Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran Ms Julie Adams, Mr Neil Benson, Mrs Claire Blanchard a’r Cynghorydd I David Bithell, MBE.

 

12.

Datgan cysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o gysylltiad.

 

13.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 65 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Mehefin 2018 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Mehefin 2018.

 

Cywiro’r Cofnodion

 

Cofnod 9 – Dyddiadau ac Amseroedd Cyfarfodydd

 

Nodwyd bod dyddiadau’r Cyfarfodydd Pwyllgor Safonau yn 2018/19 yn anghywir.  Mae’r dyddiadau cywir fel a ganlyn:

 

Dydd Iau 6 Rhagfyr 2018 am 2.00pm

Dydd Iau 7 Mawrth 2019 am 3.30pm

Dydd Iau 6 Mehefin 2019 am 3.30pm

 

PENDERFYNWYD – Yn unol â’r newidiadau a nodwyd, bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Mehefin 2018 yn cael eu llofnodi fel cofnod cywir.

 

14.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Adroddiadau Blynyddol pdf icon PDF 122 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/48/18) yn hysbysu’r Aelodau am gyhoeddiad Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2017/18 dan y teitl, “Arloesi, Gwella, Dylanwadu”.

 

Tynnodd y Dirprwy Swyddog Monitro sylw’r Aelodau at baragraff 4.1 o’r adroddiad oedd yn cynnwys manylion cwynion Cod Ymddygiad mewn perthynas ag aelodau o wahanol fathau o gyrff cyhoeddus.    Nodwyd fod cwynion ynglŷn â Chynghorau Cymuned wedi codi o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol, ond roedd ffigyrau cyrff eraill wedi aros yr un fath.  Roedd y mwyafrif o gwynion mewn perthynas â chydraddoldeb a pharch.  Awgrymwyd i hysbysu Cynghorau Tref a Chymuned am y cynnydd mewn cwynion.

 

Cyfeiriwyd Aelodau at baragraff 4.6 oedd yn adrodd bod yna bedwar cwyn mewn perthynas â Chyngor Cymuned Llai.  Fodd bynnag, roedd tri o’r rhain wedi cau ar ôl ystyriaeth ac roedd y pedwerydd wedi’i ymchwilio ymhellach ond nid oedd angen cymryd camau pellach. 

 

Mewn ymateb i gwestiwn, hysbyswyd Aelodau fod Cynghorau Cymuned yn cael eu hannog i geisio datrysiad lle roedd materion yn codi. 

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r adroddiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Rhoi gwybod i’r Aelodau am y gwaith a wnaed gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

15.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad pdf icon PDF 75 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/49/18) yn gofyn i Aelodau ystyried penderfyniadau diweddar Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a gyhoeddwyd yn y Llyfr Achos Cod Ymddygiad.

 

Cyfeiriodd y Dirprwy Swyddog Monitro at yr achos ynglŷn â Chyngor Cymuned Llai.  Nodwyd fod yr Ombwdsman wedi cynnal ymchwiliad a bod yna ddryswch ynglŷn â pha un a ddylid fod wedi datgan cysylltiad.  O ganlyniad, awgrymwyd bod hyfforddiant ychwanegol yn cael ei ddarparu.  Roedd y Swyddog Monitro a'r Dirprwy Swyddog Monitro wedi darparu hyfforddiant ers hynny ac roedd nifer dda iawn yn bresennol. 

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r penderfyniadau a gofnodwyd yn y Llyfr Achos Cod Ymddygiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Rhoi gwybod i’r Aelodau am y gwaith a wnaed gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

16.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Cyfeiriodd y Dirprwy Swyddog Monitro at ganllawiau sancsiynau newydd a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Banel Dyfarnu Cymru yn nodi’r camau i’w cymryd i gyrraedd penderfyniadau teg, cymesur a chyson ar y camau y dylid eu cymryd o ran unigolyn yn torri’r cod Ymddygiad Lleol.  Nodwyd er bod y canllawiau yn cynnwys enghreifftiau o bethau i’w hystyried, gwnaed yn glir hefyd y gallai fod ffactorau lliniaru ym mhob achos fyddai hefyd angen eu hystyried.

 

PENDERFYNWYD - Nodi Canllawiau Sancsiynau Panel Dyfarnu Cymru

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Hysbysu Aelodau am y Canllawiau Sancsiynau newydd.

 

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.