Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

6.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Paul Pemberton, a Paul Rogers. Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Michael Dixon, Cadeirydd Partneriaeth Tenantiaid ac Aelodau Wrecsam hefyd.

 

7.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 68 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2019 fel cofnod cywir a’u llofnodi.

 

8.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiad canlynol:

 

Eitem Agenda 4 – Diweddariad ar Dai Gwag ac Adnewyddu Eiddo – y Cynghorydd John Phillips – Personol ac Anffafriol – gweithio i gwmni sy’n gosod socedi erial i dai gwag.  

 

 

 

 

 

 

 

9.

Diweddariad ar Dai Gwag ac Adnewyddu Eiddo pdf icon PDF 353 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Mae cysylltiadau personol sydd yn ymwneud â’r eitem hon wedi’u nodi yng Nghofnod 8 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Lle - Tai adroddiad (COHE/29/29) i ddarparu manylion i Aelodau o fuddsoddiad sylweddol a gwaith gwelliannau sy'n cael ei gynnal i'r stoc dai i sicrhau bod gan denantiaid lety o ansawdd uchel a fyddai'n gofyn am leiafswm buddsoddi yn y dyfodol. Roedd yr adroddiad yn darparu diweddariad ar broses gyfredol rheoli eiddo gwag hefyd, gan ddarparu trosolwg o'r heriau a wynebwyd i sicrhau bod yr eiddo a adnewyddwyd yn bodloni'r safonau gosod a gytunwyd arnynt, wedi’u hargymell a’u cefnogi gan y Bartneriaeth Tenantiaid ac Aelodau.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Lle -Tai yr adroddiad gan dynnu sylw'r Aelodau at y prif bwyntiau i’w hystyried ynddo.

 

Rhoddodd Pennaeth Gwasanaeth, Asedau gyflwyniad yn amlinellu prif bwyntiau'r adroddiad gan gyfeirio at yr ymweliad safle a wnaed i dai gwag.

 

Yn ystod y drafodaeth, fe nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Cydnabuwyd bod y safon rhentu wedi cael ei gefnogi gan y Bartneriaeth Tenantiaid ac Aelodau ym mis Rhagfyr 2016, a bod agwedd 'tŷ cyfan' i waith adnewyddu Tai Cyngor wedi cael ei fabwysiadu.  

O ganlyniad i'r newidiadau hyn, roedd tenantiaid yn derbyn gwasanaeth o ansawdd uchel, ac mae adborth gan denantiaid wedi bod yn gadarnhaol.

·         Yn dilyn ailstrwythuro yn 2018, roedd SLlU mewnol yn gallu ymgymryd ag ystod lawn o waith adnewyddu i dai gwag.

·         Cynhaliodd y Tîm Comisiynu Tai Gwag nifer o wasanaethau paratoadol, gan gynnwys archwiliad tai, adroddiadau asbestos ac amserlen y gwaith.

·         Fel rhan o’r ailstrwythuro, rhagwelwyd y byddai Swyddogion Ystadau yn archwilio eu hardaloedd eu hunain yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod safonau rhentu eiddo yn cael eu cynnal. 

·         Mae’r newid i safonau rhentu wedi arwain at gynnydd sylweddol yn y gwaith sy'n cael ei gynnal yn fewnol ac yn allanol. 

Roedd nifer yr eiddo gwag wedi cynyddu, a byddai hyn yn creu cynnydd mewn gwaith i’r ardal.  Roedd aelodau’n bryderus nad oedd gan y contractwyr adnoddau digonol i gwblhau’r gwaith yn brydlon.

·         Dros y 12 mis diwethaf (hyd at fis Mai 2019) adnewyddwyd 568 eiddo i’r safon rhentu newydd. 

I’r gwrthwyneb, adeiladodd adeiladwyr preifat 222 o dai newydd yn Wrecsam o fewn yr un cyfnod. 

·         Awgrymodd Aelod y gallai fod yn anodd atynnu busnesau bach i dendr ar gyfer y gwaith adnewyddu oherwydd y rhwystrau oedd rhaid eu goresgyn o ran proses dendro’r Cyngor drwy Tendr Cymru.

Roedd swyddogion yn cyfrifo’r costau ar gyfer y rhaglen atgyweirio ymatebol yn erbyn yr unedau newydd ac yn disgwyl gostyngiad sylweddol mewn costau ar yr amod bod y gwaith yn cael ei wneud yn gywir.

·         Cymeradwyodd Cynllun Strategaeth Dai'r Cyngor eiddo i’w hadeiladu o’r newydd am y tro cyntaf mewn 38 mlynedd, yn ddiweddar.

 

 

·         Gwnaeth swyddogion sylwadau ynghylch y dymuniad bod Swyddogion Ystadau’n canolbwyntio fwy ar reolaeth ddyddiol eu Hystadau.

Roedd rhan o’r broses yn cynnwys edrych ar faterion ar gyfer credyd cynhwysol, rheoli a chynorthwyo Tenantiaid drwy adfer rhent a magu perthnasau rhwng tenantiaid a Swyddogion Ystadau.

·         Er y byddai angen contractwyr o hyd;  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 9.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.