Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

12.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau ar ran y Cynghorwyr Bryan Apsley, Paul Blackwell a David Maddocks, a Mr Jerry O’Keefe, Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio, am eu bod yn absennol.

 

 

13.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 75 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 11Gorffennaf 2018 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf 2018 fel cofnod cywir a’u llofnodi.

 

14.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 87 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/99/18s) i gynorthwyo’r Aelodau i gytuno ar restr o feysydd ar gyfer testunau craffu posibl am y 12 mis nesaf ac efallai yn y tymor hwy.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, amlygodd yr Hwylusydd Craffu’r materion canlynol:

 

·         Yn unol â phenderfyniad blaenorol y Pwyllgor, ymdrinnid â'r eitem ar y Strategaeth Tai Lleol fel adroddiad er gwybodaeth, yn sgil cadarnhad na fyddai newidiadau mawr yn y ddogfen ddrafft.

·         Ffurflen Dewis Testun ar gyfer Cynlluniau i Wella'r Amgylchedd wedi’u hariannu drwy’r Cyfrif Refeniw Tai – cynigiwyd dileu’r eitem hon o’r rhaglen waith ar sail cyngor gan y Pennaeth Tai a’r Economi ynglŷn â’r cynllun, ond yn dilyn trafodaeth, cytunodd y Pwyllgor y dylid cadw’r eitem yn y rhaglen waith a’i thrafod cyn gynted â phosib.

 

CYTUNWYD – Yn amodol ar y newidiadau y soniwyd amdanynt, i gymeradwyo’r rhaglen waith a amlinellwyd yn adroddiad HF/99/18s.

 

15.

Adroddiad y Grŵp Tasg a Gorffen Gorfodi Amgylcheddol pdf icon PDF 147 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/97/18s) ynglŷn â chanfyddiadau ac argymhellion y Grŵp Tasg a Gorffen ar Orfodi Amgylcheddol a ffurfiwyd gan y Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a’r Amgylchedd yn ei gyfarfod ar 9 Mai 2018.

 

Cadeirydd y Grŵp Tasg a Gorffen a gyflwynodd destun yr adroddiad.

 

Ar ran y Pwyllgor diolchodd y Cadeirydd i’r Aelodau a’r Swyddogion a fu'n rhan o adolygiad y grŵp tasg a gorffen am eu gwaith, ac adleisiodd Arweinydd y Cyngor hynny.

 

Wrth ystyried yr adroddiad, codwyd y materion canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Cefnogwyd argymhellion y grŵp tasg a gorffen gan aelodau’r Pwyllgor a’r  rhai nad oeddent yn aelodau.

·         Byddai gofyn am adroddiad yn y dyfodol ar y dewisiadau o ran dull o ddarparu’r gwasanaeth. 

Pe byddai raid, gallai’r grŵp tasg a gorffen ystyried yr adroddiad hwnnw.

·         Byddai’n rhaid i’r gwasanaeth yn y dyfodol fedru ymateb i anghenion yr ardal leol, yn hytrach na chanolbwyntio ar y materion hynny oedd wedi’u hamlygu yn adroddiad Cadwch Gymru'n Daclus. 

Roedd sbwriel a baw cŵn yn dal i beri trafferthion mewn llawer o ardaloedd gwledig.

·         Dywedodd yr Aelod Arweiniol nad oedd gallu mawr i ddatblygu gwasanaeth newydd oherwydd yr ailstrwythuro helaeth yn yr adran. 

Byddai’n rhaid ystyried sut i ariannu gwasanaeth o’r fath hefyd, gan ystyried mor dynn oedd cyllideb y Cyngor.  Dywedodd yr Aelod Arweiniol hefyd y byddai datblygu gwasanaeth rhanbarthol yn cymryd oddeutu deunaw mis.

·         Trafodwyd sut i reoli’r diffyg gwasanaeth gorfodi pe rhoddid terfyn ar y cytundeb â Kingdom cyn sefydlu gwasanaeth newydd. 

Rhoddodd y Rheolwr Gwasanaeth – Amgylchedd wybod i’r Pwyllgor fod y tîm gorfodi presennol yn dal yn meddu ar awdurdod i fynd i’r afael â sbwriel a baw cŵn, ond fod y tîm yn canolbwyntio ar orfodi rheoliadau parcio am y tro.  Gallai ehangu’r gwaith i gynnwys sbwriel a baw cŵn greu gwasgfeydd ar y gyllideb ac effeithio ar y lefelau gorfodi presennol.

·         Nodwyd y byddai’r Pwyllgor Archwilio'n adolygu’r gwaith ynghyd ag argymhellion y Pwyllgor Craffu, er mwyn ystyried a oedd hynny’n ddigon i liniaru ar y pryderon gwreiddiol ynglŷn â’r risgiau i’r Cyngor yn y contract hwn.

 

CYTUNWYD –

 

 (i)        Bod y Pwyllgor yn cytuno â'r adroddiad ac argymhellion y Grŵp Tasg a Gorffen ar Orfodi Amgylcheddol.

 

 (ii)       Bod y Pwyllgor yn argymell y dylid rhoi terfyn ar y cytundeb presennol â Kingdom ar gyfer Gorfodi Amgylcheddol, yn unol â’r cyfnod rhybudd o dri mis a bennir yn y cytundeb hwnnw.

 

 (iii)      Y dylid ystyried darparu gwasanaeth Gorfodi Amgylcheddol yn Wrecsam yn y dyfodol drwy weithio mewn partneriaeth â chynghorau eraill yng ngogledd Cymru ar sail ranbarthol neu is-ranbarthol.

 

 (iv)      Bod y Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a’r Amgylchedd yn ystyried adroddiad yn y dyfodol yn nodi ffyrdd o ddarparu’r gwasanaeth fel y disgrifir uchod.

 

16.

Defnyddio chwynladdwr i reoli twf chwyn ar briffyrdd ac mewn mannau agored yn Wrecsam pdf icon PDF 127 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Lle - Amgylchedd a Chludiant adroddiad (HEP/74/18s) i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau ynglŷn â rheoli chwyn drwy ddefnyddio chwynladdwr wrth ymyl priffyrdd ac mewn mannau agored yn y Fwrdeistref Sirol, wedi i aelodau’r Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a’r Amgylchedd drafod y mater fis Chwefror 2018.

 

Y Rheolwr Parciau, Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy Cyhoeddus a gyflwynodd destun yr adroddiad, gan gyfeirio at leihad yn nefnydd chwynladdwr ers y llynedd yn sgil mabwysiadu dull wedi'i dargedu o chwistrellu chwyn. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau fis Awst 2018 oedd wedi'u rhannu â Phenaethiaid yr adrannau perthnasol er mwyn sicrhau dull cyson. Cyfeiriwyd hefyd at gostau’r gwahanol ddulliau o reoli chwyn, a’r angen i gadw cydbwysedd yn y dyfodol rhwng unrhyw leihad pellach yn nefnydd chwynladdwr a chanfyddiad y cyhoedd ynglŷn â thyfiant chwyn.

Cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol bod y Cyngor yn cydymffurfio â gofynion Llywodraeth Cymru a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, ac wrth sôn am yr hyfforddiant a ddarparwyd i’r staff perthnasol, dywedodd ei fod yn ffyddiog bod y chwynladdwr dan sylw’n cael ei ddefnyddio’n iawn.

 

Wrth drafod yr adroddiad, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Croesawyd y ffaith bod argymhellion blaenorol y Pwyllgor wedi’u derbyn 

Cydnabuwyd y lleihad yn nefnydd chwynladdwr

·         Roedd angen cadw llygad barcud ar unrhyw ddatblygiadau o ran defnyddio chwynladdwr 

Awgrymwyd llunio adroddiad arall er gwybodaeth ymhen chwe mis

·         Nodwyd fod hyd yn oed chwynladdwyr organig yn wenwynig i ryw raddau

·         Gofynnwyd am gadarnhad o ran sut oedd ystyriaethau ynglŷn â rheoli chwyn yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

Dywedodd y swyddog y byddai’n meithrin cyswllt â’r swyddog arall perthnasol yn y cyd-destun hwn, ac yn cynnwys unrhyw ymateb yn yr adroddiad er gwybodaeth i’r Aelodau

·         Roedd yr holl Aelodau perthnasol yn gyfrifol fel llywodraethwyr ysgolion i holi a oedd y contractwyr a ddefnyddiwyd yn yr ysgolion hynny’n bodloni safonau’r Cyngor.

 

CYTUNWYD –

 

 (i)        Bod y Pwyllgor yn cefnogi’r dull presennol o ddefnyddio cyn lleied â phosib o chwynladdwr i reoli chwyn wrth ymyl priffyrdd cyhoeddus ac mewn mannau agored yn y Fwrdeistref Sirol.

 

 (ii)       Bod y Pwyllgor yn bwrw golwg ar arfer orau a’r modd yr oedd Cynghorau eraill yn rheoli chwyn heb chwynladdwyr, ac yn dysgu o brofiadau’r rheiny.

 

 (iii)      Y cyflwynid adroddiad er gwybodaeth ar y datblygiadau o ran glyffosad a’r defnydd a wneir ohono ymhen chwe mis.

 

 (iv)      Bod y Pwyllgor yn ystyried adroddiad yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf am ddefnydd y Cyngor o glyffosad a datblygiadau cysylltiedig yn ei gyfarfod fis Medi 2019. 

 

 (v)       Y ceisid cadarnhad gan Lywodraeth Cymru bod y canllawiau a gyhoeddwyd yn ddiweddar ynglŷn â defnyddio glyffosad, gan ystyried gofynion Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol.

 

 (vi)      Y ceisid cadarnhad y dilynwyd y canllawiau a ddarparwyd i Benaethiaid Adrannau ynglŷn â defnyddio glyffosad yn iawn.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.