Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr William Baldwin, T Alan Edwards a Rondo Roberts.

 

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 79 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mawrth 2019 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mawrth 2019 fel cofnod cywir.

 

3.

Diweddariad ar Ddatblygu Aelodau pdf icon PDF 103 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Cofnodion:

Cyflwynodd Arweinydd Datblygu’r Gweithlu adroddiad (CE/09/19) i gyflwyno adroddiad chwarterol i’r Pwyllgor ar weithdai Datblygu Aelodau a gydlynwyd gan Ddatblygu’r Gweithlu ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2019 a 30 Mehefin 2019. Cyflwynwyd Atodiad 2 i’r adroddiad a rhestr o sesiynau Datblygu Aelodau arfaethedig ar gyfer y dyfodol.

 

Rhoddodd Aelodau ystyriaeth i’r gyllideb Datblygu Aelodau a oedd yn weddill a gofyn cwestiynau i’r swyddog.  Yn ystod y drafodaeth, codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Cynigiwyd bod gwahoddiadau i sesiynau Datblygu Aelodau yn cael eu hanfon gan y rhaglen datblygu’r gweithlu trwy ddyddiadur apwyntiadau electronig er mwyn galluogi Aelodau i nodi eu presenoldeb.  Gofynnodd yr Aelodau i holl swyddogion y Cyngor ddefnyddio’r dull hwn wrth wahodd Aelodau i apwyntiadau/ digwyddiadau eraill.    Gofynnwyd i Swyddog y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd wirio a oedd y cyfleuster ar gael i'r holl staff.

·         Gofynnwyd bod hyfforddiant TG ychwanegol, yn enwedig hyfforddiant ar iPads, yn cael ei ddarparu ar frys i Gynghorwyr gan fod hyn yn cael ei ystyried yn sgil hanfodol wrth gyflawni dyletswyddau Cynghorwr.  Gofynnwyd bod dogfen yn amlinellu swyddogaethau'r iPad yn cael ei darparu gan y Gwasanaeth TG i’r Aelodau a bod cynrychiolydd o’r Adran TG yn bresennol yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor i adrodd ar yr amrywiaeth o hyfforddiant TG fyddai modd ei gynnig i Aelodau.  Cadarnhaodd y Cadeirydd y byddai hefyd yn codi’r mater â’r Prif Weithredwr a’r swyddogion perthnasol.

·         Awgrymwyd y gallai grwpiau gwleidyddol ystyried penodi Cefnogwyr TG i gefnogi aelodau eu grwpiau.

·         Wrth ystyried dyddiadau hyfforddi ar gyfer yn y dyfodol, pwysleisiodd yr Aelodau bwysigrwydd darparu amrywiaeth o amseroedd dechrau ar gyfer sesiynau er mwyn sicrhau’r presenoldeb gorau posib.

 

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Bod gweddill y gyllideb Datblygu Aelodau a’r sesiynau Datblygu Aelodau sydd wedi'u trefnu ar gyfer y dyfodol yn cael eu nodi.

 

 (ii)       Bod gwahoddiadau i sesiynau Datblygu Aelodau yn cael eu hanfon gan raglen datblygu’r gweithlu trwy’r system Dyddiadur Outlook er mwyn  galluogi Aelodau i gadarnhau eu presenoldeb yn y sesiynau hyfforddiant.

 

 (iii)      Gofyn i gynrychiolydd o’r Gwasanaeth TG fynychu cyfarfod nesaf y Pwyllgor i ddarparu gwybodaeth ynglŷn â hyfforddiant TG, hyfforddiant ar iPads yn benodol, a bod taflen wybodaeth yn amlinellu swyddogaeth yr iPad yn cael ei darparu i’r Aelodau.

 

4.

Adroddiadau Blynyddol Aelodau pdf icon PDF 92 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (COGC/28/19) i nodi’r broses ar gyfer paratoi Adroddiadau Blynyddol gan Aelodau’r Awdurdod Lleol hwn ar gyfer blwyddyn y cyngor 2018/19.

 

Nododd yr Aelodau fod rhaid i Awdurdodau Lleol, o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, wneud trefniadau i alluogi Aelodau i lunio adroddiad blynyddol.  Byddai templed ar gyfer Adroddiadau Blynyddol yr Aelodau yn cael ei gynnig i’r Aelodau, fodd bynnag nid oedd yn ofynnol i’r Aelodau ddilyn y templed hwn.

 

PENDERFYNWYD – Nodi fod gwahoddiad i bob Aelod gyflwyno ei Adroddiad Blynyddol 2018 / 19 i Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd erbyn 31 Gorffennaf 2019.

 

5.

Rhaglen Waith Gynlluniedig pdf icon PDF 128 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (COGC/29/19)  i ystyried eitemau i’w cynnwys yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ar gyfer y Pwyllgor yn ystod y flwyddyn ddinesig bresennol.

 

PENDERFYNWYD – Cytuno ar y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

6.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Roedd y Cadeirydd o’r farn y dylid ymdrin â’r mater canlynol fel mater o frys yn unol ag Adran 100B (4) (b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 oherwydd y ffaith y byddai oedi diangen pe câi’r cais ei ohirio tan y cyfarfod nesaf.

 

Gweddarlledu Cyfarfodydd

 

Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd bod y Gwasanaeth Caffael yn ymchwilio i opsiynau ar gyfer gweddarlledu ar hyn o bryd.  Cynigiwyd y dylid gwahodd y darparwr presennol, Public-i, i arddangos y dechnoleg ddiweddaraf a’r systemau sydd ar gael.  Byddai Aelodau o’r Pwyllgor hwn yn cael  eu gwahodd i fod yn bresennol er mwyn iddynt gael rhagor o wybodaeth.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.