Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

27.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Russell Gilmartin, Rondo Roberts a Derek Wright.

 

28.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. 

Cofnodion:

Cafodd Aelodau eu hatgoffa o’u cyfrifoldeb – yn unol â Pharagraff 11 o'r Cod Ymddygiad i Aelodau – i ddatgan unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw fusnes a fyddai’n cael ei drafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 5 ar y Rhaglen - Adroddiad Perfformiad y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol  

 

Y Cynghorydd Gwenfair Jones – Personol – gan ei bod yn wraig i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

29.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 96 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Hydref  2018 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Hydref 2018.

 

CYTUNWYD – Y dylid llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Hydref fel cofnod cywir.

 

30.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 79 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/125/18s) i gynorthwyo’r Pwyllgor yn y gwaith o ystyried ei Raglen Waith ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Cyflwynodd yr Hwylusydd Craffu yr adroddiad a dywedodd wrth yr Aelodau fod yr eitemau a nodwyd yn y cyfarfod blaenorol ar gyfer craffu pellach wedi eu gosod yn y Rhaglen Waith ddrafft. Roedd copi o’r Rhaglen Waith ddrafft wedi ei gynnwys yn Atodiad 1 yr adroddiad.  Cododd hefyd y materion canlynol:

 

·         Gan gyfeirio at yr Adolygiad o’r Cyfleoedd Dydd a Gwaith o fewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion, fod y Gweithdy i’r holl Aelodau ar y cymal cydgynhyrchu wedi ei drefnu ar gyfer dydd Mawrth 18 Rhagfyr am 4.00pm (nid 19 Rhagfyr fel a nodwyd yn yr adroddiad) 

·         Nid oes unrhyw gynigion cyllideb penodol wedi eu nodi gan Aelodau i’w hystyried gan y Pwyllgor hwn, ac felly caiff hyn ei dynnu o’r rhaglen waith ar gyfer mis Rhagfyr.    

 

Wrth roi ystyriaeth i’r Rhaglen Waith, gwnaeth Aelod gais am i’r Pwyllgor Craffu dderbyn diweddariad ar effaith datblygiadau diweddar gyda'r darparwr gofal cartref Prydeinig, Allied Healthcare, ar Gyngor Wrecsam yn dilyn sylw negyddol gan y cyfryngau yn ddiweddar.

 

CYTUNWYD

 

 (i)        Y dylai’r Hwylusydd Craffu gydweithio â Phennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion i ddarparu diweddariad ar lafar ar sefyllfa Allied Healthcare yn Wrecsam yng nghyfarfod Rhagfyr y Pwyllgor Craffu hwn.

 (ii)       Yn amodol ar yr uchod, y dylid cymeradwyo'r Rhaglen Waith ddrafft sydd yn Atodiad 1 adroddiad HF/125/18s.

 

31.

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol - Adroddiad Perfformiad pdf icon PDF 134 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau mewn perthynas â’r eitem hon ar y Rhaglen yng Nghofnod 28 uchod)

 

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/122/18s) a oedd yn caniatáu i'r Aelodau ystyried mabwysiadu Protocol Craffu Trosedd ac Anrhefn diwygiedig ynghyd â Pherfformiad yn ystod yr Ail Chwarter yn erbyn Cynllun Cyflawni y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol (CSP) 2018/19.  Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys diweddariad ar safbwyntiau ac argymhellion y Pwyllgor o’r cyfarfod blaenorol (Mawrth 2018). Roedd copi o’r Protocol diwygiedig wedi ei atodi fel Atodiad 1; Cynllun Cyflawni’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol ar gyfer 2018/19 fel Atodiad 2; a Perfformiad yn ystod yr Ail Chwarter yn erbyn y Cynllun Cyflawni fel Atodiadau 4a a 4b i’r adroddiad.  Roedd adroddiad wedi ei gyflwyno i fodloni'r gofyniad statudol i gyflawni swyddogaethau’r pwyllgor craffu trosedd ac anhrefn er mwyn adolygu a / neu graffu ar benderfyniadau mewn cysylltiad â chyflawni dyletswyddau yn ymwneud â throsedd ac anhrefn gan yr Awdurdodau Cyfrifol.

 

Estynnodd yr Is-Gadeirydd groeso i’r Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol (Y Cynghorydd Hugh Jones), Lee Robinson (yn rhinwedd ei rôl fel Cadeirydd y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol) a’r Arolygydd Mark Williams o Heddlu Gogledd Cymru i'r cyfarfod.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan yr Hwylusydd Craffu, a ddarparodd ddiweddariad ar yr argymhellion hynny a godwyd yn y cyfarfod Pwyllgor blaenorol a gynhaliwyd ym Mawrth 2018. Mae sesiwn Hyfforddi ar Linellau Sirol / Caethwasiaeth Fodern wedi ei threfnu ar gyfer Chwefror 2019. Gan gyfeirio at nifer y gyrwyr cerbydau hurio preifat a cherbydau hacni a oedd wedi derbyn hyfforddiant gorfodol ar Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant, roedd y Gwasanaeth Trwyddedu yn rhannu pryderon Aelodau ac roedd y Cyngor bellach yn cynnig sesiynau hyfforddi am ddim i yrwyr rhwng Tachwedd 2018 a Mawrth 2019, gyda chyfraddau mynychu yn cael eu hadrodd yn ôl i’r Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol.

 

Rhoddodd yr Aelod Arweiniol – ar y cyd â Lee Robinson a’r Arolygydd Mark Williams – drosolwg cryno wedyn o flaenoriaethau strategol y bartneriaeth a gytunwyd gan Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam ar gyfer 2018/19. Mae’r 5 maes blaenoriaeth yn rhychwantu’r ystod oedran gyfan – o blant hyd at yr henoed, gan ffocysu ar y sawl sy’n agored i niwed. Darparwyd ganddynt wedyn wybodaeth bellach ar y gwaith sy'n mynd rhagddo i sicrhau cynnydd ymhob maes o fewn y Cynllun Cyflawni.

 

Bu Aelodau’n ystyried yr adroddiad wedyn a chafwyd consensws cyffredinol y dylid mabwysiadu’r Protocol Craffu Trosedd ac Anrhefn diwygiedig rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol. 

 

Gan gyfeirio at Berfformiad yn ystod Chwarter 2 yn erbyn Cynllun Cyflawni’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol ar gyfer 2018/19, codwyd y materion canlynol yn benodol:

 

Blaenoriaeth 1 – Lleihau trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

 

·         Holodd Aelod a fyddai rhoi Credyd Cynhwysol ar waith a thalu’r fudd-dal i un person fod yn ffactor gyfrannol at gynnydd Trais Domestig.    Dywedodd yr Arolygydd Williams nad oedd tystiolaeth ar gael i wneud unrhyw sylw ar y mater hwn.  Mae ffactorau eraill, megis gwelliannau yn y gwasanaethau a ddarperir gan  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 31.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.