Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

36.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cynghorwyr Sonia Benbow-Jones a David A Bithell, Aelod Arweiniol dros Leoedd – Amgylchedd a Chludiant.

37.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 80 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2018 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2018 fel cofnod cywir.

 

38.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 84 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/09/19s) i gynorthwyo Aelodau i gytuno ar restr o feysydd ar gyfer testunau craffu posibl am y 12 mis nesaf ac efallai yn y tymor hirach.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, tynnodd yr Hwylusydd Craffu sylw penodol at baragraff 4, a oedd yn amlygu’r newidiadau a wnaed i'r Rhaglen Waith yn deillio o'r cyfarfod diwethaf.

 

Dosbarthwyd cais am bwnc ar ‘Fentrau Lleihau Gwastraff ac Ailgylchu yn Wrecsam’ yn y cyfarfod.  Cytunodd yr Aelodau gymeradwyo’r cais hwn ac iddo gael ei ystyried yng nghyfarfod mis Ebrill 2019.  Gofynnodd Aelod a allai’r adroddiad hwn hefyd gynnwys ystadegau ar ailgylchu deunyddiau plastig, yng ngoleuni’r canllawiau newydd a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru.

 

CYTUNWYD – Yn amodol ar y newidiadau y soniwyd amdanynt, i gymeradwyo’r rhaglen waith ynghlwm i’r adroddiad (HF/09/19s).

 

39.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Wrecsam pdf icon PDF 110 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Leoedd - Amgylchedd a Chludiant adroddiad (HEP/05/19S) yn caniatáu i'r Aelodau ystyried y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy drafft yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus statudol.

 

Wrth gyflwyno'r adroddiad, dywedodd y Rheolwr Parciau, Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy fod y Cynllun newydd yn nodi sut y byddai'r Cyngor yn darparu gwelliannau i'r rhwydwaith hawliau tramwy a sut y byddai'n parhau i wella rheolaeth o’r hawliau tramwy dros y deg mlynedd nesaf.

 

Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd tynnwyd sylw at y materion canlynol:-

 

·         Bu'r cynllun blaenorol yn llwyddiannus wrth gyflwyno gwelliannau yn y ddarpariaeth hawliau tramwy.

·         Roedd y cynllun newydd yn adlewyrchu'r amserau anodd gan gynnwys toriadau yn y gyllideb o fewn y Cyngor a llai o gyllid gan Lywodraeth Cymru.

·         Er bod gan y Cyngor ddyletswydd statudol fel yr Awdurdod Priffyrdd i gynnal y system hawliau tramwy, croesawyd cefnogaeth gan Gynghorau Cymuned trwy, er enghraifft, grwpiau gwirfoddol a cheisio cyllid.

·         Er bod llai o adnoddau ar gael, byddai gwaith yn parhau i wella hawliau tramwy. 

Y prif effaith fyddai y byddai’r gyfradd wella yn lleihau o’i gymharu â'r cynllun blaenorol.

·         Roedd hawliadau hanesyddol ar gyfer hawliau tramwy cyn 1949 yn cael sylw a gweithwyd trwyddynt yn ôl yr angen.

 

CYTUNWYD – Bod y Pwyllgor yn argymell bod y Bwrdd Gweithredol yn

mabwysiadu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus Wrecsam.

40.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Partneriaeth Tenantiaid ac Aelodau Wrecsam

 

Roedd y Cadeirydd o'r farn y dylid delio â'r eitem hon o fusnes fel mater o frys oherwydd y ffaith y byddai'n cael ei oedi'n ddiangen pe bai'n cael ei gadw tan gyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu Cartrefi ac Amgylchedd.

 

Codwyd ymholiad ynghylch pam na fu unrhyw gyfarfodydd diweddar o Bartneriaeth Tenantiaid ac Aelodau Wrecsam.

 

CYTUNWYD – Bod yr Hwylusydd Craffu yn gwneud ymholiadau ac yn llunio ymateb priodol.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.