Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

23.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Bryan Apsley, Michael Dixon, Paul Jones a Tina Mannering.

 

24.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.   Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

 Eitem 5 - Cynghorydd Sonia Benbow-Jones, Cynghorydd Beverley Parry Jones a Robert Walsh - Personol - llyfrgell o fewn eu Ward.

Y Cynghorydd Dana Davies – Personol – Rhiant i blant sy’n mynychu ysgol a nodwyd yn yr adroddiad.   Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

25.

Amrywio trefn y Rhaglen

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – y dylid dod ag Eitem 5 ar y rhaglen ymlaen – Penderfyniadau Anodd  2019/20 - a’i thrafod ar y pwynt hwn.

 

26.

Penderfyniadau Anodd 2018/19 - 2019/20 pdf icon PDF 65 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 24 uchod).

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/1340/18s) yn gofyn i’r aelodau graffu ar gynigion cyllidol penodol ar gyfer 2018/19 a 2019/20.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chodwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

Gwasanaeth Llyfrgell

·          Cydnabod pwysigrwydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd o fewn cymunedau a cheisio sicrwydd mewn perthynas â chynnal adolygiad llawn o'r gwasanaeth.

·         Awgrym nad oedd disgwyl y byddai gostyngiad mewn oriau agor er mwyn gwneud y gwasanaeth yn fwy cynaliadwy.

·         Gofynnwyd am fwy o eglurder parthed yr amserlen ar gyfer cynnal adolygiad o'r Gwasanaeth.  Nodwyd y byddai penderfyniad ar amseriad adolygiad llawn yn cael ei wneud yn gynnar yn 2019.

·         Cadarnhad mai’r Gwasanaeth Llyfrgelloedd yw’r  Gwasanaeth mwyaf a ddarperir ar sail disgresiwn o safbwynt y cyllid a roddir gan y Cyngor ac y gallai’r adolygiad arfaethedig wireddu arbediad o 10% ar y gyllideb bresennol.

·         Gofynnwyd am wybodaeth ynglŷn â’r arian sy’n ddyledus am lyfrau nad ydynt yn cael eu dychwelyd mewn pryd.

 

Cludiant i Ysgolion yr Eglwys

·          Dywedodd sawl Aelod eu bod yn bryderus, er bod hwn yn wasanaeth a ddarperir yn ôl disgresiwn, y dylai rhieni gael dewis yr ysgol sydd orau ganddynt.

·         Roedd pryder, pe nas gallai rhieni fforddio talu am gludiant i ysgol ffydd, y byddai nifer y disgyblion yn yr ysgol honno’n lleihau ac y byddai hynny wedyn yn cael effaith ar ysgolion eraill a allent fod wedi'u gordanysgrifio wrth i blant fynychu'r ysgol agosaf atynt.   Byddai angen felly ystyried yr effaith ar bob ysgol o safbwynt eu hyfywedd yn y dyfodol a chapasiti'r ysgolion.

·         Gofynnwyd am eglurhad ar y Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) a'r  cyswllt â chludiant i ysgolion cyfrwng Cymraeg.  Cadarnhaodd swyddogion fod y Mesur yn datgan “Wrth benderfynu pa ysgolion yw’r ysgolion addas agosaf ar gyfer dysgwyr yn yr ardal, mae ar awdurdodau lleol a Gweinidogion Cymru ddyletswydd dan Adran 10 y Mesur i hyrwyddo mynediad i addysg a hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg".

·         Mae Cludiant i Ysgolion yr Eglwys, yn yr un modd â chludiant i Ysgolion Cyfrwng Cymraeg, yn anstatudol.

·         Gofynnwyd am eglurhad ar sut y byddai’r cynigion yn effeithio ar blant sy’n byw mewn pentrefi ac yn mynychu Ysgolion yr Eglwys.

·         Cafwyd cadarnhad y byddai unrhyw newidiadau’n cael eu gwneud fesul cam dros gyfnod o amser.

·         Pryder fod Adran yr Amgylchedd yn gwneud y newidiadau arfaethedig ond mai’r Adran Addysg fyddai’n gorfod ymdopi a’r effeithiau.

·         Pwysigrwydd sicrhau fod yr holl rwymedigaethau cyfreithiol o ran darparu cludiant yn cael eu diwallu.

·         Pryder ynghylch y posibilrwydd o heriau cyfreithiol posibl yn deillio o unrhyw newidiadau yn y ddarpariaeth.

·         Awgrym pe bai adolygiad yn cael ei gynnal y byddai’n rhoi cyfle i edrych ar wahanol fodelau o wneud cludiant o'r cartref i'r ysgol yn fwy cynaliadwy.

 

Effeithiolrwydd Addysg – Gwasanaeth Cerddoriaeth Gweddilliol

·         Cadarnhad fod y gwasanaeth cerdd yn cael ei ddarparu gan Gydweithredfa Gerddoriaeth Wrecsam sydd mewn cysylltiad uniongyrchol â’r Ysgolion.

·         Roedd yr  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 26.

27.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 95 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd 2018 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD –  y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd 2018 fel cofnod cywir.

 

28.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 94 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/142/18s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth iddo ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Ystyriodd yr aelodau’r adroddiad gan roi unrhyw sylwadau perthnasol.  Codwyd y materion canlynol:

 

·         Cynnig bod adroddiad Gorfodaeth Addysg y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn cael ei ohirio tan fis Chwefror 2019.

·         Bydd cyfarfod mis Ionawr y Pwyllgor yn dechrau am 3.30pm

·         Ystyried newidiadau i bwrpas a deilliannau adroddiadau Estyn a’r Fframwaith Addysg a Phroses Cynllunio Gwelliannau Gwasanaethau Addysg yr Awdurdod Lleol i’w hystyried yn ystod y cyfarfod ym mis Ionawr.

·         Cynnig bod yr adroddiad ar gefnogaeth ar gyfer lles disgyblion yn cael ei ohirio tan Ebrill 2019 gan ei bod yn debygol na fyddai gwybodaeth berthnasol ar gael ym mis Chwefror  sef y dyddiad yr oedd i fod i gael ei ystyried yn wreiddiol.

 

CYTUNWYD - Yn amodol ar y newidiadau a grybwyllwyd, i gytuno ar y rhaglen waith.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.