gyfeirir ato yn COPR/46/19 yn datgan pryder y Pwyllgor o ran ei gollfarn ddiweddar ac iddo fethu a hysbysu’r Awdurdod yn unol â gofynion ei Drwydded ac i roi rhybudd difrifol ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

 

35.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat / Ymddygiad Gyrrwr Hacni

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/45/19) i ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Gyrrwr wedi gofyn i’r mater gael ei ohirio fel y gallai ei gynrychiolydd cyfreithio fod yn bresennol.

 

PENDERFYNWYD - Gohirio ystyried adroddiad COPR/45/19 am un mis.

 

36.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 31 uchod)

 

 (Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones yn Cadeirio)

 

Cyflwynodd Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/48/19) i ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad, y wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd a sylwadau’r ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Gwrthod y cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat y cyfeirir ato yn adroddiad COPR/48/19 gan nad oedd y Pwyllgor yn fodlon bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol i feddu ar drwydded o’r fath o ystyried ei euogfarnau blaenorol a diweddar a’i rybudd a nodir yn yr adroddiad.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.