Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

15.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Michael Dixon, Rondo Roberts a Debbie Wallice.

 

16.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 5 ar y Rhaglen – Cynghorwyr Dana Davies, Paul D Jones, Beverley Parry-Jones, Tina Mannering – Personol sy’n Rhagfarnu – llywodraethwyr ysgol a benodwyd gan yr AALl.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Erthygl 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a’r pleidleisio wedi hynny.

 

 

 

17.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 67 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Gorffennaf 2018 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Y dylid llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Gorffennaf 2018 fel cofnod cywir.

 

18.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 101 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/106/18s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth iddo ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Gwnaeth Aelodau roi ystyriaeth i’r adroddiad a rhoi sylwadau yn unol â hynny.  Codwyd y materion a ganlyn:

 

·         Enwebiadau i fod ar y grŵp tasg a gorffen ar y cyd gyda’r Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu o ran hen Ysgol Grove Park.

·         Arbedion arfaethedig ar y gyllideb 2019/20 a 2020/21 – cyfarfod wedi’i drefnu ar gyfer 3 Rhagfyr 2018 am 1.30pm. 

Nodwyd ei bod yn bosibl y bydd angen newid dyddiad y cyfarfod hwn os caiff materion eu nodi â’r gyllideb.

·         Cynlluniau Busnes GwE a’r Awdurdod Lleol 2018/19 i gael eu symud i gyfarfod mis Ionawr 2019 i ganiatáu i flaenoriaethau CBSW/GwE ar gyfer y flwyddyn nesaf gael eu cynnwys. 

Hefyd, dylai’r Pwyllgor ystyried Fframwaith Addysgol Estyn ar gyfer Gwasanaethau Addysg yng nghyfarfod mis Ionawr.

·         Mae rhaglen band B Ysgolion yr 21ain ganrif wedi’i gohirio tan hydref 2019 i alluogi’r fframwaith rhaglen i gael ei gynnwys. 

Dylai gwybodaeth fod ar gael i aelodau’r Pwyllgor am gynnydd y rhaglen ym mis Mehefin 2019.

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Yn amodol ar y diwygiadau y soniwyd amdanynt uchod, i gytuno ar y rhaglen waith.

 

(ii)        Bod Grŵp Tasg a Gorffen ar y Cyd gyda’r Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu i ystyried The Groves yn cael ei sefydlu gyda’r Cynghorwyr Dana Davies, Paul Jones, R Alun Jenkins, Carrie Harper a Robert Walsh yn cynrychioli’r Pwyllgor hwn.

 

(iii)       Ystyried holl arbedion arfaethedig ar y gyllideb sy’n dod dan gylch gwaith y Pwyllgor hwn, ac unrhyw effaith a ragwelir ar gyllidebau ysgolion.  Hefyd, ystyried canlyniadau’r ymarfer ymgynghori cyhoeddus cysylltiedig o ran y cynigion hyn.

 

19.

Amrywio trefn y Rhaglen

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Bod Eitem 6 ar y Rhaglen – Adroddiad y Grŵp Tasg a Gorffen Craffu Tlodi Mislif yn cael ei dwyn ymlaen a'i thrafod yn y fan hon.

 

20.

Adroddiad o'r Grŵp Tasg a Gorffen Craffu tlodi mislif pdf icon PDF 267 KB

I ystyried adroddiad y Grwp Gorchwyl a Gorffen (Copi i ddilyn)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd y Grŵp Tasg a Gorffen Tlodi Mislif adroddiad (HF/117/18s) i alluogi’r Pwyllgor i ystyried yr argymhellion o’r Grŵp.

 

Tynnwyd sylw Aelodau at yr ymatebion o’r arolwg a negeseuon allweddol o ran darparu cyfleusterau cael gwared ar wastraff glanweithiol a chynnyrch glanweithiol rhad ac am ddim i ferched, gan roi ystyriaeth i’r angen i wario cyllid grant cyfyngedig Llywodraeth Cymru mor effeithlon ag sy’n bosibl.  

 

Diolchodd Cadeirydd y Grŵp i aelodau’r grŵp tasg a gorffen, swyddogion cefnogi, Aelodau Arweiniol, grwpiau gwirfoddol a’r disgyblion am eu hymatebion i’r arolwg, a oedd wedi llywio argymhellion heddiw.

 

Croesawyd Suzanne Nantcurvis, WINGS Wrecsam i’r cyfarfod ac fe’i gwahoddwyd i annerch y Pwyllgor.  Mynegodd bryder o ran cynnig y grŵp tasg a gorffen i ddarparu silffoedd darparu cynnyrch glanweithiol mewn cynifer o giwbiclau toiledau merched ag sy’n bosibl mewn ysgolion uwchradd a rhoddodd wybod i Aelodau am brosiect WINGS i ddarparu cynnyrch glanweithiol i ddwy ysgol beilot yn Wrecsam a oedd yn cael eu darparu o ystafell les breifat yn yr ysgol gyda’r fantais ychwanegol fod arweiniad a chyngor ar gael os oedd angen.

 

Gwnaeth Hayley Williams, Llyfrgell Clytiau Wrecsam, annerch y Pwyllgor o ran manteision cynnyrch cynaliadwy.

 

Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a chyfeiriwyd at y materion canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Diolchodd y Pwyllgor i WINGS am y gwaith roeddent yn ei wneud yn yr ysgolion peilot. 

Cafwyd cydnabyddiaeth o fantais ychwanegol y drafodaeth ehangach a’r gefnogaeth a oedd ar gael o fodel WINGS.

·         Pryderon o ran cynaliadwyedd hirdymor darparu cynnyrch glanweithiol.

Atgoffodd y Pennaeth Addysg ei fod yn hanfodol bod y model yn gynaliadwy y tu hwnt i gyllid 2 flynedd Llywodraeth Cymru.

·         Yr angen i barchu dewisiadau’r disgyblion a fynegwyd yn yr arolwg.

·         Nodwyd y byddai’r silffoedd darparu arfaethedig yn ategu model WINGS.

·         Anawsterau ymarferol o ran cyfyngu darpariaeth i ddisgyblion a oedd yn profi tlodi mislif yn unig.

·         Mynegwyd pryder o ran y costau rheolaidd i ysgolion a fyddai’n codi o gynnal y silffoedd darparu. 

·         Pwysigrwydd gweithio gyda WINGS a Llyfrgell Clytiau Wrecsam wrth symud ymlaen.

·         Cyfyngiadau’r cyllid grant o ran gwariant cyfalaf.

·         Bydd materion eraill a amlygwyd o’r arolwg a oedd yn cynnwys mynediad i doiledau yn ystod y diwrnod ysgol yn cael eu trafod gan y Pennaeth Addysg gyda Chymdeithas Penaethiaid Uwchradd Wrecsam a’r Ffederasiwn Penaethiaid Cynradd a bydd adroddiad ar lafar yn cael ei roi i Aelodau.

 

CYTUNWYD -  

 

(i)         Darparu silffoedd darparu deunyddiau glanweithiol mewn cymaint o giwbiclau toiledau merched â phosibl ar draws pob ysgol uwchradd, o fewn y cyllid grant cyfyngedig sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru.

 

(ii)        O safbwynt darparu cynnyrch glanweithiol am ddim, dylid blaenoriaethu grant refeniw Llywodraeth Cymru fel a ganlyn:-

(a) darparu tywelion glanweithiol ar draws pob Ysgol Uwchradd ar gyfer mynediad uniongyrchol o fewn y ciwbiclau toiled, gyda thamponau hefyd ar gael ar gais gan aelod staff a enwebwyd, yn unol â chanllawiau addysg.

(b) rhywfaint o ddarpariaeth o dywelion glanweithiol ym mhob ysgol gynradd

 

(iii)       Gofyn i’r Pennaeth Addysg gyflwyno Adroddiad Gwybodaeth ar  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 20.

21.

Perfformiad disgyblion/ysgolion Wrecsam yn y flwyddyn academaidd 2017-18 pdf icon PDF 238 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 16 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg, adroddiad (HEd/24/18s) i ddarparu adroddiad i Aelodau o ran canlyniadau disgyblion/ysgolion Wrecsam yn ystod blwyddyn academaidd 2017-18 a oedd yn cynnwys:

 

• Perfformiad yn y Cyfnod Sylfaen

• Perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 2

• Perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 3

• Perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 4 – TGAU neu gyfwerth – Dros Dro

• Perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 5 – TGAU neu gyfwerth – Dros Dro

• Canlyniadau arolygon ysgol

 

Hefyd, roedd yr adroddiad yn rhoi gwybod i Aelodau am ganlyniad Cynhadledd Gwelliant Estyn a gynhaliwyd yn Wrecsam ar 5 Mehefin 2018 ac roedd yn rhoi trosolwg i’r Pwyllgor o waith y Gweithgor Monitro Perfformiad Ysgol o ran perfformiad ysgolion unigol.

 

Wrth gyflwyno'r adroddiad, cyfeiriodd yr Aelod Arweiniol at y perfformiad cadarnhaol o ran y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod allweddol 2 a chynnydd o ran Cyfnod Allweddol 3, ond cydnabyddai fod perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 4 yn parhau yn anfoddhaol, gyda gormod o amrywiad o fewn ac ar draws ysgolion.  Atgoffwyd Aelodau am y newidiadau cenedlaethol sylweddol diweddar mewn Addysg yng Nghymru.  Rhoddodd yr Aelod Arweiniol sicrwydd i’r Pwyllgor, fel a amlygwyd yng Nghynhadledd Gwelliant Estyn ym mis Mehefin 2018, fod Estyn wedi cael sicrwydd bod yr awdurdod lleol yn deall y rhesymau am berfformiad cymharol wan ysgolion uwchradd.  Yn olaf, canmolodd yr Aelod Arweiniol waith Gweithgor Monitro Perfformiad y Pwyllgor wrth graffu ar ysgolion oedd angen gwelliant.

 

Atgoffodd y Pennaeth Addysg yr Aelodau fod Llywodraeth Cymru wedi newid sut roedd mesuryddion perfformiad yn cael eu hadrodd.  Dywedodd wrth y Pwyllgor fod gwella perfformiad bechgyn a disgyblion sy’n cael hawl i brydau ysgol am ddim ar lefelau uwch ar draws pob Cyfnod Allweddol yn dal i fod yn flaenoriaeth.  Roedd angen gwella ar yr holl ddangosyddion yng Nghyfnod Allweddol 4.

 

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i’r adroddiad ac roeddent yn falch o nodi’r cynnydd yn y Cyfnod Sylfaen ac ar draws Cyfnodau Allweddol.  Penderfynwyd canolbwyntio’r brif drafodaeth ar Gyfnod Allweddol 4 oherwydd mai hwn oedd y prif faes pryder o hyd a chodwyd y materion a ganlyn yn benodol:

 

Cyfnod Allweddol 4

·         Gwaith da yr awdurdod lleol a GwE wrth herio a chefnogi ysgolion.

·         Pryder fod cyfradd gwelliant ar Gyfnod Allweddol 4 yn arafach na chyfnodau eraill. 

Dywedodd y Pennaeth Addysg fod rhai disgyblion wedi dechrau Cyfnod Allweddol 4 ar lefel rhy isel, soniodd am bwysigrwydd presenoldeb ac amlygodd y gwahaniaethau rhwng presenoldeb disgyblion sydd â hawl i Brydau Ysgol am Ddim a phresenoldeb rhai nad oes ganddynt hawl i Brydau Ysgol am Ddim.  Soniodd hefyd fod cyfradd gwaharddiadau cyfnod penodol mewn rhai ysgolion yn rhy uchel.

·         Rhaid i’r Pwyllgor ganolbwyntio ar welliant ysgolion unigol oherwydd nad oedd data cymharol ar gael bellach.

·         Roedd amrywiad mewn ysgolion a rhwng ysgolion yn dal i fod yn bryder. 

Roedd swyddog GwE yn croesawu’r cyfle i rannu mewn cyfarfod o’r Pwyllgor yn y dyfodol o ran y gwaith sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 21.

22.

Adolygiad o'r Aelodau Cyfetholedig a'r Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes pdf icon PDF 124 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/105/18s) i adolygu’r gynrychiolaeth allanol ar y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes.

 

Tynnwyd sylw Aelodau at y canllawiau o ran Aelod Cyfetholedig ar Bwyllgorau Craffu a oedd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad a’r cais gan Ms Patricia Gooding i fod yn aelod cyfetholedig heb hawliau pleidleisio ar y Pwyllgor.

 

Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a chyfeiriwyd at y materion canlynol:

 

·         Cafwyd awgrym y byddai’r Pwyllgor yn manteisio o gyfethol aelod gydag arbenigedd o ran Anghenion Addysgol Arbennig.

·         Y swydd wag bresennol o ran cynrychiolaeth Rhiant-Lywodraethwr Cynradd ar y Pwyllgor.

·         Nodwyd y byddai’r penodiad presennol o ran aelod cyfetholedig heb hawliau pleidleisio yn dod i ben ym mis Chwefror 2019. 

·         Ni ellid derbyn y cais gan Ms Patricia Gooding ar hyn o bryd.

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Na ddylid derbyn y cais gan Ms Patricia Gooding i fod yn Aelod cyfetholedig heb hawliau pleidleisio ar y Pwyllgor.

 

(ii)        Argymell bod y Cyngor yn ceisio enwebiad ar gyfer Aelod cyfetholedig o’r sector Anghenion Addysgol Arbennig.

 

(iii)       Bod y penodiad presennol o ran aelod cyfetholedig heb hawliau pleidleisio yn cael ei estyn tan ddiwedd mis Chwefror 2020.

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.