Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

21.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr David A Bithell (Aelod Arweiniol Lle – yr Amgylchedd a Chludiant), Paul Blackwell, David Maddocks, Paul Rogers a Barrie Warburton.

22.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 62 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Hydref 2018 fel cofnod cywir.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Y dylid llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Hydref 2018 fel cofnod cywir.

23.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 80 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/121/18s) i gynorthwyo Aelodau i gytuno ar restr o feysydd ar gyfer testunau craffu posibl am y 12 mis nesaf ac efallai yn y tymor hirach.

 

Yn ystod y drafodaeth, cyflwynwyd y cynigion canlynol:-

 

·           ‘Protocol ar gyfer Byrddau “A” yng Nghanol y Dref’ – Bod adroddiad yn y dyfodol yn cael ei gyflwyno ar y mater hwn a bod y cwmpas, fel a amlinellir yn yr adroddiad, yn cael ei gytuno yn amodol ar y diwygiad bod y pwynt cyntaf yn cyfeirio at ‘fyrddau A gorgyffwrdd’ a bod yr ail bwynt yn cyfeirio at ‘gynllun trwyddedu cost isel’.

 

·           ‘Polisi Parcio Preswylwyr’ – Bod cwmpas y Grŵp Tasg a Gorffen (fel a nodir yn Atodiad B adroddiad HF/121/18s) yn cael ei dderbyn a bod yr Aelodau a ganlyn yn ffurfio’r Grŵp Tasg a Gorffen – Cynghorwyr R Alun Jenkins, Adrienne Jeorrett, Graham Rogers, Marc Jones a Michael Morris.

 

·           ‘Rhaglen Ailwampio Tai Gwarchod’ – Bod y ffurflen cais am bwnc berthnasol (fel a nodir yn Atodiad C adroddiad HF/121/18s) yn cael ei derbyn a bod y mater yn cael ei ystyried yng nghyfarfod mis Rhagfyr.

 

·           ‘Cynllun Gwella Hawl Tramwy’ – Bod adroddiad yn cael ei drefnu ar gyfer cyfarfod mis Ionawr 2019.

 

·           ‘Safonau Gwasanaeth Strydwedd’ – Bod adroddiad yn cael ei drefnu ar gyfer cyfarfod mis Ionawr 2019.

 

·           ‘Tai Cyngor ar Osod’ – Bod adroddiad yn cael ei drefnu ar gyfer cyfarfod mis Mawrth 2019.

 

·           ‘Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd’ – Bod adroddiad yn cael ei drefnu ar gyfer cyfarfod Ebrill 2019.

 

·           Nid oedd unrhyw eitemau wedi’u nodi ar gyfer craffu’r gyllideb, felly ni fyddai angen yr adroddiad dros dro ar hyn yng nghyfarfod mis Rhagfyr.

 

CYTUNWYD – Yn amodol ar y newidiadau y soniwyd amdanynt, i gytuno’r rhaglen waith a amlinellwyd yn adroddiad HF/121/18s.

24.

Amrywio Trefn y Rhaglen

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Bod Eitem 6 ar y Rhaglen – Diweddariad Diwygio Lles - yn cael ei dwyn ymlaen a'i thrafod yn y fan hon.

25.

Diweddariad Diwygiad Lles pdf icon PDF 177 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Lle – Tai, adroddiad (HHE/44/18) a oedd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau am ddatblygiadau gyda Rhaglen Diwygio Lles y Llywodraeth ac a oedd yn amlinellu’r gwaith a oedd wedi’i wneud gan y Cyngor ers yr adroddiad diwethaf dyddiedig 19 Mai 2018 (HHE/24/18) i liniaru effaith Diwygio Lles ar denantiaid tai Cyngor.   

 

Wrth gyflwyno ei adroddiad, cyfeiriodd yr Aelod Arweiniol yn benodol at y newidiadau a fyddai’n cael yr effaith fwyaf ar denantiaid tai gan gynnwys lleihau’r Uchafswm Budd-Daliadau ymhellach, a chyflwyno gwasanaeth llawn Credyd Cynhwysol i’r holl denantiaid oedran gweithio yn Wrecsam.

 

Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, codwyd nifer o bwyntiau gan gynnwys:-

 

·           Pryder o ran nifer y tenantiaid sy’n dioddef o ganlyniad i’r Rhaglen Diwygio Lles.  

Cadarnhaodd Swyddogion fod yr Awdurdod Lleol yn gwneud ei orau i leihau’r effaith negyddol ar breswylwyr Wrecsam. 

 

·           Cynigiwyd cefnogaeth a chyngor i’r holl breswylwyr a oedd yn ei chael yn anodd ac a oedd angen cymorth.  

Fodd bynnag, pwysleisiodd swyddogion fod parodrwydd i ymgysylltu yn bwysig iawn i lwyddiant yr ymyrraeth hon.

 

·           Roedd tua 90% o hawlwyr Credyd Cynhwysol a oedd yn denantiaid wedi gofyn am daliadau uniongyrchol ar gyfer rhenti, i’w helpu gyda’u cyllidebu. 

 

·           Cydnabuwyd bod gan bob cwsmer ei set ei hun o amgylchiadau a byddai’r gefnogaeth a gynigiwyd yn cael ei deilwra, gymaint â phosibl, i ddiwallu eu hanghenion unigol.

 

·           Byddai Cyngor ar Bopeth yn cymryd cyfrifoldeb am gyllidebu digidol gyda chymorth o 1 Ebrill 2019. 

Roedd pryderon y gallai amhariad a oedd yn codi o unrhyw newid o ran lleoliad neu ddarpariaeth arwain at ragor o oedi o ran taliadau gydag effeithiau dilynol pellach.

 

·           Gwnaed cais am drafodaeth rhwng yr Awdurdod Lleol a Cyngor ar Bopeth i sicrhau nad oedd arbenigedd hanfodol yn cael ei golli.

 

·           Roedd nifer o strategaethau i annog ymgysylltiad yn cael eu dilyn cyn troi rhywun allan o eiddo, a dim ond fel dewis olaf fyddai hyn yn digwydd.  

Nid oedd achos o droi allan wedi bod o ran hawlwyr Credyd Cynhwysol oherwydd ôl-ddyledion. 

 

·           Roedd Statws Partner Dibynadwy wedi’i roi i Wrecsam a oedd yn caniatáu mynediad i’r porthol landlordiaid ac yn y pen draw roedd yn galluogi’r Awdurdod Lleol i fod yn fwy rhagweithiol o ran y camau gweithredu mae’n eu cymryd.

 

·           Roedd pob Swyddfa Ystâd yn rhoi cyfle i breswylwyr gael mynediad i offer TG a darparwyd cymorth lle roedd angen.

 

CYTUNWYD -

 

(i)        Bod y Pwyllgor yn cyfleu eu diolch i’r holl staff a oedd yn rhan o weithio’n galed i sicrhau bod effaith Diwygio Lles ar breswylwyr yn Wrecsam yn cael ei chadw i’r lefel isaf bosibl.

 

(ii)       Bod sylwadau yn cael eu hanfon i Lywodraeth Genedlaethol i amlinellu pryderon y Pwyllgor y bydd y flwyddyn 53 wythnos yn 2019 a digwyddiadau dilynol, yn cael effaith andwyol ar rai sy’n cael Credyd Cynhwysol a dylai mesurau gael eu cymryd i fynd i’r afael â hyn.

 

(iii)      Bod y Pwyllgor yn cael diweddariad pellach ymhen 6 mis am Ddiwygio Lles.

 

(iv)     Bod cynrychiolwyr yr Adran Gwaith  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 25.

26.

Rheoli Gweithredoedd Cynnal a Chadw Tir ar Briffyrdd, Mannau Agored a Thir Cyfrif Refeniw Tai pdf icon PDF 103 KB

TI ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Lle – yr Amgylchedd a Chludiant adroddiad (HEP/88/18s) i ganiatáu i’r Pwyllgor adolygu perfformiad gwasanaeth yn erbyn safonau a gytunwyd dros dymor 2018 o ran torri glaswellt ar briffyrdd, mannau agored a thir Cyfrif Refeniw Tai.

 

Yn ystod y drafodaeth, fe nodwyd y pwyntiau canlynol, yn benodol:

 

  • Cadarnhad bod lefel y gwaith a wnaed ym mhob ward yn cael ei fonitro drwy gynhyrchu taenlen sy’n cofnodi lleoliad a dyddiad y torri glaswellt ac fe’i dosbarthwyd i swyddogion ystadau. 

Dim ond ers 12 mis roedd y broses hon wedi bod ar waith.

 

  • Cadarnhad bod yr Awdurdod Lleol wedi cynyddu ei ddefnydd o staff yn ei Dîm Strydwedd ei hun yn ystod y misoedd diweddar, gan leihau’r angen i gontractwyr wneud gwaith ymyl priffyrdd.

 

·                 Pryder gan un Aelod fod y Cytundeb Lefel Gwasanaeth yn darparu ar gyfer torri lleiniau glas a llwyni sy’n eiddo i’r Cyngor unwaith y flwyddyn yn unig, ac awgrym y dylid cynyddu hyn i ddwywaith y flwyddyn.  

Pwysleisiodd Swyddogion ymhellach fod ymylon priffyrdd yn cael eu torri er mwyn cydymffurfio â rheoliadau diogelwch ac nid am resymau esthetig.

 

·                 Pwysleisiodd Swyddogion, oherwydd yr adnoddau cyfyngedig, roedd gofyn i’r Awdurdod Lleol flaenoriaethu ei wasanaethau yn ôl angen.

 

·                 Roedd y Tîm Strydwedd yn addasu eu hamserlen yn unol â’r newidiadau diweddar o ran tywydd tymhorol, gyda gwasanaethau torri glaswellt yn dal i gael eu gwneud ym mis Tachwedd a byddai toriadau yn dechrau o fis Mawrth y flwyddyn nesaf.

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Mae’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth presennol rhwng Adran yr Amgylchedd a Chynllunio a Thai a’r Economi yn darparu’r gyllideb a’r sefydlogrwydd i gefnogi safon resymol o weithrediadau tiroedd ar draws tir Cyfrif Refeniw Tai.

 

(ii)        Mae’r system bresennol o reoli mannau agored a phriffyrdd gan yr adran Strydwedd yn darparu safon resymol o gynnal a chadw tiroedd.

 

(iii)      Y dylid gofyn i’r Aelod Arweiniol Lle – Tai ymchwilio’r dewis o gynyddu nifer y digwyddiadau torri gwrychoedd a gynhelir ar hyn o bryd drwy CLG y Cyfrif Refeniw Tai.

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.