Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

17.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

{0>Apologies for absence were submitted on behalf of Councillor I David Bithell, MBE and Mrs Claire Blanchard.<}82{>Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorydd I David Bithell, MBE a Mrs Claire Blanchard. <0}

 

 

18.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

{0>There were no declarations of interest.<}100{>Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o gysylltiad.<0}

 

19.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 56 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Medi 2018 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

{0>RESOLVED – That the Minutes of the Meeting held on 6 September 2018 be signed as a correct record.<}100{>PENDERFYNWYD - Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Medi 2018 fel cofnod cywir. <0}

 

20.

Cod Ymddygiad i Aelodau - Cysylltiadau â Swyddogion a Chyfryngau Cymdeithasol pdf icon PDF 100 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>The Head of Corporate and Customer Services/Monitoring Officer submitted a report (HCCS/65/18) to highlight the training given to Members relating to the Code of Conduct focusing on Relations with Officers and Social Media.<}0{>Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid / Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/65/18) i dynnu sylw at yr hyfforddiant a roddwyd i Aelodau mewn perthynas â’r Cod Ymddygiad sy’n canolbwyntio ar gysylltiadau gyda swyddogion a Chyfryngau Cymdeithasol.<0}

 

{0>The Monitoring Officer presented the report and provided a detailed presentation which highlighted the following:<}0{>Cyflwynodd y Swyddog Monitro’r adroddiad a darparodd gyflwyniad manwl gan amlygu’r pethau canlynol:<0}

 

·         {0>Governance Framework<}81{>Y Fframwaith Llywodraethu<0}

·         {0>Principles of Public Life<}82{>Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus<0}

·         {0>Complying with the Code of Conduct<}0{>Cydymffurfio â’r Cod Ymddygiad<0}

·         {0>Dealing with Officers and the Code<}0{>Ymdrin â Swyddogion a’r Cod<0}

·         {0>Protocol on Member/Officer relations<}100{>Protocol ar Berthnasau Aelod / Swyddog <0}

·         {0>Access of information and council documents<}78{>Mynediad at wybodaeth a dogfennau’r Cyngor <0}

·         {0>When is information confidential<}0{>Pryd mae gwybodaeth yn wybodaeth gyfrinachol<0}

·         {0>Complaints about breaches<}0{>Cwynion am dor-rheolau<0}

·         {0>Public Services Ombudsman for Wales referral<}90{>Atgyfeirio i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) <0}

·         {0>PSOW referral<}71{>Atgyfeiriad OGCC<0}

·         {0>Further example regarding failure to show respect and consideration<}0{>Enghraifft arall o fethu â dangos parch ac ystyriaeth<0}

·         {0>Use of Social Media<}100{>Defnyddio cyfryngau cymdeithasol<0}

·         {0>PSOW Referral<}100{>Atgyfeiriad OGCC<0}

·         {0>Social media – useful information<}0{>Cyfryngau cymdeithasol – gwybodaeth ddefnyddiol<0}

 

{0>A debate ensued regarding the use of social media, and whilst it was acknowledged that some users added a disclaimer to their profile stating that their views were their own, Members were reminded that whenever comments were posted, they were in the public domain and in written format.<}0{>Cafwyd dadl ynglŷn â defnyddio cyfryngau cymdeithasol, ac er y cydnabuwyd bod rhai defnyddwyr yn ychwanegu ymwadiad at eu proffil yn datgan mai eu barn nhw eu hunain sy'n cael ei fynegi, atgoffwyd Aelodau bod unrhyw sylwadau a ysgrifennir ganddynt yn gyhoeddus ac ar ffurf ysgrifenedig.<0}

 

{0>RESOLVED - That the contents of the training for Members be noted.<}75{>PENDERFYNWYD - Nodi cynnwys yr hyfforddiant i Aelodau.<0}

 

{0>Reason for decision<}100{>Rheswm dros y penderfyniad<0}

 

{0>To inform the Standards Committee of the training provided to Members.<}0{>I hysbysu’r Pwyllgor Safonau o’r hyfforddiant a ddarparwyd i Aelodau.<0} 

 

 

 

21.

Adolygiad o'r Protocol a Gweithdrefn Datrysiad Lleol pdf icon PDF 79 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/64/18) yn gofyn i Aelodau adolygu gweithrediad y Protocol a’r weithdrefn Datrysiad Lleol a fabwysiadwyd ym mis Medi 2013.

 

Cynghorodd y Swyddog Monitro fod Aelodau yn teimlo ar y cyfan fod y protocol yno i’w ddefnyddio pan fyddai’r sefyllfa yn haeddu hynny, ac mai ei bwrpas oedd i geisio diffiwsio sefyllfaoedd a allai fod wedi datblygu fel arall.

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r protocol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Hysbysu’r Pwyllgor Safonau o weithrediad Protocol a gweithdrefn Hunan-reoleiddio’r Aelodau ers eu mabwysiadu ym mis Medi 2013.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.