Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Marie Russell  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

37.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Michael Dixon, T Alan Edwards a Paul Rogers.

38.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

Rhoddodd y Dirprwy Swyddog Monitro gyngor i'r Aelodau ynglŷn â'r eitem fusnes ganlynol:

 

Eitem 4 ar y Rhaglen – Tâl Aelodau:

Dywedodd y Dirprwy Swyddog Monitro ei bod yn ymddangos fod gan yr holl Aelodau gysylltiad personol sy'n rhagfarnu yn eitem rhif 4 ar y Rhaglen sy’n ymdrin â lwfansau Aelodau, a byddai'n ddoeth pe baent oll yn datgan cysylltiad o'r fath yn y mater hwn. Cytunodd yr holl Aelodau a oedd yn bresennol, i ddatgan cysylltiad personol sy'n rhagfarnu yn Eitem rhif 4 ar y Rhaglen ond hawliwyd eithriad yn erbyn cysylltiad sy’n rhagfarnu dan baragraff 12(2)(b) o God Ymddygiad yr Aelodau.

39.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 72 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Medi  2018 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Medi 2018.

 

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Medi 2018 fel cofnod cywir.

 

Materion yn Codi:

 

Eitem 36 - Gweddarlledu Cyfarfodydd y Cyngor:  Mewn cysylltiad ag argymhelliad y Pwyllgor bod y Cyngor yn prydlesu system gweddarlledu ar gyfer Ystafell Gyfarfod 1, roedd y Cadeirydd wedi cwrdd ag Arweinydd y Cyngor cyn cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 26 Medi 2018 er mwyn symud ymlaen â’r mater hwn.  Roedd yr Arweinydd wedi mynegi ei ymrwymiad cryf i ymestyn y cyfleuster gweddarlledu i gynnwys pob cyfarfod o'r Pwyllgor Craffu, serch hynny roedd yn credu y byddai Siambr y Cyngor yn lleoliad gwell oherwydd ei faint, ei osodiad a’r ffaith bod yr offer gweddarlledu eisoes yn ei le.  Roedd y Cadeirydd yn cydnabod y sylwadau hyn, ac o ystyried sefyllfa ariannol y Cyngor, roedd yn derbyn y byddai hyn yn ffordd fwy doeth o symud ymlaen.  Felly cyn cyfarfod y Cyngor, fe anfonwyd e-bost at bob aelod o’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i geisio eu cytundeb i beidio â bwrw ymlaen â’r defnydd arfaethedig i weddarlledu cyfarfodydd yn Ystafell Gyfarfod 1.  Am ei fod heb dderbyn ymatebion negyddol gan Aelodau o’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, rhoddodd wybod i Arweinydd y Cyngor.

 

Dywedodd Arweinydd y Cyngor (y Cynghorydd Mark Pritchard) ei fod yn llwyr gefnogi ymestyn gweddarlledu cyfarfodydd y Cyngor gan y byddai hyn yn darparu tryloywder ac y byddai’n fwy agored ynghylch y broses ddemocrataidd. Byddai adnewyddu'r contract gweddarlledu ym mis Ionawr 2019 yn darparu ar gyfer gweddarlledu holl gyfarfodydd y Pwyllgor Craffu o Siambr y Cyngor yn ddibynnol ar argaeledd y Siambr ac unrhyw faterion ymarferol yn ystod gweddill blwyddyn y Cyngor a bod y calendr cyfarfodydd blynyddol, a byddai’n cael ei ymestyn mewn i 2019/2020.

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r wybodaeth.

40.

Cydnabyddiaeth Aelodau - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol pdf icon PDF 118 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid

 

Cofnodion:

(Mae datganiadau cysylltiad Aelodau o ran yr eitem hon wedi’u nodi yng Nghofnod 38 uchod).

 

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid adroddiad (HCCS/56/18) a oedd yn galluogi rhoi ystyriaeth i'r newidiadau i'r Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau a gynigiwyd o fewn Adroddiad Blynyddol drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW) er mwyn rhoi gwybod am ymateb i'r ymgynghoriad dim hwyrach na 28 Tachwedd 2018.

 

Cyflwynodd Rheolwr Dros Dro’r Gwasanaethau Cyfreithiol, Democrataidd a Chofrestru yr adroddiad ac amlinellodd y prif gynigion i gynyddu cyflogau sylfaenol a chyflogau uwch Aelodau Etholedig ar gyfer y flwyddyn ariannol a fyddai'n cychwyn ym mis Ebrill 2019. Roedd rhaid i’r IRPW ystyried y sylwadau yr oedd wedi'i dderbyn am y drafft cyn cyflwyno fersiwn derfynol yr adroddiad.

 

Wrth drafod, codwyd y materion a ganlyn:

 

·         Mynegodd nifer o aelodau siom bod yr IRPW wedi llwyr anwybyddu sylwadau blaenorol a wnaed gan nifer o Awdurdodau Lleol,  gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, i beidio â chynyddu lefel tâl ar gyfer Aelodau. 

·         Roedd sawl Aelod yn cael anhawster cyfiawnhau unrhyw gynnydd mewn taliadau i Aelodau yn enwedig yn ystod cyfnod o galedi parhaus i gyllid y sector cyhoeddus oedd yn arwain at doriadau i gyllidebau gwasanaethau a chodi Treth y Cyngor. Ni ddylai codiad cyflog fod yn dderbyniol dan amgylchiadau o’r fath.

·         O ran yr uwch gyflogau a delir i Aelodau’r Bwrdd Gweithredol, ni chyfeiriwyd at y llwyth gwaith sy’n gysylltiedig â phortffolios Aelod Arweiniol unigol.

·         Mynegodd sawl aelod bryder am sylw gwael posibl y byddai unrhyw gynnydd yn nhaliadau’r Aelodau yn ei gael yn y wasg leol a'r goblygiadau y gallai hyn ei gael ar hyder y cyhoedd yn y gwaith y mae'r Cyngor yn ei wneud.

·         Ni ddarparodd Adroddiad yr IRPW gyngor digonol i alluogi Aelodau sydd ag anghenion gofal plant, anghenion cefnogaeth bersonol, a neu gyfrifoldebau gofalu i ymgymryd â'u dyletswyddau’n effeithiol fel aelod o awdurdod. Roedd adroddiadau blynyddol yn dueddol o ganolbwyntio ar gyflog a chynnydd cynyddrannol flwyddyn ar ôl blwyddyn. 

·         Fe soniodd y Cadeirydd am rôl Cynghorwyr fel arweinwyr cymunedol, ac mewn cyfnod pan mae incwm gwario nifer o breswylwyr yn lleihau, fe allai hwn fod yn gyfle i Aelodau ddangos hunanreolaeth ac argymell na ddylid derbyn y cynnydd arfaethedig.

·         Fe atgoffodd Arweinydd y Cyngor yr Aelodau nad oedd gan yr Awdurdod Lleol ddisgresiwn o ran penderfynu ar dâl Aelodau, dyna oedd rôl yr IRPW. Fodd bynnag, os oedd Aelod unigol yn dymuno hebgor rhan neu’r cyfan o'i gyflog/ chyflog, dylent wneud hyn drwy hysbysiad ysgrifenedig i’r swyddog Cyngor priodol neu wneud rhoddion i elusennau neu achosion lleol. Yna fe eglurodd mai’r weithdrefn i gyflwyno sylwadau i’r IRPW fyddai llythyr ysgrifenedig, a byddai’r cynnwys yn cael ei rannu gyda Chadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd cyn cael ei anfon.

 

PENDERFYNWYD – I argymell bod llythyr gan yr Arweinydd i’r IRPW yn cynnwys rhan sydd yn sôn am farn y Pwyllgor hwn sef:

 

“Bod y Pwyllgor yn mynegi siom bod yr IRPW wedi penderfynu cynyddu cyflogau sylfaenol ac uwch gyflogau ar gyfer Aelodau Etholedig ar  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 40.

41.

Protocol ar gyfer gwe-ddarlledu cyfarfodydd pdf icon PDF 120 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/57/18) er mwyn i Aelodau adolygu’r Protocol i we-ddarlledu cyfarfodydd.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad dywedodd Rheolwr Dros Dro y Gwasanaethau Cyfreithiol, Democrataidd a Chofrestru bod y Protocol diwygiedig yn ystyried Strategaeth TGCh a Digidol 2017 – 2020 y Cyngor ac roedd copi o’r Protocol ynghlwm yn Atodiad A yr adroddiad.

 

Wrth ystyried yr adroddiad, cododd Aelodau’r materion canlynol yn benodol:

 

·         Fe nodwyd fod yna dybiaeth yn y protocol bod Aelodau a swyddogion wedi rhoi caniatâd i gael eu ffilmio/recordio oni bai bod cais penodol wedi’i wneud i’r Swyddog Monitro i’r gwrthwyneb. Fe allai siaradwyr cyhoeddus wrthod rhoi eu caniatâd i ymddangos yn y gweddarllediad, serch hynny, byddai eu sylwadau’n cael eu gweddarlledu. 

·         Gan gyfeirio at storio yn yr hir dymor a gwylio gweddarllediadau y tu hwnt i'r chwe mis sydd yn cael ei ddarparu ar hyn o bryd gan Public-I, gofynnwyd am eglurhad ynghylch a oedd gweddarllediad Public-I mewn fformat a allai gael ei storio ar sianel y Cyngor ar YouTube, ac na fyddai unrhyw wybodaeth yn cael ei golli o ganlyniad i drosglwyddo o’r gweddarllediad. 

·         Cadarnhaodd Rheolwr Dros Dro y Gwasanaethau Cyfreithiol, Democrataidd a Chofrestru bod adolygiad o drefniadau storio hir dymor gweddarllediadau y Cyngor yn cael ei gynnal. Yn ogystal ag argaeledd, roedd angen ystyried Egwyddorion Cyfyngiadau Storio GDPR wrth ystyried am faint roedd y Cyngor yn cadw’r gweddarllediadau a oedd wedi’u harchifo.

·         Er mwyn lliniaru’r risg o ddefnydd amhriodol o ddarnau o weddarllediad, byddai’r Cyngor yn cadw hawlfraint o’r deunydd a'r gallu i ofyn am ddileu anadferadwy.

·         Fe awgrymwyd trefnu sesiwn hyfforddiant i Aelodau am sut y gellir cael gafael ar ddata o’r gweddarllediad.

·         Roedd yna gonsensws cyffredinol bod gweddarlledu cyfarfodydd y Cyngor yn dangos bod y Cyngor yn agored ac yn dryloyw yn y broses gwneud penderfyniadau ac yn cefnogi'r weledigaeth yng Nghynllun y Cyngor i fod yn arweinydd cymunedol cryf a chynhwysol.

 

PENDERFYNWYD – Argymell i’r Cyngor gymeradwyo’r Protocol diwygiedig i weddarlledu cyfarfodydd.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.