Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Russell Gilmartin.

 

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 79 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mai 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Diwygiad i’r Cofnodion –

Cofnod 48 – Cadarnhau’r Cofnodion

 

Ychwanegu’r frawddeg ganlynol dan faterion sy’n codi:

 

Mae Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles yn cydnabod gwerth y sgiliau y mae defnyddwyr gwasanaeth wedi’u hennill yng Nghanolfan Erlas a Chanolfan Cunliffe.

 

CYTUNWYD – Cymeradwyo cofnodion cyfarfod Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles a gynhaliwyd ar 15 Mai 2019, yn amodol ar y newid uchod.

 

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r eitemau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiad canlynol:

 

Eitem 5 – Diweddariad Hanner Blwyddyn ar Weithgareddau a Pherfformiad Gwasanaeth Adrannol Gofal Cymdeithasol Plant (Chwarter 3 – 4) ar gyfer 2018/19.

Y Cyng. Krista Childs – cysylltiad personol – aelod o’r teulu yn ofalwr sy'n berthynas a ffrind yn weithiwr cymdeithasol asiantaeth. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

4.

Amseroedd Cyfarfodydd

I roi ystyriaeth i amseroedd cychwyn y Cyfarfod hwn gan roi ystyriaeth i’r adnoddau ar gael ar gyfer gwe-ddarlledu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Bod cyfarfodydd Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles / Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anhrefn yn dechrau am 4.00 pm.

 

5.

Diweddariad Hanner Blwyddyn ar Weithgareddau a Pherfformiad Gwasanaeth Adrannol Gofal Cymdeithasol Plant (Chwarter 3 – 4) ar gyfer 2018/19 pdf icon PDF 121 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblGwasanaethau Plant

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 3 uchod).

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Gwasanaethau Plant adroddiad (COSC/07/19s) a oedd yn cynnwys gwybodaeth rheoli perfformiad allweddol y Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Blant ar gyfer y cyfnod 1 Hydref 2018 - 31 Mawrth 2019. Lle y bo'n briodol, mae data cymhariaeth fel cyfartaleddau Cymru hefyd wedi’i gynnwys. Wrth gyflwyno’r adroddiad pwysleisiodd yr Aelod Arweiniol bod y data yn rhoi cyfle i Aelodau Etholedig fonitro perfformiad a thrafod unrhyw fater sy’n ymwneud â'r wybodaeth.

 

 

Yn ystod y drafodaeth, fe nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mewn ymateb i bryderon a godwyd gan Aelodau o ran cynnydd yn nifer y plant sy'n derbyn gofal, dywedodd y swyddogion bod y cynnydd hwn yn adlewyrchu’r sefyllfa ar draws Cymru a Lloegr.

·         Fe nodwyd y gallai’r galw cyffredinol am wasanaethau gael ei briodoli’n rhannol i’r cynnydd yn y boblogaeth, yn ogystal â gwelliannau o ran gwasanaethau atal ac ymyrraeth gynnar a chyfeirio at wasanaethau cefnogi.  Mae’n bwysig nodi nad yw pob atgyfeiriad yn arwain at achos amddiffyn plant neu ofal cymdeithasol, ond bod pob atgyfeiriad yn cael effaith uniongyrchol ar lwyth gwaith staff. Mae’n rhaid i’r staff perthnasol gofnodi ac asesu risg pob atgyfeiriad. Mae nifer o’r atgyfeiriadau hyn yn cael eu cyfeirio at wasanaethau cynghorol ac eraill yn cael eu dyrannu ar gyfer asesiad neu gyfarfod strategaeth er mwyn ymateb iddynt ar unwaith.

·         Cafwyd cadarnhad nad oedd achosion gofal bob amser yn gadael digon o amser i alluogi teuluoedd i brofi bod y newidiadau angenrheidiol yn cael eu cynnal oherwydd newidiadau diweddar yn y gyfraith, a bod hyn wedi arwain at gynnydd mewn Gorchmynion Gofal Llawn yn y gwrandawiad terfynol.

·         Mae’n rhaid cofio’r toriadau sydd wedi’u gwneud i’r gwasanaeth dros y blynyddoedd, arian a fyddai wedi cefnogi Gwasanaethau Cymdeithasol.

Cafodd % o’r bobl a gysylltodd â’r gwasanaeth eu hail-gyfeirio at wasanaethau eraill a gomisiynir gan yr Awdurdod Lleol, fel Dechrau'n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf.

·         Mae llwyth achosion yn cael eu monitro yn wythnosol ac mae gostyngiad i’w weld yn ddiweddar.

Mae canran uchel wedi’u hail-gyfeirio at wasanaethau cymorth cynnar h.y. gwasanaethau gwybodaeth i deuluoedd.

·         Cafodd nifer o blant sydd ar Orchmynion Gofal Llawn eu gosod gyda gofalwyr sy'n berthnasau, aelodau o’r teulu ac unigolion y mae’r teulu yn eu hadnabod neu eu gosod gyda rhieni.

·         Cafodd y plant a leolwyd yn uniongyrchol yn ein gofal eu lleoli mewn gofal maeth neu ofal preswyl a darparwyd lefel uchel o gymorth.

·         Mae gwelliant wedi bod yn ddiweddar mewn perthynas â recriwtio a chadw staff.

Mae’n bosibl bod y gwelliant hwn yn sgil penodi staff asiantaeth i swyddi parhaol o fewn yr Awdurdod Lleol. Dywedwyd y bydd angen defnyddio staff asiantaeth ar gyfer cyfnodau mamolaeth a salwch hirdymor.

·         Cadarnhawyd y byddai’r cynnig gofal plant sydd wedi’i gyflwyno mewn rhai wardiau yn cael ei gyflwyno ar draws Wrecsam.

Gofynnodd un Aelod am ragor o wybodaeth am hyn.

·         Mae lleihad cenedlaethol yn nifer y mabwysiadwyr posibl, a all fod oherwydd y gwelliannau mewn triniaethau ffrwythlondeb.

Mae Tîm Mabwysiadu  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 5.

6.

Plant Sy'n Derbyn Gofal - Lleoliadau y tu allan i'r Sir pdf icon PDF 91 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblGwasanaethau Plant

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Gwasanaethau Plant adroddiad (COSC/06/19s) i ganiatáu i Aelodau ystyried manylion y sefyllfa bresennol yn ymwneud â phlant sy'n derbyn gofal sydd wedi’u lleoli ‘y tu allan i’r sir’. Mae hyn yn ymwneud â’r cynnydd yn nifer y plant sy’n derbyn gofal a lleoliadau y tu allan i’r sir, a’r gorwariant o ganlyniad i hynny.

 

Yn ystod y drafodaeth, fe nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mae nifer o blant gydag anghenion cymhleth angen gofal preswyl, yn hytrach na gofal maeth.  Fodd bynnag, byddai gofalwyr maeth therapiwtig arbenigol sy’n gallu rheoli anghenion cymhleth yn golygu y byddai modd i fwy o blant dderbyn gofal gan ofalwyr maeth mewnol.

·         Dywedodd y swyddogion bod swydd swyddog lleoliadau ychwanegol yn cael ei chreu.

Er nad oes cyllideb ar gyfer y swydd hon, mae angen buddsoddi i arbed. Mae angen sicrhau bod gofalwyr yn cael eu cadw drwy ddarparu cymorth priodol.

·         Mae gan bob Awdurdod Lleol ddyletswydd gofal i sicrhau bod plant yn ddiogel a ddim mewn perygl, ac mae atgyfeiriad awtomatig yn cael ei dderbyn ar gyfer y plant hynny sydd ar goll o awdurdodau cyfagos.

·         Cadarnhawyd fod Llywodraeth Cymru yn ystyried darpariaeth ranbarthol ar gyfer plant sy’n arddangos problemau ymddygiad difrifol e.e. ymddygiad rhywiol, problemau iechyd meddwl.

·         Awgrymodd un Aelod y dylai’r Llywodraeth Leol sefydlu cronfa ganolog i helpu i reoli a chefnogi plant sy'n derbyn gofal yn briodol.

 

Cytunwyd:

(i)            Diolch i bawb am eu cyflwyniadau ac am amlygu realiti plant sy'n derbyn gofal i’r Pwyllgor, a derbyn diweddariad pellach ymhen 12 mis.

Rydym yn gwbl gefnogol i’r camau a gymerir i leihau’r gorwariant a pharhau i flaenoriaethu lles plant.

(ii)          Mae’r Pwyllgor yn cefnogi penderfyniad y Prif Swyddog i beidio â chefnogi cynigion Llywodraeth Cymru i osod targedau i leihau nifer y plant sy'n derbyn gofal.

 

 

 

7.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

EItem 8Nid i'w gyhoeddi yn rhinwedd Paragraffau 12 ac 13 o Ran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd).

 

12 - Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai paragraff 12 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn. 

Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.   Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus llethol o blaid datgelu gwybodaeth bersonol, roedd hi o'r farn bod lles y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

13 - Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai Paragraff 13 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn.  Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd bod yr unigolyn dan sylw â’r hawl i breifatrwydd ac nad oedd unrhyw les cyhoeddus tra phwysig a oedd yn gofyn am ddatgelu pwy oedd yr unigolyn.  Ar sail hynny, teimlai fod lles y cyhoedd mewn cynnal yr eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitem(au) canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 12 ac 13, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod tra bod yr eitem a ganlyn yn cael ei hystyried oherwydd y tebygolrwydd y bydd gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu fel y diffinnir ym mharagraffau 12 a 13 Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

8.

Plant Sy'n Derbyn Gofal - Lleoliadau y tu allan i'r Sir - Cyflwyniad

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor gyflwyniad a oedd yn darparu gwybodaeth ychwanegol am leoliadau y tu allan i’r sir, gan gynnwys nifer o astudiaethau achos yn ymwneud â lleoliadau y tu allan i'r sir.

 

CYTUNWYD – Diolchodd y Pwyllgor i’r swyddogion am yr wybodaeth, sydd wedi bod yn ddefnyddiol iawn wrth ddeall y pwysau sydd ar staff a’r gyllideb.

 

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.