Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: YSTAFELL ADDYSG, SAFLE CANOLFAN AILGYLCHU FCC, YSTÂD DDIWYDIANNOL WRECSAM

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

16.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y cynghorwyr David Maddocks, Beverley Parry-Jones, John Phillips a Paul Rogers.

17.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 373 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Medi 2019 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

Dywedwyd bod y cynghorydd Ron Prince yn bresennol yn y cyfarfod hwn.

 

CYTUNWYD – Yn amodol ar y diwygiad uchod, llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 medi 2019 fel cofnod cywir.

 

18.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 232 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y prif swyddog llywodraethu a chwsmeriaid adroddiad (GOCG/52/19/s) i gynorthwyo aelodau i gytuno ar restr o feysydd ar gyfer testunau craffu posib’ am y 12 mis nesaf ac efallai yn y tymor hirach.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, tynnodd yr hwylusydd craffu sylw at y newidiadau arfaethedig i’r rhaglen waith a oedd ym mharagraffau 4.4, 4.5 a 4.6 yn yr adroddiad. fe dynnodd sylw hefyd at y derbyniadau a oedd yn deillio o gais y pwyllgor yn y cyfarfod diwethaf ynglŷn â gwahoddiadau i sefydliadau allanol ddod i weithdai.

 

CYTUNWYD -

 

(i)mentrau lleihau gwastraff ac ailgylchu yn wrecsam – ystyried y mater hwn yng nghyfarfod mis tachwedd 2019.

(ii)rheoli caeau chwarae a phafiliynau – ychwanegu’r adroddiad hwn at yr eitemau i’w trefnu.

(iii)mentrau teithio llesol yn wrecsam – ychwanegu’r adroddiad hwn at yr eitemau i’w trefnu.

(iv)cynllun gweithredu lleihau carbon – ystyried yr adroddiad hwn yng nghyfarfod mis ebrill 2020.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.