Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 198 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2019 fel cofnod cywir

 

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

4.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Adroddiadau Blynyddol pdf icon PDF 157 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

5.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad pdf icon PDF 151 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygiad Safonau Moesegol Llywodraeth Leol (Lloegr) pdf icon PDF 175 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

7.

Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru

Derbyn adborth ar Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru

8.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.