Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes
Dydd Iau, 18fed Ionawr, 2018 3.30 pm

O’r 1 Ebrill 2016 bydd y Rhaglen a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Tracy Davies  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

30.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr T. Alan Edwards a Carrie Harper a’r aelodau cyfetholedig Brent Evans ac Alison Fisher.

 

31.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

Eitem 4 – y Cynghorydd Robert Walsh – Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu – Llywodraethwr Ysgol Llai. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod ar ôl gwneud cais am eithriad dan Erthygl 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a bu iddo gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

32.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 96 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Rhagfyr 2017 fel cofnod cywir  (Copi i ddilyn)

 

Cofnodion:

CYTUNWYD – Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Rhagfyr 2017 fel cofnod cywir.

 

33.

Cynlluniau Busnes Addysg pdf icon PDF 95 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (HEd/01/18s) a oedd yn edrych ar waith cynllunio busnes yr Adran Addysg a GwE o ran safonau ysgolion.

 

Croesawodd y Cadeirydd Rhys Hughes ac Alwyn Jones (GwE), Melanie Ferron-Evans (Cymdeithas Penaethiaid Uwchradd Wrecsam), Amanda Williams a Jan Rowlands (Ffederasiwn Penaethiaid Cynradd) a Jane Borthwick a Pam McLean (Swyddogion Cyswllt Cynradd ac Uwchradd GwE) i'r cyfarfod.

 

Gan gyfeirio at y Cynllun Busnes Lefel 3 ar gyfer Effeithiolrwydd Addysg, tynnodd y Pennaeth Addysg sylw’r Aelodau at flaenoriaethau 2017-18 a dweud bod y fframwaith ar gyfer cynllunio gwelliannau wedi ei adlinio’n ddiweddar i gyd-fynd â chylch cynllunio busnes GwE a’r cylch corfforaethol.

 

Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad gan ofyn cwestiynau i'r Aelod Arweiniol a'r cynrychiolwyr a’r swyddogion a oedd yn bresennol. Bu i’r Pwyllgor drafod y canlynol:

 

·         Y gallu i gefnogi’r sector uwchradd i ysgogi gwelliannau cyflym yn Wrecsam. Dywedodd Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE ei fod yn hyderus bod yr ailfodelu diweddar yn galluogi darparu cefnogaeth ychwanegol a mwy cyson i’r sector uwchradd. Fodd bynnag, dywedodd hefyd y byddai gwelliannau, yn enwedig mewn ysgolion uwchradd mawr, yn cymryd peth amser.

·         Pwysigrwydd hyfforddiant data effeithiol ar gyfer llywodraethwyr ysgol i’w galluogi nhw i herio targedau ysgol yn well. Dywedwyd bod GwE wedi dynodi arweinydd strategol i sicrhau bod hyfforddiant i lywodraethwyr yn gyson ar draws y rhanbarth. Dywedwyd hefyd bod pecyn hyfforddiant diwygiedig wedi ei ddatblygu i gynorthwyo llywodraethwyr i gyfrannu at gylch rheoli perfformiad penaethiaid. Mae data rheoli perfformiad penaethiaid bellach yn cael ei gasglu i alluogi'r Awdurdod Lleol i nodi anghenion hyfforddi cyffredin.

·         Amlinellodd y Pennaeth Addysg rôl y Bwrdd Gwella Carlam yn y rhaglen wella o ran meysydd allweddol addysgu a dysgu.

·         Dywedwyd bod gwerthuso risg wastad yn ystyriaeth o ganlyniad i ffactorau megis ad-drefnu a newid lefelau cyllido.

·         Pwysigrwydd ansawdd addysgu effeithiol a chyson i ddatblygu dysgwyr. Ategodd yr Aelod Arweiniol hyn gan ddweud bod adroddiad blynyddol 15/16 Estyn wedi nodi hyn fel y ffactor pwysicaf mewn perthynas â pha mor dda y mae dysgwyr wedi datblygu a dysgu.

·         Mae cynnig datblygu proffesiynol GwE i ysgolion yn galluogi pob staff addysgu i dderbyn hyfforddiant a chefnogaeth effeithiol i ddatblygu a mynd yn eu blaenau. Mae pasbort dysgu proffesiynol newydd yn cael ei gyflwyno.

·         Pwysigrwydd datblygiadau yn y dyfodol a recriwtio arweinwyr y dyfodol. Dywedwyd bod gwelliant wedi bod yn ddiweddar o ran nifer yr ymgeiswyr i swyddi arwain.

·         Mesur o lwyddiant. Cyfeiriodd y Pennaeth Addysg at yr amrywiadau mewn perfformiad ysgolion uwchradd yn Wrecsam a dywedodd fod ar yr Awdurdod Lleol eisiau gweld perfformiad Wrecsam o fewn yr ystod 7/8fed ac 11/12fed yn seiliedig ar berfformiad y garfan o’i chymharu â Chymru gyfan. Cyfeiriodd Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE at yr amcanion clir a heriol sydd wedi eu nodi yng nghynlluniau busnes GwE.

·         Rhoddwyd ystyriaeth i brosesau gwerthuso a monitro cynlluniau busnes yn y dyfodol. Dywedodd y Pennaeth Addysg y byddai’r wybodaeth yn bwydo i mewn i adroddiad hunanwerthuso’r Adran Addysg, a fydd yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor yn y dyfodol, ac y byddai effaith cynlluniau  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 33.

34.

Cyfethol Aelodau i’r Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes pdf icon PDF 79 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/04/18) i gynorthwyo’r Pwyllgor wrth ystyried penodi Aelodau Cyfetholedig i’r Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes.

 

Bu i’r Aelodau ystyried y rhieni-lywodraethwyr statudol, yr aelodau cyfetholedig gyda phleidlais a’r aelod cyfetholedig heb bleidlais, ynghyd â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfethol fel y nodir yn yr adroddiad. Dywedodd yr Hwylusydd Craffu nad oes enwebiadau wedi eu derbyn o ran aelod cyfetholedig ymhlith y rhieni-lywodraethwyr i gynrychioli’r sector cynradd, ond bod Alison Fisher wedi ei henwebu i gynrychioli’r sector uwchradd. Wrth drafod, mynegwyd pryder ynghylch diffyg hawliau pleidleisio aelod cyfetholedig anstatudol a gofynnwyd i’r Hwylusydd Craffu adrodd yn ôl yn ystod y cyfarfod nesaf ar y gofynion deddfwriaethol sy’n llywodraethu hawliau pleidleisio aelodau cyfetholedig anstatudol ar Bwyllgorau Craffu.

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Argymell i’r Cyngor, yn unol â deddfwriaeth, y dylid penodi dau gynrychiolydd sy’n rhiant-lywodraethwr (un o’r sector cynradd ac un o’r sector uwchradd), i’r Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes gyda hawl i siarad a phleidleisio ar faterion addysg yn unig, tan ddiwedd mis Chwefror 2020, fel a ganlyn:

 

Cynrychiolydd ysgolion cynradd – dim enwebiad

Cynrychiolydd ysgolion uwchradd – Mrs Alison Fisher

 

(ii)        Argymell i’r Cyngor bod Mr Brent Evans yn cael ei ail-benodi fel aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes gyda hawl i siarad ond nid i bleidleisio ar faterion addysg, hyd at ddiwedd mis Chwefror 2019.

 

(iii)       Bod yr Hwylusydd Craffu yn darparu diweddariad ar lafar yn y cyfarfod nesaf ar y gofynion deddfwriaethol mewn perthynas â hawliau pleidleisio aelodau cyfetholedig anstatudol ar Bwyllgorau Craffu.

 

35.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 93 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/09/18s) i gynorthwyo'r Pwyllgor i ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

CYTUNWYD – Cymeradwyo’r rhaglen waith a amlinellwyd yn adroddiad HF/09/18s.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.