Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

9.

Croeso

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr aelod cyfetholedig newydd Mr Glyn Williams i’r cyfarfod, a oedd yn cymryd lle Mrs Rosalind Williams, cynrychiolydd cyfetholedig yr eglwys, a oedd wedi camu i lawr o’r Pwyllgor ac ar ran Aelodau, estynnwyd diolch am ei chyfraniad tuag at waith y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes.

 

10.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau ar ran y Cynghorwyr Carrie Harper a’r aelod cyfetholedig Mrs Alison Fisher.

 

11.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 194 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Y dylid llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2019 fel cofnod cywir.

 

12.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 234 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad (COGC/43/19s) i gynorthwyo'r Pwyllgor ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Wrth ystyried yr adroddiad, cyfeiriodd Aelodau at Berfformiad Disgyblion/ Ysgolion Wrecsam ym Mlwyddyn Academaidd 2018/19 a fyddai’n cael ei ystyried yng nghyfarfod mis Tachwedd.  Nodwyd y byddai’r adroddiad yn darparu gwybodaeth wedi’i dilysu mewn perthynas â pherfformiad o’r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 3, fodd bynnag ni fyddai perfformiad Cyfnod Allweddol 4 wedi’i dilysu ar gael tan ddechrau 2020. Yn unol â hynny, cytunodd Aelodau i ddiwygio amserlen eitemau ar y rhaglen waith i rannu’r adroddiad ar draws dau gyfarfod.

 

Dywedodd yr Aelod Arweiniol eu bod yn ceisio eglurhad gan y Gweinidog Addysg mewn perthynas â rôl craffu wrth werthuso perfformiad ysgolion, yn sgil newidiadau o ran casgliad data gofynnol, a chytunodd i rannu gydag Aelodau restr o gwestiynau i’w cyflwyno i’r Gweinidog mewn cyfarfod wythnos nesaf.

 

CYTUNWYD - Yn amodol ar y newidiadau canlynol, y dylid cytuno ar y rhaglen waith.

 

14 Tachwedd 2019 –

Perfformiad Disgyblion/ Ysgolion Wrecsam ym Mlwyddyn Academaidd 2018/19 (Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 3)

 

12 Mawrth 2020 –

Paratoi ar gyfer Gweithredu’r Cwricwlwm Newydd a’r Ddeddf Diwygio ADY

Perfformiad Disgyblion/ Ysgolion Wrecsam ym Mlwyddyn Academaidd 2018/19 (Cyfnod Allweddol 4)

 

2 Ebrill 2020 –

Gweithgor Monitro Perfformiad Ysgolion

 

13.

Aelodaeth o'r Grŵp Tasg a Gorffen, Perfformiad Ysgolion pdf icon PDF 235 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad (COGC/39/19s) i ystyried aelodaeth Grŵp Tasg a Gorffen Perfformiad y Pwyllgor yn dilyn unrhyw newidiadau i aelodaeth y Pwyllgor a gytunwyd arno yn y Cyngor Blynyddol ym mis Mai 2019.

 

Ceisiwyd enwebiadau i wasanaethu ar y Grŵp a –

 

CYTUNWYD – Dylid penodi aelodau canlynol y Pwyllgor i’r Gweithgor Monitro Perfformiad Ysgolion:

 

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Carrie Harper

Y Cynghorydd Frank Hemmings

Y Cynghorydd Tina Mannering

Y Cynghorydd Nigel Williams

Mrs Alison Fisher

Mr Brent Evans

Mr Glyn Williams

 

Aelodau wrth gefn: Y Cynghorydd R Alun Jenkins a Mr Brendan McDonald, os oes angen ar gyfer y cyfarfod a drefnwyd ar gyfer mis Hydref 2019.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.