Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

53.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Trevor Bates, Krista Childs, Nigel Williams a Derek Wright.

 

(Yn absenoldeb y Cadeirydd, llywyddodd yr Is-gadeirydd)

 

54.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.  

Cofnodion:

Atgoffwyd Aelodau o’u cyfrifoldeb, o dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiadau mewn perthynas ag unrhyw un o’r busnesau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 5 ar y Rhaglen – Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus – Bwrdd Darparu Partneriaeth 3 – ‘Mae Wrecsam yn lle sy'n ddiogel, a lle mae pawb yn teimlo eu bod wedi eu cynnwys’.

 

Cynghorydd Gwenfair Jones – Personol – gan ei bod yn wraig i Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

55.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 72 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Chwefror 2018 fel cofnod cywir. (Copi i ddilyn) 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Chwefror 2018.

 

CYTUNWYD –  Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Chwefror 2018 fel cofnod cywir. 

 

56.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 82 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF29/18s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth ystyried a chytuno ar ei Raglen Waith ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

 

Cyflwynodd yr Hwylusydd Craffu (Suzanne Price) yr adroddiad a dywedodd wrth yr Aelodau fod yr eitemau a nodwyd mewn cyfarfodydd blaenorol ar gyfer craffu pellach wedi’u gosod yn y Rhaglen Waith dros dro. Roedd copi ynghlwm yn Atodiad 1 yr adroddiad.    

 

Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a chodwyd y materion canlynol yn benodol:

 

·         Roedd ateb yn dal i gael ei aros gan Reolwr Carchar Ei Mawrhydi Berwyn i fynychu cyfarfod y Pwyllgor hwn yn y dyfodol.

·         Bydd y cyfarfod gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr sydd wedi’i drefnu ar gyfer dydd Llun, 30 Ebrill 2018 am 11.00am yn cael ei weddarlledu.

 

CYTUNWYD

 

(i)         Cymeradwyo'r Rhaglen Waith ddrafft sydd yn Atodiad 1 adroddiad HF/29/18s.

(ii)        Bod cyfarfod y Pwyllgor Diogelu, Cymunedau a Lles a drefnwyd ar gyfer 18 Ebrill 2018 yn cael ei ganslo.

 

57.

Adroddiad Perfformiad Bwrdd Cyflawni Partneriaeth 3 - 'Gwneud Wrecsam yn lle sy'n ddiogel a lle mae pawb yn teimlo'n rhan ohono' pdf icon PDF 114 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid. 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 54 uchod).

 

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/28/18s) a oedd yn hysbysu'r Pwyllgor am y cynnydd a wnaed yn erbyn y targedau partneriaeth a'r amcanion a nodir o fewn Bwrdd Darparu Partneriaeth 3 (PDB3) y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC), oedd yn canolbwyntio ar wneud Wrecsam yn lle sy'n ddiogel a lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys.  Mae'r adroddiad wedi ei gyflwyno i fodloni'r gofyniad statudol i gyflawni swyddogaethau pwyllgor craffu trosedd ac anhrefn er mwyn adolygu a/neu graffu ar benderfyniadau mewn cysylltiad â chyflawni trosedd ac anhrefn gan yr Awdurdodau Cyfrifol.  

 

Gwnaeth yr Is-gadeirydd groesawu’r Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaeth, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol (Cynghorydd Hugh Jones), Lee Robinson (yn ei swydd fel Cadeirydd PDB3), yr Arolygydd Paul Wycherley (Tref Wrecsam) a’r Arolygydd Steve Owens (Wrecsam Gwledig), Heddlu Gogledd Cymru i’r cyfarfod.

 

Gwnaeth yr Hwylusydd Craffu gyflwyno’r adroddiad ac atgoffa Aelodau, o fis Ebrill 2018, bydd PDB3 yn dod yn Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol a bydd yn adrodd yn uniongyrchol i Fwrdd Cymunedau Mwy Diogel Gogledd Cymru.   Ni fydd hyn yn newid y sail ddeddfwriaethol ar gyfer craffu ar drosedd ac anhrefn na’r pwerau a roddir i bwyllgorau craffu, fodd bynnag, bydd angen diwygio’r Protocol Craffu ar Drosedd ac Anrhefn i adlewyrchu’r trefniadau newydd hyn.   Roedd copi o Gynllun Darparu PDB3 2017/18 ynghyd â statws diwedd blwyddyn y dangosyddion perfformiad cysylltiedig  ynghlwm wrth Atodiad 1 i’r adroddiad.

 

Yn ystod ystyriaeth o’r adroddiad, darparodd yr Aelod Arweiniol, gyda Lee Robinson, yr Arolygydd Paul Wycherley a’r Arolygydd Steve Owens, wybodaeth bellach am y gwaith sy’n cael ei wneud o ran pob maes blaenoriaeth yn y Cynllun Darparu a chodwyd y materion a ganlyn yn benodol:

 

·         Gan gyfeirio at y cynnydd 24% mewn trosedd a gofnodwyd o gymharu â’r flwyddyn flaenorol, dywedodd yr Aelod Arweiniol bod canolbwynt cenedlaethol wedi bod am gofnodi trosedd yn fwy effeithiol ac ar gywirdeb cofnodi trosedd. 

Mae dadansoddiad o’r dystiolaeth wedi nodi mai dim ond cynnydd bach a fu yn nifer gyffredinol galwadau gan y cyhoedd a nifer y digwyddiadau (trosedd ac anhrosedd) sy’n cael eu trin gan yr heddlu.    

 

·         Nododd yr Aelodau bod y cynnydd mewn troseddau trais domestig (Blaenoriaeth 1) a gofnodwyd yn adlewyrchu cynnydd yn hyder pobl sy’n rhoi gwybod am droseddau o'r fath yn dilyn gwelliannau i wasanaethau a ddarperir i ddioddefwyr gan Heddlu Gogledd Cymru ac asiantaethau eraill.

 

·         Gan gyfeirio at Flaenoriaeth 2 - Caethwasiaeth Fodern, dywedodd yr Aelod Arweiniol fod y math o drosedd sy’n gysylltiedig â’r maes blaenoriaeth hwn yn cynnwys masnachu mewn pobl a cham-fanteisio’n rhywiol ar blant. 

Yn ogystal â’r swm sylweddol o adnoddau heddlu sy’n cael eu dyrannu ar lefel genedlaethol a lleol, roedd y Bwrdd Partneriaeth yn caniatáu ar gyfer dull amlasiantaeth a galluogi gwaith traws sefydliadol i gael ei wneud i fynd i’r afael â throsedd o’r fath.

 

·         Awgrymwyd, er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth Aelodau ac er mwyn deall y gwaith sy’n cael ei wneud gan PDB3 yn well, bod  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 57.

58.

Cyfarfod â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr pdf icon PDF 94 KB

Ystyried y cwestiynau y bydd y Pwyllgor yn eu cyflwyno i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr cyn eu cyfarfod ar 30 Ebriill 2018.

Cofnodion:

Gwnaeth yr Hwylusydd Craffu atgoffa Aelodau fod y cyfarfod nesaf gyda chynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) wedi’i drefnu ar gyfer dydd Llun, 30 Ebrill 2018.  Yn unol â’r trefniadau a sefydlwyd, yn ogystal â’r eitemau arferol ar y rhaglen, mae gan Aelodau’r Pwyllgor Craffu gyfle i gyflwyno cwestiynau i gynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.  Dylai cwestiynau o’r fath fod o natur strategol yn hytrach nag ymholiadau unigol / etholaeth a thrwy ddarparu’r cwestiynau i BIPBC o flaen llaw, dylai alluogi i ymateb llawn gael ei roi yn y cyfarfod.  Roedd naw cwestiwn wedi’u cyflwyno gan Aelodau’r Pwyllgor i’w hystyried ac roedd rhain wedi’u nodi yn yr adroddiad.  

 

Cytunodd y Pwyllgor bod y naw cwestiwn yn cael eu cyflwyno ac o ran Eitem 2 ar y Rhaglen ‘Recriwtio a Chadw Staff BIPBC’, dylid gofyn yn y cyfarfod am wybodaeth o ran a oedd staff yn cael cyfweliadau ymadael.

 

CYTUNWYD - Bod y naw cwestiwn Aelodau fel a nodir yn yr adroddiad yn cael eu cymeradwyo i’w cyflwyno i BIPBC cyn cyfarfod Ebrill 2018.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.