Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 3, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorydd I David Bithell.

 

2.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Cofnodion:

Rhoddodd y Cynghorydd Cymuned Geoff Edwards hysbysiad o'i fwriad i ddatgan cysylltiad personol mewn perthynas ag Eitem 10 ar y Rhaglen.

 

 

3.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 58 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Mawrth 2017 fel cofnod cywir

 

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD y dylid cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Mawrth 2017 fel cofnod cywir.

 

 

4.

Gweithdrefn Rhannu Pryderon pdf icon PDF 84 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

 

Cofnodion:

Yn unol â Pholisi Rhannu Pryderon y Cyngor, cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad blynyddol (HCCS/42/17) ar weithredu’r polisi ac unrhyw newid i arferion yn sgil pryderon a rannwyd dan y polisi.

 

Adroddodd y Dirprwy Swyddog Monitro mai dim ond dau bryder sydd wedi eu hadrodd ers adroddiad diwethaf y pwyllgor ym mis Mehefin 2016, ac roedd y ddau mewn adrannau gwahanol. Nid oedd unrhyw un o’r pryderon a adroddwyd wedi arwain at ymchwiliad llawn ac nid oeddynt wedi achosi unrhyw bryderon corfforaethol sylweddol.  

 

Dywedodd y Pwyllgor bod y nifer yr adroddiadau o Rannu Pryderon wedi gostwng yn raddol ac fe awgrymwyd y gallai hyn fod oherwydd pryder am ddial yn dilyn achosion lleol/cenedlaethol diweddar.

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r adroddiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Er mwyn cyflawni swyddogaeth y Pwyllgor Safonau mewn perthynas â goruchwylio trefniadau Rhannu Pryderon y Cyngor.

 

5.

Adroddiad Blynyddol Panel Dyfarnu Cymru pdf icon PDF 243 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/36/17) yn rhoi gwybod i’r Aelodau am gyhoeddiad Adroddiad Blynyddol Panel Dyfarnu Cymru oedd yn ymdrin â’r cyfnod o ddwy flynedd rhwng 1 Ebrill 2014 – 31 Mawrth 2016.

 

Fe nodwyd bod yr achosion mwyaf cyffredin o dorri’r Cod yn gysylltiedig â

·         dwyn anfri ar y Swyddfa/Awdurdod;

·         methu â datgelu diddordeb a/neu dynnu yn ôl; a

·         methu â dangos parch/cydraddoldeb/bwlio.

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r adroddiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Rhoi gwybod i’r Aelodau am waith a wnaed gan Banel Dyfarnu Cymru.

 

6.

Hyfforddiant Cod Ymddygiad

I gael adborth gan Aelodau a fynychodd y Sesiynau Cyflwyno ar gyfer Cynghorwyr y Fwrdeistref Sirol ac i ystyried a ddylid cynnig hyfforddiant tebyg i’r holl Gynghorwyr Tref a Chymuned. 

 

Cofnodion:

Dywedodd aelodau o’r Pwyllgor a oedd wedi mynychu’r hyfforddiant ar gyfer Cynghorwyr Sir ei fod wedi cael ei gyflwyno’n dda a’i fod yn addysgiadol gyda digon o astudiaethau achos.

 

Cytunodd y Pwyllgor y byddai’n ddefnyddiol i gyflwyno hyfforddiant tebyg i Gynghorwyr Tref a Chymuned gan na fyddai gan bob Cyngor fynediad at hyfforddiant sy'n cael ei ddarparu gan Un Llais Cymru. Y syniad oedd drwy ddarparu hyfforddiant, y byddai’n atgyfnerthu’r Cod ac o bosib fe allai helpu i osgoi unrhyw broblemau a allai godi. Fe awgrymwyd cynnal dau sesiwn hyfforddi yn Neuadd y Dref, gan ganolbwyntio’n bennaf ar ddatgan cysylltiad, ac y dylid gwahodd pob Cynghorydd Cymuned.

 

Cadarnhaodd y Dirprwy Swyddog Monitro bod yr hyfforddiant ar-lein yn cael ei ddatblygu ac y byddai modiwlau e-ddysgu ar gael yn y dyfodol agos.

 

PENDERFYNWYD – Cynnig hyfforddiant tebyg i bob Cynghorydd Tref a Chymuned.

 

7.

Rhaglen Waith Gynlluniedig - Medi 2017 hyd at Mehefin 2018 pdf icon PDF 66 KB

Ystyried adroddiad y Dirpwy Swyddog Monitro

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Dirprwy Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/38/17) i alluogi’r aelodau ystyried yr eitemau arfaethedig i’w gynnwys yn y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol ar gyfer y cyfnod rhwng mis Medi 2017 a mis Mehefin 2018.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r eitemau a nodwyd ar gyfer eu cynnwys yn y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol, yn adroddiad HCCS/38/17.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr o eitemau i’w cynnwys yn y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

 

8.

Adborth gan Fforwm Safonau Gogledd Cymru a gynhaliwyd ar 5 Ebrill 2017

I dderbyn adborth gan y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd 

Cofnodion:

Roedd Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor wedi mynychu’r Fforwm ac fe adroddodd yr Is-gadeirydd yn ôl fel a ganlyn:

 

Aelodaeth Estynedig – fe gytunwyd y bydd y tri Cadeirydd o Bwyllgorau Safonau Gwasanaeth Tân ac Achub Ceredigion, Powys a Gorllewin Cymru yn cael eu gwahodd i fynychu’r Fforwm. Byddai’r cyfarfodydd yn parhau i gael eu cynnal yng ngogledd Cymru am y cylch o gyfarfodydd dros y ddwy flynedd nesaf.

 

Protocol model datrysiad lleol – roedd gan y protocol drafft, a luniwyd gan Un Llais Cymru ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned, ychydig o anghysondebau ond roedd yr ymagwedd gyffredinol o roi cefnogaeth i glercod ac aelodau ar lefel leol yn cael ei ystyried yn beth da.

 

Deunyddiau hyfforddi Cod Ymddygiad – Roedd pecyn e-ddysgu yn cael ei ddatblygu. Gellir cynnwys fideo gan yr Ombwdsmon yn y pecyn hyfforddi. Mae astudiaethau achos ymarferol yn ddefnyddiol. Fe gadarnhaodd y Dirprwy Swyddog Monitro ei bod yn orfodol bod Cynghorwyr Sir Wrecsam yn cael hyfforddiant Cod Ymddygiad a bod cofnodion o’r hyfforddiant yn cael eu cadw.

 

Gwefannau Cynghorau Tref a Chymuned – roedd yna broblemau gyda rhai cynghorau cymuned wrth sefydlu/cynnal gwefan. Os nad oedd yna awydd/gallu, yna byddai’n annhebygol o ddigwydd. Roedd hyn yn rhywbeth i’w ystyried wrth benodi Clercod wrth symud ymlaen.

 

Pwyllgorau safonau awdurdodau cyfagos i glywed achosion lle mae gwrthdaro yn digwydd (e.e. swyddog ac aelod) fel mater o drefn - cytunwyd y byddent yn cael eu trin ar sail pob achos.

 

Cyfryngu – swyddogion hyfforddi ar draws gogledd Cymru i gynhyrchu dogfen hyfforddi a gaiff ei rhannu.

 

Y cyfarfod nesaf – i gael ei gynnal gan Wrecsam ym mis Tachwedd.

 

Fe nododd y Pwyllgor y byddai Cofnodion cyfarfod y Fforwm yn cael eu dosbarthu pan fyddent yn barod.

 

9.

Ymgynghoriad dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 - Dyddiadau ac Amseroedd y Cyfarfodydd

Yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 a phenderfyniad y Cyngor Blynyddol ar 24 Mai 2017, gofynnir i Aelodau adolygu dyddiadau ac amseroedd arfaethedig canlynol y cyfarfodydd Bwrdd Gweithredol gyda’r bwriad i adrodd yn ôl i’r Cyngor ym mis Medi ar unrhyw addasiad y maent yn dymuno ei wneud i’r amserlen ddrafft. 

 

Cynigir cynnal pob cyfarfod ar ddydd Iau am 3.30pm ar y dyddiadau canlynol:

 

7 Medi 2017

7 Rhagfyr 2017

1 Mawrth 2018

7 Mehefin 2018

Cofnodion:

Yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 a’r penderfyniad gan y cyfarfod Cyngor blynyddol ar 24 Mai 2017, gofynnwyd i’r Aelodau adolygu dyddiadau ac amseroedd arfaethedig cyfarfodydd y Pwyllgor Safonau gyda’r nod o roi gwybod i’r Cyngor ym mis Medi am unrhyw addasiadau y maent yn dymuno ei wneud i’r amserlen drafft. 

 

PENDERFYNWYD – Y dylid derbyn dyddiadau canlynol y cyfarfodydd heb newidiadau.

 

7 Medi 2017

7 Rhagfyr 2017

1 Mawrth 2018

7 Mehefin 2018

 

10.

Cynrychiolydd Cyngor Cymuned pdf icon PDF 73 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/47/17) er mwyn ystyried ailbenodi’r aelod Cyngor Cymuned presennol i’r Pwyllgor Safonau.

 

PENDERFYNWYD – Cynnal ymgynghoriad gyda Chynghorau Tref a Chymuned a Chymdeithasau Cymuned ar ailbenodi’r aelod Cyngor Cymuned presennol i’r Pwyllgor Safonau, yn ystod haf 2017.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod y Pwyllgor Safonau yn cael ei sefydlu yn unol â Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Cymru) (Diwygiad) 2006.

 

(Yn unol â Chod Ymddygiad y Cyngor ar gyfer Aelodau, datganodd y Cynghorydd Geoff Edwards gysylltiad personol sy’n rhagfarnu yn y mater, gan mai ef yw’r aelod Cyngor Cymuned presennol ar y Pwyllgor, felly gadawodd y cyfarfod, a ni chymerodd ran yn y drafodaeth na'r bleidlais wedi hynny). 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.