Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

10.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorydd D J Griffiths (Aelod Arweiniol Lle - Tai), R Alun Jenkins a Paul Rogers.

 

11.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 243 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Y dylid llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf 2019 fel cofnod cywir.

12.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 229 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad (COGC/45/19s) i gynorthwyo Aelodau i gytuno ar restr o feysydd ar gyfer testunau craffu posibl am y 12 mis nesaf ac efallai yn y tymor hirach.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, tynnodd yr Hwylusydd Craffu sylw penodol at baragraff 4, a oedd yn amlygu’r newidiadau a wnaed i'r Rhaglen Waith sy’n deillio o Weithdy Cynllunio’r Rhaglen Waith Craffu i’r holl Aelodau a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2019.

 

Yn dilyn cais gan aelod, cynghorodd y Cadeirydd y byddai’n sicrhau y bydd yr adroddiad ar ‘Fentrau Lleihau Gwastraff ac Ailgylchu yn Wrecsam’ yn cyfeirio at bryderon ynghylch gwasanaethau casgliadau bin â chymorth.  Nododd hefyd y byddai adroddiad ar ‘Deithio Llesol’ yn amlygu pa gynlluniau eraill y mae hyn yn eu llywio.

 

Cynghorodd Aelod ei fod wedi derbyn cais gan wirfoddolwr o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru i fynychu’r Gweithdy i’r Holl Aelodau ar ‘Fioamrywiaeth’ ym mis Tachwedd 2019. Awgrymwyd efallai y byddai'n fwy addas i'r gwirfoddolwr fynychu'r Pwyllgor Craffu yn hytrach, pan fydd y Pwyllgor yn ystyried y mater yn eu cyfarfod ym mis Rhagfyr 2019.

 

CYTUNWYD -

 

(I)            Bod y rhaglen waith, fel sydd ynghlwm yn Atodiad 1 yr adroddiad (COGC/45/19s) yn cael ei chytuno.

(II)          Y dylid ceisio cyngor mewn perthynas â gwahodd sefydliadau allanol i weithdai aelodau.

13.

Amrywio Trefn yr Eitemau ar y Rhaglen

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD— Y dylai eitem 6 – Gwelliannau Amgylcheddol y Cyfrif Refeniw Tai – gael ei ddwyn ymlaen a’i drafod yn y fan hon.

14.

Gwelliannau Amgylcheddol pdf icon PDF 181 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Lle – Tai, adroddiad COHE/32/19 yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ynghylch cyllideb Gwelliannau Amgylcheddol y Cyfrif Refeniw Tai, gan gynnwys gwariant y 5 mlynedd diwethaf.  Roedd yr adroddiad hefyd yn caniatáu i Aelodau ystyried y cynnydd ers yr adroddiad diwethaf ym mis Mawrth 2019 o ran arolygon a chynlluniau sydd wedi’u cwblhau yn ystod y 6 mis diwethaf.

 

Yn ystod y drafodaeth ar yr adroddiad, codwyd y materion canlynol yn benodol:

 

·         Roedd yr adran yn y broses o gaffael fframwaith newydd a fyddai'n caniatáu i gontractwyr gwblhau mân waith peirianneg megis parcio a mân waith sifil cyffredinol.

·         Nododd y Swyddogion, er eu bod yn hyderus y byddai’r fframwaith newydd yn gwella effeithlonrwydd y gwasanaeth, byddai arbedion ariannol posibl neu fel arall ond yn cael eu nodi ar ôl i’r ymarfer caffael a'r gwerthusiad o dendrau presennol gael eu cwblhau.

·         Awgrymodd Aelod y byddai’n well derbyn ymateb mewn modd prydlon yn hytrach na chanolbwyntio ar arbedion ariannol posibl ar gyfer rhai cynlluniau, a’i fod yn bwysig sicrhau cydbwysedd cywir rhwng y ddau faes sy’n gwrthdaro.

·         Cadarnhaodd swyddogion bod yr ôl-groniad presennol yn yr elfen cynllun dylunio yn lleihau a bod yn rhaid canolbwyntio nawr ar ddatblygu'r cynllun.

·         Cadarnhawyd ei bod yn ddyletswydd ar reolwyr yr ystadau i adolygu bob cynllun yn eu hardal a chysylltu’n rheolaidd â’r aelodau lleol perthnasol i sicrhau eu  bod yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â'r cynlluniau yn eu ward.

·         Roedd angen ymarfer gwerthuso i sicrhau rhagor o opsiynau ar gyfer darparu cynlluniau ar y safle.  Byddai’r ffocws hirdymor ar y cynlluniau hynny sydd o fudd i’r gymuned ehangach.

·         Yr angen i aelodau lleol dderbyn sicrwydd gan swyddogion bod y fframwaith a ddefnyddir ar gyfer darparu cynlluniau yn rhoi gwerth am arian i denantiaid.

·         Roedd cynlluniau tebyg at ei debyg o fewn wardiau amrywiol, megis ffensio metel, yn seiliedig ar amcan bris penodedig.  Fodd bynnag, roedd yn bosibl i'r pris amrywio os oedd contractwr a oedd eisoes yn gweithio o fewn ardal benodol yn gallu cwblhau'r gwaith hwnnw.  Yn sgil hyn, pwysleisiodd Aelod yr angen i roi cynnig ar safoni prisiau er mwyn sicrhau cyfle cyfartal rhwng y wardiau.

·         Nid oedd wedi bod yn angenrheidiol hyd yma i nodi gwahaniaeth o ran ble fyddai’r adran yn clustnodi tir rhwng dau wasanaeth gwahanol e.e

Tai a Phriffyrdd.  Pe bai hyn yn digwydd, byddai’n rhaid cynnal prawf cyfreithiol yn ogystal ag ystyried cydymffurfedd y rhaglen â’r cynllun.  Byddai’r adran yn ennill atebolrwydd hirdymor ar gyfer cynnal a chadw unrhyw dir a geir.

 

CYTUNWYD – Y bydd adroddiad diweddaru pellach ar y mater hwn yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor ym mis Mawrth 2020.

15.

Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r amgylchedd pdf icon PDF 354 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad COCG/47/19  yn caniatáu i Aelodau ystyried y posibilrwydd o gyfethol Aelodau’r Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a’r Amgylchedd. 

 

Cafwyd trafodaeth, gyda sawl Aelod yn dadlau o blaid ac yn erbyn y cynigion ac yn amlygu’r cydweithrediad presennol rhwng tenantiaid ac Aelodau drwy Bartneriaeth Tenantiaid ac Aelodau Wrecsam.

 

CYTUNWYD -

 

i)             Nad yw hyn wedi datblygu.

ii)            Y bydd adroddiadau yn y dyfodol ar faterion yn ymwneud â Thai yn nodi a yw'r mater wedi cael ei ystyried gan y Bartneriaeth Tenantiaid Aelodau.

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.