Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

9.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absennol ar ran y Cynghorwyr Trevor Bates, I David Bithell, MBE, Krista Childs, Russell Gilmartin, Rondo Roberts a Nigel Williams.

 

 

10.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

 

11.

Archwiliad Gofal Cymdeithasol i Oedolion (Gwasanaethau Pobl Hŷn) gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) pdf icon PDF 118 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Iechyd a Gofal Cymdeithasol I Oedolion adroddiad (COSC/08/19s) i ddarparu gwybodaeth i’r Aelodau am arolwg Arolygiaeth Gofal Cymru o’r Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion a gynhaliwyd rhwng mis Rhagfyr 2018 a mis Ionawr 2019. 

 

Dywedodd y Cadeirydd fod yr adroddiad (COSC/08/19s) wedi’i lunio ar y cyd ag Arolygiaeth iechyd Cymru a chyflwynodd y ddau gynrychiolydd o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

 

Wrth ystyried yr adroddiad gwnaeth y swyddog a chynrychiolwyr BIPBC y sylwadau canlynol:

·         Mae’r gyfundrefn arolygu newydd yn cynnwys dull integredig gyda BIPBC.

·         Roedd yr arolwg yn brofiad cadarnhaol a bydd yr adroddiad yn cael ei ddefnyddio fel tystiolaeth ar gyfer y grant gweddnewid.

·         Mae'r Awdurdod Lleol a BIPBC wedi ymrwymo i gydweithio ar bob lefel, gan gynnwys ar lefel strategol, gweithredol a rheng flaen.  

Cyfeiriwyd at elfen iechyd y cynllun gweithredu y mae BIPBC yn canolbwyntio arno mewn perthynas â gwelliannau sy’n ymwneud â’r pedair egwyddor o fewn Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

 

Cafwyd trafodaeth bellach a chodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Cydnabyddiaeth o'r adroddiad cadarnhaol.

·         Hwn oedd arolwg cyntaf rhaglen arolygu ddwy flynedd a fydd yn arolygu 22 awdurdod.

·         Ni ragwelir y bydd Wrecsam yn derbyn arolwg arall ond bydd yn ofynnol i’r Cyngor, a’r awdurdodau eraill, gwblhau hunanwerthusiad blynyddol. 

Bydd Arolygiaeth Gofal Cymru yn llunio adroddiad cenedlaethol ar y 22 hunanwerthusiad ynghyd â’r 11 arolwg a fydd wedi’u cynnal eleni.

·         Bydd gofyn i'r Awdurdod ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf i AGC o ran datblygiadau a gwaith ar y gweill yn ystod cyfarfodydd chwarterol gyda’r uwch-arolygydd.  

Ar ddiwedd y flwyddyn bydd llythyr blynyddol yn cael ei anfon at yr Awdurdod Lleol ynglŷn â pherfformiad y flwyddyn.

·         Rhoddwyd sicrwydd ynghylch y cydweithio rhwng yr Awdurdod Lleol a BIPBC. 

·         Cyfeiriwyd at ymateb Cymru Iachach Llywodraeth Cymru i’r arolwg gwleidyddol.

·         Cyfeiriwyd at y Prosiectau Trawsnewid Rhanbarthol – cadarnhawyd fod pedwar cais llwyddiannus wedi’u cyflwyno sydd wedi cynhyrchu rhaglen waith fawr mewn perthynas â’r Trawsnewid integredig. 

Mae Bwrdd Trawsnewid Ardal y Dwyrain wedi’i sefydlu, ynghyd â chynllun, system a gweledigaeth ar y cyd.

·         Cadarnhawyd fod nifer o gamau gweithredu i’w cymryd mewn perthynas â’r dogfennau Therapi Galwedigaethol fel rhan o’r ffrwd waith genedlaethol.

·         Mae TG yn her, yn arbennig yn BIPBC.

·         Mae gwelliannau i’r system cofnodion cleientiaid CBSW (RAISE) wedi’u nodi gyda’r bwriad o ddechrau defnyddio'r system newydd (WCCIS) ddiwedd mis Hydref 2019.

·         Pwysigrwydd ceisio darparu cymorth i bobl yn eu cartrefi fel nad oes yn rhaid iddynt symud i ofal preswyl.

·         Pryder ynghylch ariannu Asiantiaid Cymunedol, sydd angen ei ddiogelu ar gyfer yr hirdymor. 

 

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Bod y Pwyllgor yn gobeithio y bydd y gwelliannau a amlygir yn Adroddiad Arolygu AGC yn parhau a bod y gwaith partneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn parhau i wella er mwyn darparu gofal gwell i’n preswylwyr.  

 

(ii)        Bod y Pwyllgor yn derbyn adroddiad cynnydd ar y Prosiectau Trawsnewid Rhanbarthol ym mis Ebrill 2020.

 

(iii)       Bod Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol yn darparu copi o’r Llythyr Blynyddol i Aelodau’r Pwyllgor pan fydd ar  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 11.

12.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol pdf icon PDF 119 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblGwasanaethau Plant  a'r Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Aelod Arweiniol Pobl – Gwasanaethau Plant adroddiad (C0SC/10/19s) a oedd yn darparu fersiwn ddrafft o Adroddiad Blynyddol 2018/19 Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol. Gofynnir i’r Aelodau ystyried a darparu sylwadau arno cyn y bydd yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd Gweithredol ym mis Gorffennaf 2019.  Mae adroddiad y cyfarwyddwr ynghlwm wrth Atodiad A. 

 

Codwyd y materion canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Roedd cynnwys yr adroddiad yn gyfarwydd oherwydd bod yr wybodaeth wedi’i chynnwys yn Adroddiad Perfformiad Plant fis yn ôl ac wedi’i chyfeirio ati yn yr Adroddiad Arolygu diweddar.

·         Mae systemau atal ac ymyrraeth yn eu lle o ran arwain ymarfer arloesol ym meysydd diogelu oedolion, plant ar goll o gartref, panel ar ffiniau gofal ac asiantiaid cymunedol. 

·         Rhoddwyd cydnabyddiaeth i’r heriau a’r anawsterau cyllidebol o’n blaenau.

 

CYTUNWYD – Llongyfarch yr Adran Gofal Cymdeithasol am y gwaith sydd wedi’i wneud dan amgylchiadau ariannol anodd, fel y nodir yn yr adroddiad ac a amlygir gan yr Aelodau Arweiniol.

 

 

13.

Adroddiad Blynyddol Cwynion a Chanmoliaethau’r Gwasanaethau Cymdeithasol 2018/19 pdf icon PDF 141 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblGwasanaethau Plant a'r Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Aelod Arweiniol Pobl – Gwasanaethau Plant adroddiad (C0SC/05/19s) a oedd yn rhoi manylion am y niferoedd a'r mathau o gwynion a chanmoliaethau a dderbyniwyd gan yr Adran Gofal Cymdeithasol yn 2018/19 ac i dynnu sylw at y gwersi a ddysgwyd a'r camau a gymerwyd i fynd i'r afael â chwynion ar draws y gwasanaeth.

 

Cyfeiriodd yr Aelod Arweiniol at yr adroddiad calonogol sy’n dangos bod nifer y cwynion yn llai na’r llynedd.

 

Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Darparodd y Swyddog Arweiniol Cwynion eglurhad ynghylch cwynion anffurfiol a ffurfiol ynghyd â’r ddau gam adrodd. 

·         Rhoddwyd sicrwydd i’r Aelodau bod Rheolwyr a staff rheng flaen wedi derbyn hyfforddiant i ddelio â chwynion.  

·         Yn unol â’r weithdrefn, gellir datrys cwynion a wneir ar lafar o fewn un diwrnod gwaith heb orfod cysylltu â’r tîm cwynion.  

Mae hyn wedi arwain at ostyngiad yn nifer y cwynion a gofnodir.

·         Darparodd y Swyddog Arweiniol Cwynion eglurhad manwl o'r ffigyrau cwyno a chanmol yn y Crynodeb Gweithredol ac egluro sut y caiff canmoliaethau eu cofnodi a’u hadrodd.

·         Darparwyd eglurhad ynghylch y cwyn a nodir ym mharagraff 4.11 yr adroddiad a gafodd ei uwchgyfeirio.  

Darparwyd sicrwydd bod swyddogion cyfrifol yn ymchwilio i gwynion ac eglurwyd pam yr ystyrir rhai cwynion yn honiadau nas profwyd fel y nodir ym mharagraff 4.12.  

·         Gofynnodd yr Aelodau am gynnwys nifer y cwynion a gadarnhawyd mewn tabl gyda manylion nifer y cwynion fesul adran.

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Bod adroddiadau yn y dyfodol yn cynnwys tabl gyda nifer y cwynion fesul adran a nifer y cwynion wedi’u cadarnhau mewn cromfachau ar ôl y rhif.

 

(ii)        Nodi’r adroddiad.

 

14.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitemau 8:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai paragraff 12 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn. Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.   Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus llethol o blaid datgelu gwybodaeth bersonol, roedd hi o'r farn bod lles y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

Eitem 8 – Mae’r Aelodau wedi penderfynu y dylid gweithredu paragraffau 12 a 13 wrth ystyried yr adroddiad hwn. Eu barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud yr wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data. Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus ysgubol o blaid datgelu data personol, roeddent yn teimlo bod lles y cyhoedd o ran cadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

CYTUNWYD – Gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod tra bod yr eitem a ganlyn yn cael ei hystyried gan ei bod yn debygol y datgelir gwybodaeth sydd wedi’i heithrio fel y diffinnir ym mharagraffau 12 a 13 Rhan 4 Atodlen 12a Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

 

15.

Strwythur Gofal Cymdeithasol

Ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblGwasanaethau Plant a’r Aelod Arweiniol ar gyfer PoblIechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion (Copi i ddilyn)

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Gwasanaethau Plant ac Aelod Arweiniol Pobl – Iechyd a Gofal Cymdeithasol adroddiad ar y cyd (COSC/09/19s) i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ar strwythur y Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol.

 

CYTUNWYD – Diolchodd y Pwyllgor i’r Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol a’r Aelodau Arweiniol am yr adroddiad. Gofynnwyd am adroddiad pellach ar y strwythur ymhen deunaw mis pam fydd y Pwyllgor a’r Swyddogion yn teimlo bod y strwythur wedi’i sefydlu.

 

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.