Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

21.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb oddi wrth y Cynghorydd Rondo Roberts.

 

22.

Croeso

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Tina Mannering i’w chyfarfod cyntaf fel Aelod o’r Pwyllgor Craffu hwn.

 

23.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

Cafodd Aelodau eu hatgoffa o’u cyfrifoldeb – yn unol â Pharagraff 11 o'r Cod Ymddygiad i Aelodau – i ddatgan unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw fusnes a fyddai’n cael ei drafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 5 ar yr agenda - Cyfarfod gyda chynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC)   

 

Cynghorydd Trevor Bates – Personol - mae aelod agos o’i deulu’n gweithio yn Ysbyty Bwthyn y Waun.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

24.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 72 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Medi 2018 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Hydref 2018.

 

Cywiro’r Cofnodion:

 

(i)         Nodwyd bod y Cynghorydd John Pritchard yn absennol.

 

(ii)        Cofnod 14, Arolwg Staff Gofal Cartref: O ran y pryder a fynegwyd gan Aelod am 49% o staff sy’n teimlo nad ydynt yn cael digon o amser i ddarllen a deall Cynlluniau Cyflenwi Gwasanaeth, cytunodd y Pwyllgor y dylai’r Cofnod ddarllen fel a ganlyn: “Mynegodd Aelod bryder bod 49% o staff yn teimlo nad oes ganddynt ddigon o amser i ddarllen a deall Cynlluniau Cyflenwi Gwasanaeth.” Holodd aelodau sut y mae’r Aelod Arweiniol a’r Swyddogion yn mynd i’r afael â hyn i ostwng y ffigwr hwn i lefel resymol".

 

CYTUNWYD – Yn amodol ar yr uchod, llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Medi 2018 fel cofnod cywir.

 

25.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 80 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/112/18s) i gynorthwyo’r Pwyllgor yn y gwaith o ystyried ei Raglen Waith ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Cyflwynodd yr Hwylusydd Craffu yr adroddiad a dywedodd wrth yr Aelodau fod yr eitemau a nodwyd yn y cyfarfod blaenorol ar gyfer craffu pellach wedi eu gosod yn y Rhaglen Waith ddrafft. Roedd copi o’r Rhaglen Waith ddrafft wedi ei gynnwys yn Atodiad 1 yr adroddiad.   Fe atgoffodd yr Aelodau bod y Bwrdd Gweithredol yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Hydref 2018, wedi cymeradwyo’r argymhelliad i ail-lunio Gwasanaethau Cyfleoedd Dydd a Gwaith (Cyfnod 1 a 2) ac roedd hefyd wedi awgrymu y dylai adroddiad arall gael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Craffu hwn ym mhen 6 mis i adolygu’r cynnydd a wnaethpwyd i roi cyfleoedd i ddefnyddwyr y gwasanaeth.  Roedd angen penderfynu a oedd y Pwyllgor Craffu hwn am dderbyn adroddiad felly.

 

Yn ystod trafodaeth am yr adroddiad, cyfeiriwyd at y cywiriad i Gofnod 14 a gytunwyd, Adroddiad Monitro Contract Gofal Cymdeithasol i Oedolion - Arolwg Staff Gofal Cartref a dywedodd sawl Aelod nad oeddent yn dymuno aros tan yr Adroddiad Monitro Contract nesaf a gynhelir bob 12 mis cyn derbyn diweddariad am y sefyllfa.   Awgrymwyd y dylai’r Cadeirydd gysylltu â’r Aelod Arweiniol dros Bobl – Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion i ofyn a fyddai modd darparu ymateb ysgrifenedig am y camau a gymerir gyda darparwyr i fynd i’r afael â’r mater hwn, i’w rannu gydag Aelodau’r Pwyllgor Craffu trwy e-bost.  

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Bod adroddiad i adolygu cynnydd a wnaethpwyd i ddarparu cyfleoedd i ddefnyddwyr y gwasanaeth ar ôl ail-lunio’r Gwasanaethau Cyfleoedd Dydd a Gwaith (Cyfnodau 1 a 2) yn cael ei gyflwyno i’r pwyllgor craffu hwn ym mhen 6 mis a bod eitem yn cael ei osod ar y Rhaglen Waith yn unol â hynny.

(ii)        Y Cadeirydd i wneud cais i'r Aelod Arweiniol dros Bobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion / Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion ddarparu ymateb ysgrifenedig am y camau sy’n cael eu cymryd gyda darparwyr Gwasanaethau Gofal Cartref i gynyddu nifer y staff sy’n teimlo bod ganddynt ddigon o amser i ddarllen a deall Cynlluniau Cyflenwi Gwasanaeth i lefel resymol.

(iii)       Yn amodol ar yr uchod, cymeradwyo'r Rhaglen Waith ddrafft sydd yn Atodiad 1 adroddiad HF/112/18s.

 

26.

Cyfarfod gyda chynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) pdf icon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad personol Aelodau mewn perthynas â’r Eitem Agenda hwn yng Nghofnod 22 uchod).

 

Nododd y Cadeirydd mai dyma’r diweddaraf mewn cyfres o gyfarfodydd rheolaidd rhwng Pwyllgor Craffu’r Cyngor â chyfrifoldeb am ‘faterion iechyd' a chynrychiolwyr BIPBC, gyda'r cyfarfod blaenorol ym mis Ebrill 2018.

 

Yna croesawodd y Cadeirydd y cynrychiolwyr canlynol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i’r cyfarfod: Gary Doherty (Prif Weithredwr), Lesley Singleton (Cyfarwyddwr Partneriaethau ar gyfer Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu) ac Andrea Hughes, Cyfarwyddwr Nyrsys Ardal (CAMHS) i’r cyfarfod.  

 

Cytunwyd y dylai eitem (b) ac (c) gael eu dwyn ymlaen a'u trafod yn y fan hon. 

 

(b)       Cynnydd y Strategaeth Iechyd Meddwl

 

Cyflwynodd Lesley Singleton (Cyfarwyddwr Partneriaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu) adroddiad ac amlinellodd y gwaith sy’n cael ei wneud i gyflawni canlyniadau allweddol y cynllun cyflawni tair blynedd i drawsffurfio a gwella darpariaeth y strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yng Ngogledd Cymru. Yna rhoddodd ddiweddariad am weithrediad cynllun cyflawni’r Strategaeth Iechyd Meddwl a gytunwyd gan Fyrddau Partneriaeth Lleol sy’n darparu amcanion allweddol mewn cydweithrediad trefnus rhwng Timau Gweithredu Lleol a Grwpiau Ansawdd a Gweithluoedd  dan arweiniad clinigol ym mhob ardal awdurdod lleol.  

 

Ni dderbyniwyd y cyflwyniad Powerpoint disgwyliedig cyn y cyfarfod hwn, byddai copïau’n cael eu cylchredeg i Aelodau’r Pwyllgor.    

 

Wrth ystyried yr adroddiad, codwyd y materion a ganlyn yn benodol:

 

·         Cydnabuwyd yng nghyfnod datblygu’r strategaeth y byddai partneriaeth agos rhwng y Bwrdd Iechyd, sefydliadau statudol a gwirfoddol ynghyd â staff a defnyddwyr gwasanaethau yn sbardun allweddol yn null gweithredu cyffredinol y strategaeth a gweithrediad y cynllun cyflawni.

·         Ceisiwyd eglurhad am y cais arfaethedig am Gyllid Cymru Iachach gan y Bwrdd Iechyd i ddarparu cyllid pellach ar gyfer strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yng Nghymru.

·         Dywedodd Lesley Singleton bod y cais am gyllid sefydlu er mwyn darparu ymyrraeth gynnar a gwaith ataliol i adeiladu cydnerthedd cymunedol ledled gogledd Cymru gyda Thimau Gweithredu Lleol yn gyfrifol am nodi cynlluniau cymhwyso yn eu hardaloedd.  Byddai cyllid ar gael am gyfnod o ddwy flynedd a chytunodd ddarparu manylion pellach i Aelodau’r Pwyllgor am y cais, gan gynnwys ceisiadau am gynlluniau arfaethedig yn Wrecsam yn dilyn  y cyfarfod.

·         Dywedodd Aelod bod ystadegau perfformio a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2018 yn dangos bod 71.5% o gleifion BIPBC wedi dechrau therapi iechyd meddwl cyn pen 28 diwrnod ar ôl cael eu hatgyfeirio.  Y targed perfformiad cenedlaethol oedd 80% a’r cyfartaledd yng Nghymru oedd 82.5%.  Roedd y ffigwr hwn yn gosod BIPBC yn safle 6 allan o 7 Bwrdd Iechyd yng Nghymru a gofynnwyd am esboniad.

·         Dywedodd Lesley Singleton bod y mesurau Iechyd Meddwl yn seiliedig ar asesiadau iechyd meddwl a mynediad cleifion at driniaeth seicolegol megis cwnsela.  Roedd y Bwrdd Iechyd yn cynnal adolygiad o wasanaethau therapi seicolegol i weld a oes unrhyw beth penodol yn sbarduno’r cynnydd yn y galw am y gwasanaeth, sut i wella mynediad at y gwasanaeth a sut y gellid defnyddio adnoddau’n effeithlon.    

·         Gofynnwyd am wybodaeth bellach am lefelau staffio a gwaith a wneir i recriwtio a chadw staff  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 26.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.