Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

16.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Russell Gilmartin a Rondo Roberts.

 

17.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol.

 

18.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 90 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2018 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

Cywiro’r Cofnodion:  

Cofnod 14, Arolwg Staff Gofal Cartref:   Diwygio’r frawddeg i:  Mynegodd Aelod bryder bod 49% o staff yn teimlo nad oes ganddynt ddigon o amser i ddarllen a deall Cynlluniau Darparu i Staff.

 

CYTUNWYD – Yn amodol ar yr uchod, cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf fel cofnod cywir a’u llofnodi.

 

Materion yn Codi:

Cofnod 15, Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu:   Gofynnodd Aelod am y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd a wnaed gan Heddlu Gogledd Cymru am weithredu cyfeiriad e-bost pwrpasol i Gynghorwyr ac aelodau’r cyhoedd i roi gwybod am faterion plismona yn eu cymunedau.  Cytunodd y Cadeirydd i ddilyn y mater hwn.

 

19.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 138 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/103/18s) i gynorthwyo’r Pwyllgor yn y gwaith o ystyried ei Raglen Waith ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Cyflwynodd yr Hwylusydd Craffu yr adroddiad a dywedodd wrth yr Aelodau fod yr eitemau a nodwyd yn y cyfarfod blaenorol ar gyfer craffu pellach wedi eu gosod yn y Rhaglen Waith ddrafft. Roedd copi o’r Rhaglen Waith ddrafft wedi ei gynnwys yn Atodiad 1 yr adroddiad.  Bydd cynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn mynychu cyfarfod mis Hydref 2018 y Pwyllgor hwn.  Mae meysydd i’w trafod yn y cyfarfod eisoes wedi’u cytuno ac felly ni fyddai’r Pwyllgor yn cyflwyno cwestiynau ychwanegol o flaen llaw.  

 

Dywedodd y Cadeirydd, yn dilyn y daith o Garchar Ei Mawrhydi Berwyn ddydd Llun, 17 Medi 2018, roedd Cyfarwyddwr Prosiect Carchar Ei Mawrhydi Berwyn wedi nodi parodrwydd i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Craffu hwn ac roedd trafodaethau yn cael eu cynnal i hwyluso cyfarfod o’r fath.

 

CYTUNWYD – NODI’R adroddiad, a chymeradwyo’r Rhaglen Waith ddrafft sydd wedi’i hatodi yn Atodiad 1 Adroddiad HF/103s.

 

20.

Adolygu Gwasanaethau Dydd a Chyflogaeth y Gwasanaeth Anableddau pdf icon PDF 166 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion adroddiad (HASC/08/18s) a oedd yn rhoi’r adborth a gwaith dysgu i’r Aelodau a gafwyd o’r ymgynghoriad ffurfiol gydag unigolion, eu teuluoedd / gofalwyr a staff o ran Cam 1 a 2 o ddull tri cham ar ail-lunio cyfleoedd dydd a gwaith.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a dywedodd fod angen moderneiddio gwasanaethau cyfleoedd dydd a gwaith, gan gynnwys buddsoddi mewn gwasanaethau yn y gymuned, er mwyn darparu gwasanaethau o safon sy’n fwy hyblyg a chynaliadwy ac sy’n canolbwyntio ar unigolion sy’n addas i’r diben ac sy’n gwneud defnydd mwy effeithiol o’r adnoddau sydd ar gael.  Bydd hefyd yn cefnogi’r rhaglen ail-lunio Gofal Cymdeithasol i Oedolion ac ymateb i ddyletswyddau statudol newydd ar gyfer yr Awdurdod Lleol i ddarparu cefnogaeth â mwy o ganolbwynt i unigolion ag anableddau. Mae ymgynghori ffurfiol wedi’i gynnal ar y dewis gydag unigolion, eu teuluoedd / gofalwyr, staff a chynrychiolwyr Undeb Llafur a bydd yr adborth a gafwyd yn helpu i ffurfio’r cynllun pontio pe bai cymeradwyaeth yn cael ei rhoi i barhau â’r cynnig.

 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol, cododd Aelodau’r pwyntiau a ganlyn yn benodol, a gwnaeth yr Aelod Arweiniol, a’r Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion, y Rheolwr Gwasanaeth – Anabledd a’r Rheolwr Comisiynu a Chontractau ymateb fel a ganlyn:

 

·         Darparodd y Rheolwr Gwasanaeth - Anabledd ragor o wybodaeth am y fethodoleg a ddefnyddiwyd wrth gynnal yr ymarfer ymgynghori am y dewisiadau arfaethedig a amlinellir yng Ngham 1 a 2 yr adolygiad. 

Nid oedd gwybodaeth am nifer yr holiaduron a ddychwelwyd ar gael yn y cyfarfod.

 

·         Cadarnhaodd Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion y bydd unigolion sy’n mynychu unrhyw un o’r prosiectau sydd dan adolygiad ar hyn o bryd fel rhan o’u cynllun gofal a chymorth yn parhau i gael yr un lefel o gymorth tra bydd cyfleoedd amgen yn cael eu hystyried i ddiwallu eu hanghenion a aseswyd.

 

·         Gofynnodd Aelod am gadarnhad fod pawb a oedd yn cael y ddarpariaeth gwasanaeth bresennol wedi cael gwybod yn ystod y broses ymgynghori am eu hawl i benodi eiriolwr i’w cynorthwyo i gwblhau’r holiadur ymgynghori fel a nodir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

 

·         Gan ymateb, dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth – Anabledd fod dyletswydd dan y Ddeddf i ddarparu gwasanaeth eiriolaeth os oedd angen, ac roedd dau eiriolwr cyffredinol wedi bod yn bresennol yng ngweithdy’r ymgynghoriad. 

Roedd nifer o’r defnyddwyr gwasanaeth wedi dewis aelodau o’r teulu neu gynrychiolwyr a enwebwyd, gan gynnwys ffrindiau neu eu darparwr byw â chymorth, i fynychu a’u cynrychioli yn y cyfarfodydd ymgynghori.  Yn ogystal â chynrychioli’r defnyddwyr gwasanaeth roedd rhai o’r cynrychiolwyr hyn wedi cyflwyno eu barn eu hunain am y dewisiadau arfaethedig.

 

·         Gofynnodd Aelod am y wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad o brosiect busnes Profi Teclynnau Symudol (PAT).

 

·         Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth – Anabledd fod y prosiect busnes PAT yn cefnogi un unigolyn ar hyn o bryd ac roedd darparwr masnachol amgen ar gael drwy gynllun caffael cymeradwy’r Cyngor. 

Mae newidiadau o ran deddfwriaeth wedi dileu’r gofyniad  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 20.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.