Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

56.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau ar ran y Cynghorwyr T Alan Edwards a Carrie Harper.

57.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 94 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Ebrill 2019 fel cofnod cywir

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Ebrill 2019 fel cofnod cywir.

58.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 97 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid (Copi i ddilyn)

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad (COGC/13/19s) i gynorthwyo Aelodau i gytuno ar restr o feysydd ar gyfer testunau craffu posibl am y 12 mis nesaf ac efallai yn y tymor hirach.

                         

Wrth gyflwyno’r adroddiad, tynnodd yr Hwylusydd Craffu sylw penodol at adran 4, a oedd yn amlygu’r newidiadau a wnaed i'r Rhaglen Waith yn deillio o'r cyfarfod diwethaf ac yn cynnig newidiadau ar gyfer y dyfodol.

 

Yn ystod y drafodaeth ar y ffurflen dewis testun(atodiad B) cytunodd yr Aelodau y dylid trefnu gweithdy i’r aelodau i ystyried Bioamrywiaeth yn y Fwrdeistref Sirol h.y. lleiniau glas, gofodau gwyrdd ac agored ac ati a ddylai fynd i'r afael â'r materion canlynol:

 

·         Beth mae’r Cyngor wedi’i wneud yn barod?

·         Beth mae’r Cyngor yn ei wneud?

·        Beth arall all y Cyngor ei wneud?

 

Cytunwyd hefyd y dylai’r gweithdy gynnwys mewnbwn gan adrannau perthnasol - gan gynnwys Cynllunio a Rheoleiddio (Swyddog Ecoleg a Bioamrywiaeth), yr Amgylchedd a Thechnegol, Tai a'r Economi.    Dylid gwahodd rheolwr ‘Plantlife’ i gyflwyno yn y gweithdy.  Byddai gwybodaeth a safbwyntiau o’r gweithdy’n cael eu bwydo i adroddiad i’r Pwyllgor a fydd yn cael ei drefnu ar y rhaglen waith erbyn diwedd y flwyddyn.

 

CYTUNWYD – Yn amodol ar y newidiadau y soniwyd amdanynt, i gymeradwyo’r rhaglen waith ynghlwm i’r adroddiad (COGC/13/19s).

59.

Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd pdf icon PDF 117 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth (Copi i ddilyn)

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Lle - yr Amgylchedd a Chludiant adroddiad (COET/03/19S) a oedd yn caniatáu i'r Aelodau ystyried perfformiad mewn perthynas â threfniadau presennol y Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd (HAMP) ar gyfer rhaglen arolygu ac adfer diffygion.

 

Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, codwyd y materion canlynol yn benodol:

 

·         Cydnabod y pwysau cynyddol ar adnoddau cyfyngedig, isadeiledd sy'n heneiddio a mwy o alw a disgwyliadau.

·         Tuedd yng nghyflwr y rhwydwaith priffyrdd ar draws y Fwrdeistref Sirol oedd un o welliant cyffredinol o fewn rhwydwaith A a B.

·         Cadarnhad bod y terfynau pwysau amgylcheddol yn anodd eu gorfodi ac yn cael eu rheoli gan Awdurdod yr Heddlu.

·         Roedd ailddosbarthu ffyrdd wedi’i ystyried yn ddiweddar yn yr ystâd ddiwydiannol a chanol y dref.

·         Byddai rheolaeth y rhwydwaith traffig yn parhau i gael ei adolygu yn barhaus wrth gyflwyno datblygiadau mawr newydd.

·         Disgwyliad oes ffordd o safon yn defnyddio tarmac o ansawdd oedd 20 mlynedd. 

Roedd triniaeth arwyneb a ddefnyddir ar lwybrau troed a ffyrdd ar hyn o bryd yn para 6-10 mlynedd.

·         Roedd gan y Cyngor ddyletswydd statudol i sicrhau bod Priffyrdd yn addas i bwrpas ac roedd hyn yn golygu bod angen cynnal atgyweiriadau adweithiol ar gyfer darnau / tyllau er mwyn lliniaru risgiau. 

·         Eglurodd yr Aelod Arweiniol bod y Cyngor yn caffael ei ynni ar gyfer goleuadau stryd ac adeiladau ac ati mewn bloc corfforaethol a’i fod wedi gwneud cais i Brif Swyddog Cyllid archwilio a ellir gwahanu'r costau hyn er mwyn gwneud arbedion effeithlonrwydd.

·         Tra roedd y gwaith yn cael ei gynnal o fewn yr adnoddau sydd ar gael nid oes rhaglen i lanhau arwyddion y briffordd ac roedd gwaith a wnaed gan wirfoddolwyr yn cael ei werthfawrogi.

 

CYTUNWYD -

 

(i)            Bod y pwyllgor yn cydnabod y gwelliannau a’r gwaith atgyweirio a wnaed gan Adran yr Amgylchedd a Thechnegol er gwaethaf yr anawsterau ariannol - £50m o ôl-groniad o atgyweiriadau gyda chyllideb o £2m.

 

(ii)          Mae’r pwyllgor yn argymell y dylid ystyried adnoddau ychwanegol i gydnabod cyflwr gwael ffyrdd ddi-ddosbarth.

 

(iii)         Bod y pwyllgor yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar Reoli Asedau Priffyrdd ymhen 12 mis.

 

(iv)         Bod Aelod Arweiniol – Lle (yr Amgylchedd a Chludiant) yn paratoi Adroddiad Gwybodaeth i'r Holl Aelodau ar ganlyniadau Polisi Arolygu Diogelwch Priffyrdd (HSIP) a gytunwyd ym mis Medi 2018, ynghyd â manylion ynglŷn â nifer yr hawliadau i’r Cyngor mewn perthynas â diffygion ar y ffordd a chost y rhain i’r Cyngor.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.