Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

17.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Paul Rogers.

 

18.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 71 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Medi 2018 fel cofnod cywir.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Y dylid llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Medi 2018 fel cofnod cywir.

 

19.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 78 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/113/18s) i gynorthwyo Aelodau i gytuno ar restr o feysydd ar gyfer testunau craffu posibl am y 12 mis nesaf ac efallai yn y tymor hirach.

 

Yn ystod y drafodaeth, cyflwynwyd y cynigion canlynol:

 

·         Cynlluniau Gwella Amgylchedd Cyfrifon Cyllid y Tai – i’w ystyried yn y cyfarfod a gaiff ei gynnal ym mis Chwefror 2019.

·         Cynlluniau Parcio Preswylwyr CBSW 2010 – Aelodau i dderbyn ffurflen gais testunau ac ystyried y mater drwy sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen.

 

CYTUNWYD – Yn amodol ar y newidiadau y soniwyd amdanynt, i gymeradwyo’r rhaglen waith a amlinellwyd yn adroddiad HF/113/18s.

 

20.

Protocol ar gyfer Lleoli Celfi Stryd a Rhwystrau Dros Dro eraill ar briffyrdd. pdf icon PDF 131 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Chludiant adroddiad (HEP/81/18s) yn cyflwyno protocolau i gymeradwyo a lleoli celfi stryd ar briffyrdd i sicrhau dull cydweithredol a chyson ar draws y Fwrdeistref Sirol.

 

Drwy gyflwyno ei adroddiad, dywedodd yr Aelod Arweiniol bod 8 mlynedd wedi bod ers i'r Bwrdd Gweithredol gymeradwyo cyfres o brotocolau ar gyfer lleoli celfi stryd parhaol a rhwystrau dros dro a symud rhwystrau dros dro nad ydynt wedi’u cymeradwyo ar y priffyrdd.  Er nad oes unrhyw newidiadau i ddeddfwriaeth priffyrdd, nododd y byddai’n ddoeth adolygu’r protocolau hyn.

 

Yn ystod y drafodaeth, fe nodwyd y pwyntiau canlynol, yn benodol:

 

·         Er bod gan y Cyngor brotocolau a deddfwriaeth ar waith er mwyn ymdrin â chelfi stryd a rhwystrau dros dro eraill y Priffyrdd, roedd pryderon ymysg yr Aelodau bod y rhain wedi bod yn aneffeithiol mewn sawl achos, o ganlyniad i ddiffyg gorfodi.

·         Pwysleisiodd yr Aelod Arweiniol ei fod yn anodd gweithredu polisïau ac egwyddorion sylfaenol y gellid eu cyflawni gydag adnoddau sy’n lleihau.

·         Er nad oedd rhaid talu am arwyddion cyfeiriol melyn dros dro, cadarnhaodd Swyddogion eu bod wedi cwblhau proses ymgeisio ac roedd gofyn i’r arwyddion gydymffurfio â safonau perthnasol.

·         Cadarnhaodd Swyddogion bod gwaith yn mynd rhagddo i reoli a gwella'r sefyllfa yn ymwneud â thipio anghyfreithlon. 

·         Cyfeiriodd Aelodau at bolisi ar gyfer byrddau ’A’ a baratowyd sawl blwyddyn yn ôl, ac ymholwyd a ellir ei ail-gyflwyno.  Pwysleisiodd Swyddogion bod y polisi blaenorol, fel y cytunwyd, wedi’i gyfeirio at Reoli Canol Tref i’w gyflwyno a’i reoli

·         Ystyriwyd byrddau ‘A’ yn broblem arbennig i bobl sydd â nam golwg neu bobl sydd â phroblemau symudedd, ac mae’r problemau hyn yn gwaethygu mewn tywydd garw. Mae pryderon ynghylch tresbaswyr hefyd wedi codi o’r blaen.

·         Byddai angen i unrhyw bolisi sicrhau bod byrddau ‘A’ yn ddiogel, yn cael eu harddangos yn agos at y busnesau perthnasol ac yn ddigon cryf i wrthsefyll tywydd garw.

·         Cydnabuwyd na chaiff byrddau ‘A’ eu hystyried yn broblem priffyrdd.

·         Roedd rhai yn pryderu y byddai cyflwyno trwyddedau byrddau ‘A’ yn cael effaith negyddol o ran cefnogi busnesau a hyrwyddo datblygu economaidd o fewn canol y dref ac yn ardal ehangach y Fwrdeistref Sirol.

·         Mae cynnydd diweddar wedi bod yn y ffioedd a godir ar rwystrau dros dro ar briffyrdd cyhoeddus ac mae’r rhain yn unol â’r rheiny a godir gan Awdurdodau eraill.

·         Caiff biniau sbwriel eu symud o’u safle, ond ni roddir rhai newydd yn eu lle bob amser, os ydynt wedi’u difrodi. Nid oedd cyllid ar gael i brynu biniau newydd a chânt eu trwsio neu eu hatgyweirio os bydd angen. Byddai’n bosibl darparu biniau sbwriel pe bai hyn yn cael ei hariannu gan Gynghorau Cymunedol.

CYTUNWYD -

 

(i)                 Bod yr Aelodau’n cefnogi’r protocolau diwygiedig ar gyfer lleoli celfi stryd a rhwystrau dros dro eraill ar briffyrdd.

 

(ii)               Bod y Swyddogion yn ystyried cwmpas ar gyfer adolygiad yn seiliedig ar drafodaethau’r Pwyllgor ac i hwn gael ei adrodd yn ôl i'r Pwyllgor.

 

 

 

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.