Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Tracy Davies  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

10.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau ar ran y Cynghorwyr R Alun Jenkins a Rondo Roberts a'r aelodau cyfetholedig Mr Brent Evans am eu bod yn absennol.

 

11.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 85 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Mehefin 2018 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

CYTUNWYD – Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Mehefin 2018 fel cofnod cywir a’u llofnodi.

 

12.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 117 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/85/18s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Tynnwyd sylw’r Aelodau at y materion canlynol:

 

·         Yr ymateb ym mharagraff 4.4 o’r adroddiad gan y Llefarydd Addysg ac Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y Cynghorydd Debbie Wilcox, ynglŷn â phryderon y Pwyllgor ynghylch rhannu data disgyblion rhwng ysgolion a cholegau addysg bellach.

·         Atgoffwyd y byddai’r drefn safonol newydd o adrodd ynghylch safonau addysg ar gyfer awdurdodau lleol gogledd Cymru’n golygu y gellid darparu dadansoddiad o ganlyniadau ysgolion unigol i’r Aelodau, ac ni fyddai’r adroddiad mwyach yn cynnwys unrhyw ddata meincnodi nac yn cymharu ag awdurdodau eraill. 

Esboniodd y swyddogion GwE y sail resymegol ar gyfer y dull hwn o weithredu, gan gyfeirio at weithdai a gynhelid fis Medi i hybu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth yr Aelodau cyn craffu yn y dyfodol.  Cytunodd yr Aelodau i ohirio’r Gweithdy i Bob Aelod Craffu – Hunanarfarniad yr Adran Addysg - a oedd i'w gynnal ar 25 Medi am 10am, a chynnal yn ei le’r gweithdy GwE y soniwyd amdano, gan nodi sylwadau’r Pennaeth Addysg ynglŷn ag ymgynghoriad cyfredol Estyn ar y Fframwaith Arolygu Adrannau Addysg newydd, a fyddai’n dal Hunanarfarniad yr Adran Addysg yn ôl tan wanwyn 2019, er bod y broses eisoes wedi dechrau o fewn yr adran.  Gan ystyried mor bwysig yr oedd y Gweithdy Pob Aelod ynglŷn â GwE, cynigiwyd y dylid cynnig sesiynau dilynol pa na fyddai llawer yn dod i’r un cyntaf.

·         Nodwyd fod cyfarfod y Pwyllgor fis Medi wedi’i neilltuo ar gyfer trafod yr arbedion a gynigiwyd ar gyfer cyllideb 2019/20 a 2020/21. Cytunwyd na fyddai’r Aelodau’n cyflwyno unrhyw faterion ar gyfer craffu, ac y câi’r cyfarfod ei ganslo.

 

CYTUNWYD - Yn amodol ar yr hyn grybwyllwyd, i gytuno ar y rhaglen waith.

 

13.

Adroddiad Blynyddol GwE (Gwasanaeth Gwella Ysgolion Rhanbarthol Gogledd Cymru) 2017/18 pdf icon PDF 134 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/33/18s) i ystyried Adroddiad Blynyddol GwE (Gwasanaeth Gwella Ysgolion Rhanbarthol Gogledd Cymru) a oedd ynghlwm wrth yr adroddiad yn Atodiad 1.

 

Croesawodd y Cadeirydd Arwyn Thomas, Rheolwr-gyfarwyddwr GwE, ac Alwyn Jones, Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE, i’r cyfarfod.  Cyflwynodd Arwyn Thomas yr adroddiad gan gyfeirio at y llwyddiannau allweddol yn y 12 mis diwethaf, gan gynnwys datblygu perthynas waith gref â’r Awdurdod Lleol, newid dulliau gwaith o fod llai heriol ac yn fwy cefnogol o ran addysgu a dysgu, a rhoi’r gorau i’r dull gweithredu canolog gan olygu y gellid symud adnoddau o amgylch y rhanbarth yn fwy effeithiol.  Dywedodd hefyd mai GwE a berfformiodd orau o blith y pedwar consortiwm yn ôl y dangosyddion allweddol pennaf ar gyfer canlyniadau Cyfnodau Allweddol 2 a 3, ond fod gwaith eto i’w wneud wrth wella’r Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 4.

 

Dywedodd Arwyn Thomas fod gwella safonau yng Nghyfnod Allweddol 4 yn Wrecsam yn un o flaenoriaethau allweddol GwE, gan sôn fod ysgolion uwchradd yn Wrecsam wedi cael oddeutu 500 o ddiwrnodau o gymorth gan GwE y llynedd, o gymharu â'r hyn oedd yn safonol, sef 225 o ddiwrnodau.  Byddai newidiadau yn arweinyddiaeth tair o ysgolion uwchradd yn Wrecsam yn y flwyddyn academaidd oedd i ddod yn cyfrannu at y gwelliant, ynghyd â chryfhau gwaith partneriaeth, rhannu arfer orau rhwng ysgolion, a chynnig mwy yn broffesiynol i athrawon a darpar arweinwyr.

 

Atgoffwyd yr aelodau o’r newidiadau mawr yn genedlaethol a fyddai’n effeithio ar y daith tuag at welliant, gan gynnwys y cwricwlwm newydd, diwygiadau o ran Anghenion Dysgu Ychwanegol, safonau newydd ar gyfer arweinyddiaeth, a safonau addysgu newydd.

 

Yna gofynnodd y Cadeirydd i’r Pwyllgor holi’r swyddogion a’r Aelod Arweiniol oedd yn bresennol, a chyfeiriwyd at y materion canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Croesawyd y sôn fod y diwylliant o ran rhannu arferion da yn newid mewn rhai ysgolion uwchradd yn Wrecsam 

Roedd swyddogion GwE yn ffyddiog fod yr ysgolion yn deall yn iawn eu swyddogaeth o ran gwella, ynghyd â swyddogaeth yr awdurdod lleol a GwE.  Dywedodd Rheolwr-gyfarwyddwr GwE ei fod yn rhagweld y byddai safonau addysg yn Wrecsam wedi gwella ymhen blwyddyn.

·         Pwysigrwydd arweinyddiaeth effeithiol wrth hybu safonau ysgolion. 

Nodwyd y byddai gan Benaethiaid gynlluniau gwella eu hunain i hybu ei ddatblygiad eu hunain a’u hysgolion.

·         Gofynnwyd am wella’r ffurf y cyflwynwyd y data yn yr adroddiad. 

Dywedodd swyddogion GwE na fyddai adroddiadau yn y dyfodol ond yn darparu’r weledigaeth, crynodeb gweithredol a blaenoriaethau’r cynllun busnes.

·         Mynegwyd pryder ynglŷn â’r perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 4 yn Wrecsam, a gofynnwyd am eglurder ynglŷn â bwriad GwE i gyrraedd y safonau oedd i’w disgwyl yn Wrecsam. 

Cadarnhaodd swyddogion GwE fod perfformiad Wrecsam yn dal yn flaenoriaeth, ond dywedont hefyd y byddai’n rhaid bod yn realistig o ran y disgwyliadau.  Roedd swyddogion GwE yn bwriadu cynnal yr un lefel o gymorth ar gyfer ysgolion Wrecsam.

·         Roedd angen sicrhau bod y targedau perfformiad yn rhai y gellid eu cyflawni, a’u bod yn briodol, ac ynghyd â monitro effeithiol ac asesu  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 13.

14.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Gan nodi mai hwn fyddai ei chyfarfod olaf fel aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor, talodd y Cadeirydd deyrnged i waith caled ac ymroddiad Mrs Maureen Williams, gan ddymuno’n dda iddi i’r dyfodol. Adleisiodd aelodau’r Pwyllgor y sylwadau hynny.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.