Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

27.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Sonia Benbow-Jones, Paul Blackwell, Carrie Harper a Paul Rogers.

 

28.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.   Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 5 ar y Rhaglen – y Cynghorydd John Phillips- Cysylltiad Personol ac sy'n Rhagfarnu (Is-gontract ar ail-doi a thynnu dysglau lloeren oddi ar wal allanol).   Gadawodd y Cynghorydd yr ystafell pan y trafodwyd ail-doi ac insiwleiddio wal allanol.

 

29.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 71 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 tachwedd 2018 fel cofnod cywir (Copi i ddilyn)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Tachwedd 2018 fel cofnod cywir.

 

30.

Amrywio trefn y Rhaglen

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – dwyn ymlaen Eitemau 6 a 7 ar y Rhaglen a’u trafod yn y fan hon.

 

31.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitem 6 - Nid i'w gyhoeddi yn rhinwedd Paragraff 14 o Ran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd).  Mae’r Swyddog Priodol wedi  penderfynu y dylai Paragraff 14 fod yn gwmwys wrth ystyried yr adroddiad hwn.

 

Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd, er ei fod yn ymwybodol o'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerwyd ganddynt mewn perthynas â gwario arian cyhoeddus, roedd hawl trydydd parti i breifatrwydd ynghylch eu materion ariannol/busnes yn bwysicach na'r angen i'r wybodaeth honno fod yn gyhoeddus/ Byddai datgelu'r wybodaeth yn rhoi mantais annheg i dendrwyr ar gyfer contractau masnachol.   Nid yw'r wybodaeth hon yn cael ei heffeithio gan unrhyw ddarpariaeth statudol arall sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r wybodaeth gael ei chofrestru’n gyhoeddus.  Ar sail hynny, teimlai fod lles y cyhoedd mewn cynnal yr eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitem canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Eitem 7 ar y Rhaglen: Penderfynodd Aelodau wrth ystyried yr adroddiad hwn y dylid gweithredu Paragraff 14. Eu barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd, er eu bod yn ymwybodol o'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerir ganddynt mewn perthynas â gwario arian cyhoeddus, roedd hawl trydydd parti i breifatrwydd eu materion ariannol/busnes yn drech na'r angen i wneud y wybodaeth honno'n gyhoeddus a byddai  datgelu’r wybodaeth honno yn rhoi mantais annheg i rai sy'n cyflwyno tendrau ar gyfer contractau masnachol.  Nid yw'r wybodaeth hon yn cael ei heffeithio gan unrhyw ddarpariaeth statudol arall sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r wybodaeth gael ei chofrestru’n gyhoeddus.  Ar y sail honno, teimlwyd bod lles y cyhoedd wrth gynnal yr eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra’r oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

32.

Rhaglen Adnewyddu Tai Gwarchod

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Lle – Tai adroddiad (HHE/40/18s) i geisio cefnogaeth gan aelodau’r Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a’r Amgylchedd ar gyfer cynllun buddsoddi arfaethedig yn seiliedig ar ganfyddiadau Gwerthusiad Opsiynau a gynhaliwyd ar stoc Tai Gwarchod.   

 

Ystyriodd yr Aelodau’r adroddiad ac, wrth gyflwyno sylwadau ar bwysigrwydd Tai Gwarchod er mwyn darparu cyfle i bobl hŷn fyw’n annibynnol o fewn lleoliad diogel, croesawyd y cynllun buddsoddi arfaethedig ar gyfer y stoc.   Yn ystod y drafodaeth pwysleisiodd yr Aelodau bwysigrwydd datblygu strategaeth gyfathrebu, er mwyn rheoli a rhoi sicrwydd i denantiaid yr effeithir arnynt, i'w gyflawni o ddechrau 2019 mewn cydweithrediad â'r aelod ward lleol perthnasol.

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Bod y Pwyllgor yn cefnogi’r cynllun buddsoddi arfaethedig sy’n seiliedig ar ganfyddiadau’r Gwerthusiad Opsiynau a gynhaliwyd ar y stoc Tai Gwarchod.

 

(ii)        Bod y Pwyllgor yn argymell bod ymarfer cyfathrebu yn cael ei sefydlu gyda’r preswylwyr yr effeithir arnynt cyn i’r Bwrdd Gweithredol ystyried y mater.

 

33.

Y Wasg a'r Cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – y dylid gwahodd y Wasg a’r Cyhoedd yn ôl i’r Cyfarfod ar yr adeg hon.

 

34.

Diweddariad ar Raglen Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) pdf icon PDF 120 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad â’r eitem hon yng Nghofnod 28 uchod)

 

Cyflwynodd  Aelod Arweiniol Lle – Tai, adroddiad (HHE/52/18) yn caniatáu i’r Aelodau ystyried cynnydd y Cyngor tuag at gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) erbyn Rhagfyr 2020 drwy adolygu cynnydd dau chwarter cyntaf rhaglen 2018/19.

 

Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i’r adroddiad a gofynnwyd cwestiynau i’r Swyddogion a oedd yn bresennol.   Mewn trafodaeth amlygwyd y materion canlynol:

 

·         Gwnaed cynnydd cadarnhaol yn y flwyddyn hyd yn hyn.

·         Nodwyd bod Llywodraeth Cymru yn adolygu boddhad cwsmeriaid gyda’r holl Gynghorau fel rhan o’u darpariaeth o raglen WHQS.  

Byddai’r wybodaeth yn cael ei chynnwys yn adroddiad diweddaru nesaf y Pwyllgor.  

·         Roedd cyfarfodydd her parhaus gyda Llywodraeth Cymru yn nodi eu bod yn parhau i fod yn fodlon gyda dull y Cyngor o ddarparu WHQS.

·         Roedd lefel gwrthodiadau tenantiaid ar gyfer ailweirio a rhaglenni gwres canolog yn parhau i fod yn bryder.  

Nodwyd bod yr adran yn cynnal proffil oedran y gwrthodiadau gan denantiaid i nodi sut yr oedd hyn yn effeithio ar y niferoedd derbyn.   Byddent yn gweithio’n agos gyda swyddfeydd ystadau i sicrhau bod cynifer o eiddo yn cael eu cwblhau â phosibl o fewn cyfnod y rhaglen.

·         Oherwydd anawsterau o ran canfod gweithwyr efallai na fyddai'r rhaglen o waith allanol i erddi, llwybrau ac ati yn cael ei chwblhau erbyn 2020.

·         Eglurodd Arweinydd Buddsoddiad Eiddo er bod gan raglen WHQS derfyn amser o fis Rhagfyr 2020 byddai rhaglenni parhaus eraill sy’n rhan o waith cynnal a chadw WHQS.

·         Pwysigrwydd swyddogaeth rheoli ystadau i sicrhau bod eiddo yn cael eu cynnal a’u cadw i safon dderbyniol ar ôl cyflawni gwaith WHQS.

 

CYTUNWYD – y dylid diolch i’r Aelod Arweiniol a’r Swyddog am y cynnydd da a amlinellwyd yn yr adroddiad ac y dylid nodi'r adroddiad.

 

35.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 97 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/141/18s) i gynorthwyo Aelodau i gytuno ar restr o feysydd ar gyfer testunau craffu posibl am y 12 mis nesaf ac efallai yn y tymor hirach.

 

Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a chyfeiriwyd at y materion canlynol yn y drafodaeth:

 

·         Bydd cyfarfod agoriadol Grŵp Tasg a Gorffen Parcio Preswylwyr yn cael ei gynnal ddydd Iau, 10 Ionawr 2019.

·         Nodwyd y byddai eitem Safonau Gwasanaethau Strydwedd yn cael ei hystyried yng nghyfarfod mis Ebrill.

·         Bydd adroddiad HAMP yn cael ei ystyried yng nghyfarfod mis Mai 2019.

·         Cadarnhawyd y byddai cynrychiolwyr yr Adran Gwaith a Phensiynau yn bresennol pan fo’r pwyllgor yn ystyried Diwygio Lles nesaf.

·         Nodwyd y byddai eitem Gwasanaethau Gorfodi Amgylcheddol yn cael ei hystyried ym mis Chwefror 2019.

 

CYTUNWYD - Yn amodol ar yr hyn a grybwyllwyd, i gytuno ar y rhaglen waith.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.