Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

38.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Russell Gilmartin, Tina Mannering a Nigel Williams.

 

39.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd Aelodau eu hatgoffa o’u cyfrifoldeb, yn unol â Pharagraff 11 o'r Cod Ymddygiad i Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw fusnes a fyddai’n cael ei drafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiad canlynol:

 

Eitem 4 ar y Rhaglen - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

Y Cynghorydd Trevor Bates - Personol - perthynas agos yn gweithio yn Ysbyty Cymunedol y Waun.   Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

40.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 72 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Tachwede 2018 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr 2018.

 

CYTUNWYD – Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr 2018 fel cofnod cywir.

 

41.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) ac Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (WAST) pdf icon PDF 3 MB

 

(a)       BIPBC – Cynnydd gyda Gofal Sylfaenol

(b)       BIPBC a WAST – Sut mae BIPBC a WAST yn cydweithio i wella'r llif o'r ambiwlansiau a thrwy'r Adran Argyfwng i wella canlyniadau a phrofiadau i gleifion.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodir datganiadau o gysylltiad personol Aelodau mewn perthynas â’r Eitem hon ar y Rhaglen yng Nghofnod 39 uchod.

 

Nododd y Cadeirydd mai dyma’r diweddaraf mewn cyfres o gyfarfodydd rheolaidd rhwng Pwyllgor Craffu’r Cyngor â chyfrifoldeb am ‘faterion iechyd' a chynrychiolwyr BIPBC, gyda'r cyfarfod blaenorol ym mis Hydref 2018. 

 

Yna croesawodd Rob Smith (Cyfarwyddwr Ardal – Dwyrain), Dr.  Gareth Bowdler (Cyfarwyddwr Meddygol Ardal – Dwyrain), Janet Ellis (Cyfarwyddwr Ardal Gofal Sylfaenol Cynorthwyol – Dwyrain), Meinir Williams ( Cyfarwyddwr Cysylltiol ar gyfer Gofal heb ei drefnu), Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Duncan Robertson (Arweinydd Ymgynghorol Rhanbarthol a Pharafeddyg Ymgynghorol), Liz Hughes (Rheolwr Gweithrediadau - Dwyrain a Chanol Gogledd Cymru), Pam Hall (Cyfarwyddwr Anweithredol) Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i’r cyfarfod.  

 

(a)        BIPBC – Cynnydd gyda Gofal Sylfaenol

 

Cyflwynodd Dr Gareth Bowdler (BIPBC) adroddiad cynnydd a nodi bod y Bwrdd Iechyd yn ystyried dulliau arloesol o ddatblygu a gwella gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol yn ardal Wrecsam.   Cyfeiriodd at y materion canlynol yn benodol:

 

·         Mae’r Bwrdd Iechyd yn cynnal adolygiadau ac asesiadau risg rheolaidd ar hyfywedd Meddygfeydd meddygon teulu i nodi'r rhai sydd mewn perygl o gau ac i ddarparu cefnogaeth weithredol lle bo'r angen.    

O ganlyniad i’r camau gweithredu hyn, ni fu unrhyw Feddygon Teulu’n ymddiswyddo yn ardal Wrecsam yn y 12 mis diwethaf.    

·         Mae trafodaethau yn mynd rhagddynt i drosglwyddo Meddygfeydd a reolir, Borras, Hill Crest a Forge Road, yn ôl i’r darparwr a ffefrir.  

Bydd hwn yn gwmni budd cymunedol nid er elw a fydd yn gallu denu cyllid cymdeithasol ac elusennol nad yw ar gael i Wasanaethau Meddygol Cyffredinol (GMS). Croesawodd yr Aelodau’r newyddion ond ceisiwyd sicrwydd y byddai gan y meddygfeydd feddygon teulu parhaol ac na fyddent yn dibynnu ar locwm.  

·         Cyflwyno model amgen ar gyfer meddygfeydd drwy ddarparu ‘clystyrau iechyd’ i uno cymysgedd eang o weithwyr iechyd proffesiynol mewn un adeilad, gan gynnwys Ymarferwyr Nyrsio Uwch, ffisiotherapyddion a fferyllwyr, gwasanaethau cymunedol Bwrdd Iechyd, nyrsys ardal ac ymwelwyr iechyd. 

Er mwyn sicrhau bod yr holl gleifion yn derbyn triniaeth cyn gynted â phosibl, bydd y model yn eu cyfeirio at y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mwyaf priodol i ddiwallu eu hanghenion.  Bydd hyn yn galluogi mwy o feddygon i ganolbwyntio ar eu rôl o drin achosion sy’n fwy cymhleth.  

·          Mae gan y tri chlwstwr iechyd yn Wrecsam arweinwyr clwstwr meddygon teulu.

·         Mae clwstwr Gogledd Orllewin Wrecsam wedi dechrau gwasanaeth ymweld â'r cartref dan arweiniad cydweithwyr yn y Gwasanaeth Ambiwlans sy'n ymweld â chleifion yn ystod y dydd a fyddai fel arall angen eu gweld gan Feddyg Teulu.  

·         Nododd Meinir Williams bod Clwstwr De Orllewin Wrecsam yn un o ddwy ardal beilot o fewn Gogledd Cymru sy’n cyflwyno darpariaeth newydd ar gyfer atgyfeiriadau i wasanaethau y tu hwnt i oriau arferol.   

Gofynnodd yr aelodau am ragor o wybodaeth am y fenter hon.

·         Mae recriwtio a chadw Meddygon Teulu yn parhau i fod yn bryder cenedlaethol a lleol ac mae’r Bwrdd Iechyd yn parhau i gydweithio â’r proffesiwn i ddatblygu ffyrdd arloesol o gynyddu nifer y Meddygon Teulu sy’n cychwyn yn  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 41.

42.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 77 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/05/19s) i gynorthwyo’r Pwyllgor yn y gwaith o ystyried ei Raglen Waith ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Cyflwynodd yr Hwylusydd Craffu yr adroddiad a dywedodd wrth yr Aelodau fod yr eitemau a nodwyd yn y cyfarfod blaenorol ar gyfer craffu pellach wedi eu gosod yn y Rhaglen Waith ddrafft. Roedd copi o’r Rhaglen Waith ddrafft wedi ei gynnwys yn Atodiad 1 yr adroddiad.   Roedd Ffurflen Dewis Testun yn gofyn bod canfyddiadau ac argymhellion Adroddiad Arolygu Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) o wasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion Wrecsam yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Craffu hwn. Cyflwynwyd y ffurflen gan y Cynghorydd Gwenfair Jones ac roedd yn ynghlwm yn Atodiad 2 yr adroddiad.

 

Wrth ystyried yr adroddiad, cododd Aelodau’r materion canlynol yn benodol:

 

·         Gan gyfeirio at adroddiad am ailstrwythuro Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Oedolion a Phlant (a fydd yn cael ei weithredu ar 1 Ebrill 2019), nododd y Cadeirydd na fyddai adroddiad ar gael cyn cwblhau'r broses ailstrwythuro ym mis Mawrth 2019. Roedd yr Aelod Arweiniol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol Oedolion wedi gofyn, er mwyn galluogi amser i ymgorffori'r strwythur newydd yn yr adran, bod adroddiad cynnydd yn cael ei gyflwyno mewn 6 i 9 mis.    

Er y derbyniwyd bod mwy o lwyth gwaith gan y staff oherwydd arolwg CIW, gofynnodd y Pwyllgor bod yr adroddiad yn cael ei gyflwyno cyn gynted â phosibl.  

·         Nododd yr Aelodau nad oedd unrhyw eitemau o fusnes wedi'u trefnu ar  y Rhaglen Waith ar gyfer mis Chwefror / Mawrth 2019, felly gellir canslo'r cyfarfodydd hyn.

·          Awgrymwyd y dylid ymchwilio'r posibilrwydd bod yr Aelodau yn ymweld â Chanolfan Gyswllt Glinigol Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn Llanfairfechan a Chanolfan Reoli Heddlu Gogledd Cymru yn Llanelwy.

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Cymeradwyo'r Rhaglen Waith ddrafft sydd yn Atodiad 1 adroddiad HF/05/19s.

(ii)        Bod yr Hwylusydd Craffu yn cysylltu â Phennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion i drafod cyflwyno adroddiad ar y Strwythur Uwch-Reoli newydd o fewn y Gwasanaethau Oedolion a Phlant i’r Pwyllgor Craffu hwn cyn gynted â phosibl.

(iii)       Bod yr Hwylusydd Craffu yn cysylltu ag Ymddiriedolaeth          Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Heddlu Gogledd Cymru am y posibilrwydd bod Aelodau yn ymweld â’u Canolfannau Rheoli.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.