Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Deborah Foulkes  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 154 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Medi 2019

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. 

 

4.

Cylch Gorchwyl pdf icon PDF 212 KB

Atodedig er gwybodaeth yn unig.

 

5.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 125 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cyllid a TGCh.

 

6.

Adroddiad Interim Archwilio Mewnol - Mis Ebrill I Tachwedd 2019 pdf icon PDF 227 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cyllid a TGCh.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Trefniadau Rheoli Risg pdf icon PDF 608 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cyllid a TGCh.

 

8.

Adroddiad Gella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru pdf icon PDF 162 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cyllid a TGCh.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Llythyr Archwiliad Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru pdf icon PDF 145 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cyllid a TGCh.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Mesur Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) Arfaethedig - newidiadau posibl i Bwyllgorau Archwilio pdf icon PDF 378 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cyllid a TGCh.

 

11.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.